Štatút Komisie horskej cyklistiky SZC

Odporúčam prečítať si tento článok všetkým funkcionárom v cyklistike, ako i ľuďom, čo chcú vedieť "niečo zo zákulisia"

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Na riešenie odbornej problematiky v odvetví horskej cyklistiky v Slovenskom zväze
cyklistiky je ustanovená táto Komisia horskej cyklistiky, ktorá riadi oblasti špecifické pre pro-
blematiku horskej cyklistiky. Skrátený názov komisie je K-MTB SZC.


2. Úlohy, právomoci a povinnosti komisie

2.1 Základnými úlohami a povinosťami komisie sú:
a/ tvorba športovo-technických predpisov, pravidiel a reglementov,
b/ tvorba rozpisov súťaží a športových kalendárov,
c/ výber členov reprezentačných družstiev a realizačných tímov,
d/ tvorba rozpočtu potrebného pre svoju činnosť,
e/ organizácia školení a seminárov rozhodcov, trénerov a ďalších činovníkov,
f/ výber športovcov do útvarov talentovanej mládeže a ich dislokácia a
g/ vyhodnocovanie svojej činnosti a najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov.


3. Orgány horskej cyklistiky v SZC

3.1 Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie horskej cyklistiky (VZ MTB). Koná sa
najmenej raz ročne spravidla v prvú decembrovú sobotu. O mieste a čase konania VZ CC
musia byť upovedomené všetky členské kluby SZC, ktoré majú aspoň jedného pretekára,
ktorý bodoval v Slovenskom pohári MTB v roku konania VZ MTB alebo predchádzajúcom
roku.
3.2 VZ MTB je schopné prijímať uznesenia, ak sa na ňom zúčastnia zástupcovia aspoň
10 klubov, ktoré spĺňajú podmienku v čl. 3.1.
3.3 Medzi konaniami dvoch VZ MTB riadi činnosť Komisia MTB SZC. Na jej čele stojí
predseda, ktorý sa po potvrdení Konferenciou SZC stáva členom VV SZC.

4. Komisia MTB SZC

4.1 Komisia je sedemčlenná. Členov komisie volí VZ MTB.
4.2 Funkcia člena komisie nie je zastupiteľná.
4.3 Za riadenie komisie a jej činnosť zodpovedá predseda komisie. Predsedu komisie
volia zo svojho stredu členovia tejto komisie.
4.4 Komisia sa schádza podľe potreby, najmenej dvakrát ročne podľa plánu práce, ktorý
si sama na príslušný rok stanovila. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda, v prípade po-
treby aj mimo schválený plán práce. Ak o to požiadajú najmenej traja členovia komisie,
predseda musí zvolať mimoriadne zasadnutie do 15 dní.
4.5 Komisia je uznášaniaschopná, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
4.6 Uzesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina z celkového počtu členov
komisie SZC.
4.7 Komisia realizuje svoju činnosť v rámci rozpočtu schváleného VV SZC.
4.8 Členov komisie menuje VV SZC na návrh predsedu komisie. Predseda komisie môže
za členov komisie navrhnúť len tých členov, ktorých zvolilo VZ MTB ako riadnych členov ko-
misie alebo ich náhradníkov.
4.9 Každý člen komisie obdrží na výkon svojej funkce písomné poverenie VV SZC.
4.10 Členov komisie odvoláva VV SZC na návrh predsedu komisie. Predseda komisie
navrhne na najbližšom zasadnutí VV SZC na odvolanie člena komisie vtedy, ak je splnená
aspoň jedna z týchto podmienok:
a/ odvolanie z komisie je rozhodnutím VZ MTB,
b/ písomne sa vzdal členstva v komisii,
c/ ukončil členstvo v SZC, čoho dôkazom je nevydaná licencia na príslušný rok,
d/ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
4.11 Z rokovania komisie vyhotoví poverený člen zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať:
dátum a miesto rokovania, mená prítomných členov komisie, prizvaných hostí, ne-
prítomných členov komisie, kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí komisie alebo iných
oprávnených orgánov SZC, stručný priebeh rokovania a všetky úlohy alebo uznesenia, kto-
ré komisia prijala. V zápisnici musia byť uvedené aj uznesenia alebo pripomienky, ktoré ne-
boli prijaté, ak o to ich predkladateľ výslovne požiada. Prílohou k zápisnici je prezenčná
listina s vlastnoručnými podpismi prítomných účastníkov zasadania.


Tento štatút schválila Komisia MTB na svojom rokovaní v Trnave dňa 29.03.2001.Štefan Horváth
predseda K MTB a člen VV SZC

Na Valnom zhromaždení MTB konanom v Trnave dňa 13.01.2001 boli za členov K MTB
zvolení:

1. Milan Bella, CK Dema Senica, 0905 620 680, dema@dema.sk
2. Pavel Hajzer*, SEAT Trek KCK Oslany, 0905 624 046, office@paul-lange-oslany.sk
3. Štefan Horváth, TKC Popular Trnava, 0903 364 149, info@extt.sk
4. Marián Kovács, Klub MTB Prievidza, 0905 233 866, amisec@nextra.sk
5. René Peiger, KHC Klimatex Schwinn Pezinok, 0905 232 282, redis@schwinn.sk
6. Alexander Šatka, Slovkolex Ilava, 0905 642 326, slovkolex@nextra.sk
7. Tomáš Vrbovský, Kaktus bike Bratislava, 0905 310 405, freeborn@stonline.sk

* vzdal sa svojej funkcie 09.05.2001, funkcia neobsadená


------------------------------------------------------------------------


Valné zhromaždenie MTB bude v Bojniciach 15.12.2001 o 10.00 na mestskom úrade na Hviezdoslavovom námestí.

O uverejnenie žiadal: Štefan Horváth - predseda K MTB
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Reportáž: Festina 24 hodín MTB

Reportáž: Festina 24 hodín MTB

Uplynulý víkend si v Nižných Kamencoch pri Belej dali zraz milovníci cyklistiky v jej mierne extrémnej podobe. Konalo sa tu druhé pokračovanie šesťdielneho DEMA Československého seriálu 24 hodín MTB. Centrom 24 hodinovky sa stal kemp v Nižných Kamencoch, ktorý bol v roku 2013 vyhlásený za kemp roku na Slovensku. Výborné zázemie päťhviezdičkového kempu spolu s organizačnými skúsenosťami partie z  Bikepoint.sk sľubovali výborné podujatie.
Reportáž z MTB maratónu Levočské vrchy

Reportáž z MTB maratónu Levočské vrchy

Čo sa týka našej východnej časti Slovenska tak sa za veľkého znalca terénov určite nepovažujem. O to viac ma zaujal prvý ročník MTB maratónu Levočskými vrchmi, ktorý ponúkal zaujímavý profil a pekné výhľady na okolie Vysokých Tatier. Trošku dlhšie cesta a skoršie vstávanie ma preto nemohli odradiť :)
Reportáž: Kaktus Bike Bratislavský MTB maratón

Reportáž: Kaktus Bike Bratislavský MTB maratón

Tento víkend sa uskotočnil ďalší spomedzi pretekov zaradených do seriálu Slovak XCM tour, Kaktus bike Bratislavský MTB maratón. Na štart sa postavilo niekoľko stoviek jazdcov a jazdkýň. Dohromady prešli viac ako 17 384 kilometrov a nastúpali viac než 584 výškových kilometrov. Úctihodné, čo poviete? Kto by chcel, môže spraviť skúšku správnosti môjho výpočtu podľa výsledkovej listiny pretekov.
keyboard_arrow_up