Aktuálny zákon a vyhláška – cyklistické povinné minimum

Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré by mal cyklista ovládať. Podľa nich viete, ako sa správať na bicykli a v akom ho mať stave. Pozor treba dať na aktuálnosť legislatívy.

/od 1.3.2022 platí novela zákona, všetky novinky a zmeny nájdete farebne vyznačené v informačnom a právnom portáli Slov-Lex/

Posledné videá, kde sme sa rozprávali s hovorkyňou MV o cyklistoch, vyvolali diskusiu. A to je dobre, lebo to znamená, že v komunite rozmýšľame nad takto dôležitou vecou. V oboch témach, štatistika nehodovosti cyklistov a zákony pre cyklistov, rezonovala hlavne legislatíva. Diskutovať môžeme, čo si o platných pravidlách myslíme, či sú dostatočné, alebo by si zaslúžili zmenu, ale prišli sme aj na ďalší problém. A to je aktuálnosť legislatívy.

Informáciami sme naopak zavalení, pracné je vyberať si tie správne
Tým, že sa zákony a vyhlášky v čase menia, ľahko sa môže stať, že si niekto vygoogli staršiu verziu zákona, nepozrie sa, či ten zdroj, z ktorého čerpá informácie, má jeho poslednú platnú verziu. Vidieť to bolo pri téme nosenia prilieb, kde v minulosti museli mimo obce nosiť prilbu všetci a teraz to už neplatí. Riešením je čerpať informácie z oficiálnych zdrojov, ako je napr. právny a informačný portál Slov-Lex, ale aj tam je potrebné si pozrieť, či ste si po vyhľadaní otvorili poslednú platnú verziu, v pravom hornom rohu tejto stránky sa dá meniť dátum účinnosti.

Každopádne, v tomto článku uvádzame aktuálne znenie legislatívy, sú tam tie veci, ktoré vyvolali najviac vášní. Jazda po chodníku, odrazové sklíčka, prilby, jazda vedľa seba, obiehanie po pravej strane...


8/2009 Z. z. o cestnej premávke

§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch

(1)
Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.

(2)
Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.

(3)
Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov

a) na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,
b) v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
c) na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

(4)
Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

(5)
Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

(6)
Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

(7)
Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

(8)
Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

(9)
Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c).

V tomto zákone nájdete informácie aj o prípustnej hladine alkoholu v krvi, o používaní priechodov pre chodcov cyklistami a podobne. Kto nepozná klávesovú skratku CTRL + F, tak je ideálna na hľadanie kľúčového slova v texte.

Maďarsko

134/2018 Z. z. Vyhláška MDaV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

§ 30 Bicykel

(1)
Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke

a) dvomi od seba nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku; bicykle pre deti predškolského veku vybavené voľnobežným nábojom s protišliapacou brzdou nemusia byť vybavené prednou brzdou,

b) spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, najmä zátkami, rukoväťou,

c) zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu,

d) zadným odrazovým sklom červenej farby, pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom) alebo nahradenými odrazovými materiálmi podobných vlastností, odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane čo najbližšie k tejto rovine alebo na chrbte cyklistu; zadné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,

e) predným odrazovým sklom bielej farby, odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom pneumatiky predného kolesa, ak ide o stojace koleso alebo na prednej časti cyklistu; predné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,

f) odrazovými sklami oranžovej farby) na oboch stranách pedálov, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi alebo v ich blízkosti,

g) na lúčoch predného a zadného kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby) na každej strane kolesa; tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na bokoch plášťov pneumatík, či na koncoch blatníkov, alebo bočných častiach odevu cyklistu.

(2)
Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený týmito zariadeniami na svetelnú signalizáciu a osvetlenie:

a) svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom; svietidlo musí byť nastavené a upravené trvalo tak, aby referenčná os svetelného toku pretínala rovinu cesty vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne meniť,

b) svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom, pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa odseku 1 písm. d); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť kombinované so zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. d) a môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami,

c) zdrojom elektrického prúdu, ak ide o zdroj so zásobou energie, ktorý musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť svietidiel podľa písmen a) a b) po dobu najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia.

(3)
Za bicykel sa môže pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 1100 mm, je vybavený zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. d) čo najbližšie k bočným obrysom prívesného vozíka a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením. Prívesný vozík musí byť vybavený na lúčoch kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby podľa odseku 1 písm. g) na každej strane kolesa. Ak prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zariadenia pre svetelnú signalizáciu a osvetlenie bicykla, musí sa prívesný vozík opatriť vľavo svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom podľa odseku 2 písm. b). Prívesný vozík za bicykel musí spĺňať technické požiadavky pre bezpečnostné požiadavky na konštrukciu podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(4)
Svetlo svietidla podľa odseku 2 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(5)
Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa, sedadlo musí byť pevne pripevnené a vybavené pevnými podperami nôh dieťaťa. Sedadlo a podpery musia byť vyhotovené a umiestnené tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť ani nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti jazdy. Sedadlo na prepravu dieťaťa musí spĺňať technické požiadavky na bezpečnostné požiadavky na konštrukciu podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(6)
Ak je bicykel vybavený nosičom batožín, nosič musí byť riadne a spoľahlivo pripevnený a nemôže ovplyvňovať bezpečnosť jazdy.

(7)
Pneumatiky a ráfiky nemôžu vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.

(8)
Vonkajší povrch bicykla nemôže mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.

(9)
Bicykel môže byť dodatočne vybavený pomocným motorčekom, pričom musí spĺňať technické požiadavky podľa § 31.

(10)
Bicyklom sa rozumie aj trojkolka, viackolka a viacsedadlové bicykle, napríklad tandemy poháňané ľudskou silou.

V tejto vyhláške nájdete aj ustanovenia o ebikoch s notoricky známym obmedzením rýchlosti na 25 km/h a tiež informácie o kolobežkách a podobne.

Maďarsko, Balaton
Žijeme dobu, kde nám nehrozí nedostatok informácií, alebo že by boli zle dostupné. Informáciami sme naopak zavalení, pracné je vyberať si tie správne, aktuálne platné. A pri ovládaní zákonov je to zásadne dôležitá vec. Aj tento článok bude aktuálny len do ďalšej zmeny paragrafov, takže je vždy lepšie si poslednú verziu zákona alebo vyhlášky dohľadať na oficiálnych miestach. A úplne na záver treba dodať, či má človek pocit, že je v práve alebo nie, vždy bude spolu so znalosťou zákona dôležitá #ohladuplnost zúčastnených strán.

Aktualizácia: Od 1.3.2022 bude účinná novela zákona, ktorá obsahuje aj tkz. pravidlo 1,5 m, všetkým zmenám sa budeme detailne venovať v samostatnom článku.
report_problem Našiel si v texte chybu?
cepooo 
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Od základu: Ako sa (ne)správať na trailoch – trailová etiketa

Od základu: Ako sa (ne)správať na trailoch – trailová etiketa

Ročne vznikne na trailoch veľmi veľa stretov – či už medzi cyklistami, alebo po kontakte s pešími. Ako sa vyhnúť nepríjemným situáciám, ktoré môžu vyústiť až do pádov?
Video: Slúchadlá na bicykli - existuje bezpečné riešenie?

Video: Slúchadlá na bicykli - existuje bezpečné riešenie?

Čo hovorí zákon? Aké sú najčastejšie dôvody milovníkov slúchadiel? Aké riziká sú spojené s ich nosením na bicykli?
Čo nerobiť pri jazde na ebiku alebo ako lepšie zapadnúť medzi cyklistov

Čo nerobiť pri jazde na ebiku alebo ako lepšie zapadnúť medzi cyklistov

Skúsil som si položiť otázku, prečo sú elektrobicykle a ich majitelia občas trochu „tŕňom v oku“ pre skúsených cyklistov. Nakoniec sa možno jedná len o pár vecí, ktoré môžu pomôcť lepšie zapadnúť...
keyboard_arrow_up