Súťažné pravidlá pre preteky MTB v SR

Súťažné pravidlá pre preteky MTB v SR

Do tretice ešte jeden dokument od SZC; pre záujemcov, niekedy sa môže hodiť tieto pravidlá poznať

A. Licencie a klasifikácia pretekárov

1. V súlade s predpismi U.C.I. sa vydávajú medzinárodné licencie cestou členských cyklistických zväzov v rámci U.C.I.

2. Licencia sa vydáva každoročne (nová pre každý kalendárny rok) len jedna pre každého pretekára.

3. Veková kategórie je daná rokom narodenia.

4. Veková hranica pre účasť v súťažiach MTB, ktoré sú organizované pod patronátom U.C.I.– viz. 2003 International Mountain Bike Regulations – § 1.1. Licences and the Classification of Riders.

5. Minimálna veková hranica pre účasť v súťažiach MTB, ktoré sú organizované pod patronátom SZC je 10 rokov. Usporiadateľ je oprávnený vypísať preteky i pre mladších pretekárov.

6. Rozdelenie vekových kategórií:

Muži:

-10 a menej mini

-11 -12 rokov mladší žiaci

-13 -14 rokov starší žiaci

-15 -16 rokov kadeti

-17 -18 rokov juniori

-19 -22 rokov pod 23

-23 -29 rokov muži – elita

-23 -29 rokov muži – hobby

-30 -39 rokov masters 1

-40 a viac masters 2

Ženy:

-10 a menej mini

-11 -12 rokov mladšie žiačky

-13 -14 rokov staršie žiačky

-15 -16 rokov kadetky

-17 -18 rokov juniorky

-19 -29 rokov ženy - elita

-30 a viac rokov masters

7. Pre kategórie Mini, Žiaci a Kadeti nesmú byť organizované preteky vo freestyle, zjazde, slalome a časovke.

8. Pre vekovú hranicu kategórie Masters môže byť pretekárovi tejto kategórie povolený štart v kategórií Elita, pokiaľ to doporučí SZC.

9. Aby mohol pretekár štartovať na medzinárodných pretekoch je potrebné, aby sa preukázal platnou licenciou SZC.

B. Všeobecné zásady

1.1. Základné ustanovenia

1.1.1.

Právo usporiadať preteky v horskej cyklistike majú kluby a oddiely, ktoré sú členmi SZC, fyzické osoby, právnické osoby, športové kluby a oddiely, ktoré sa zaviažu dodržovať tieto Súťažné pravidlá.

1.1.2.

Usporiadatelia, ktorí majú záujem o zaradenie termínu pretekov do kalendára súťaží na nasledujúci rok, musí zaslať potrebné údaje (termín pretekov, typ pretekov a presnú adresu usporiadateľa) komisii MTB SZC najneskôr do konca októbra bežného roku.

1.1.3.

Usporiadatelia zaujímajúci sa o organizáciu, majstrovstiev SR, pretekov Slovenského pohára a 1. ligy MTB, oznámia svoju požiadavku na ďalší rok najneskôr do konca septembra a u medzinárodných pretekov kategórie E najneskôr do konca júna bežného roku komisii MTB SZC.

1.1.4.

Medzinárodné, majstrovské súťaže, preteky Slovenského pohára MTB prideľuje komisia MTB usporiadateľom zásadne na základe výsledkov konkurzu.

1.1.5.

Ak bude usporiadateľ požadovať zaradenie pretekov do medzinárodného kalendára UCI, zaplatí poplatok, výšku ktorého určí každoročne UCI a SZC.

1.1.6.

Výška štartovného pre držiteľov platných licencií pri pretekoch MTB zapísaných v kalendári súťaží MTB nie je obmedzená. Výšku upresňuje platný Súťažný poriadok MTB.

1.1.7.

Preteky nahlásené do kalendára sú záväzné. Odrieknutie vypísaných pretekov sa musí previesť najneskôr 14 dní pred termínom pretekov a to rovnakým spôsobom ako vypísanie pretekov (t.j. oznámením všetkým zložkám, kt. bolo oznámené vypísanie pretekov). Vo výnimočných prípadoch, kedy je nutné preteky zrušiť v dobe kratšej ako 14 dní pred zahájením pretekov, je usporiadateľ povinný oznámiť zrušenie pretekov všetkými dostupnými prostriedkami pozvaným zložkám. Všetky finančné straty spojené s odrieknutím pretekov uhradí usporiadateľ.

1.1.8.

Usporiadateľ pretekov musí vypracovať rozpis pretekov a najmenej 4 týždne pred jej konaním zaslať tento rozpis komisii MTB SZC (prednostne emailom) na adresu schvaľovateľa propozícií podľa platného Súťažného poriadku MTB. Komisia MTB deleguje na každé preteky hlavného rozhodcu, ostatných na požiadanie organizátora.

1.1.9.

Rozpis pretekov musí obsahovať:

-názov pretekov

-kategórie, pre ktoré je súťaž vypísaná

-presné miesto konania s adresou usporiadateľa

-výšku štartovného

-dátum konania, čas štartu, čas začiatku pretekov

-termín uzávierky prihlášok

-ďalšie potrebné údaje

1.1.10.

Usporiadateľ je oprávnený požadovať ďalšie poplatky za zvláštne služby. Tieto služby musia byť podrobne rozpísané v propozíciách.

1.1.11.

Štartovné a výťažok z iných služieb patrí usporiadateľovi, pokiaľ nie je propozíciami alebo zmluvou stanovené inak. Štartovné bude vrátené len v prípade, že sa preteky neuskutočnia.

1.1.12.

Všetci účastníci a usporiadatelia pretekov MTB v Slovenskej republike sú povinní dodržiavať platný Súťažný poriadok MTB.

1.1.13.

Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.

1.1.14.

Doporučujeme usporiadateľom pretekov, aby účastníkov pretekov poistili proti úrazu.

1.1.15.

Komisia MTB SZC je oprávnená vykonávať prípadné úpravy v ustanoveniach týchto pravidiel podľa aktuálneho vývoja v slovenskom MTB hnutí.

1.2. Vybavenie – výstroj

1.2.1.

Pre umiestnenie a počet reklamných nápisov na športovom oblečení pretekára platí predpis ŠTK SZC o reklame.

1.2.2.

Používanie ochrannej plnej prilby je povinné. Prilby, ktoré sa používajú pri pretekoch a v priebehu tréningového procesu, musia byť schválené a musia zodpovedať bezpečnostným normám. Tieto prilby musia slúžiť na ochranu hlavy.

1.2.3.

Pre preteky v zjazde sú pretekári povinní nosiť integrálnu prilbu, chrániče chrbta, kolien a dlhoprsté rukavice.

1.2.4.

Pretekári nesmú používať kolesá (predné i zadné) v priemere väčšom ako 29 palcov.

1.2.5.

Je zakázané používať pneumatiky s kovovými hrotmi alebo klincami.

1.2.6.

Všetky horské bicykle, použité v pretekoch MTB musia byť poháňané výlučne ľudskou silou.

1.3. Trate pre horské bicykle

1.3.1.

Trate pre horské bicykle sú dané lesnými cestami, úsekmi v lesoch alebo na poliach, na cestách s utlačeným povrchom alebo šotolinou. Úseky trate dláždené alebo s asfaltovým povrchom nesmú prekročiť limit 20% celkovej dĺžky trate.

1.3.2.

Štart a cieľ

1.3.2.1. Štartová a cieľová čiara musí byť kolmá na jazdnú dráhu v mieste štartu a dojazdu. Tieto čiary musia pretínať celú šírku jazdnej dráhy.

1.3.2.2. Pri hromadných štartoch musí byť trať v priestore štartu široká minimálne 6m. Úsek pred štartovou čiarou musí byť minimálne 30 m dlhý a úsek jazdnej dráhy za štartovou čiarou musí byť minimálne 50 m dlhý a to v rovinatom alebo mierne stúpajúcom teréne.

1.3.2.3. Pri pretekoch s hromadným štartom musí byť trať v priestore cieľa široká minimálne 4 m, a to v dĺžke 50 m pred cieľovou čiarou a 20m za cieľovou čiarou v rovinatom alebo mierne stúpajúcom teréne.

1.3.2.4. Štart a cieľ musia byť situované na trati bez prekážok, ktoré by mohli byť príčinou pádu alebo náhleho nárazu.

1.3.2.5. Cieľová čiara musí byť signalizovaná panelom vo vzdialenosti minimálne 100 m pred cieľovou čiarou.

1.3.2.6. Pri pretekoch v zjazde musí byť jazdná dráha v priestore štartu široká minimálne 2 m a v priestore cieľa minimálne 4 m.

1.3.2.7. Za cieľovým priestorom musí byť priestor pre brzdenie v dĺžke cca 50m.

1.3.3.

Trať

1.3.3.1. Trať preteku musí byť bez akýchkoľvek neplánovaných a neoznačených prekážok, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť pretekárov.

1.3.3.2. Trate pre zjazd a cross-country musia byť v prípade konania spoločných pretekov oddelené. Pokiaľ nie je možné túto podmienku splniť, nie je povolený tréning ani preteky na spoločnom úseku trate v rovnakú dobu.

1.3.3.3. Trať musí byť vyznačená príslušnými značkami v súlade s týmto Súťažným poriadkom (viď príloha I )a každý km trate môže byť označený značkou udávajúcou počet km do cieľa.

1.3.4.

Pomocné služby

1.3.4.1. Organizátor súťaže môže rezervovať pre pretekárov priestor v priebehu ich prípravy na súťaž. Organizátor musí zaistiť predštartový priestor pre pretekárov a ich sprievod, oddelený od divákov zreteľným označením. Do tohoto priestoru majú prístup len pretekári so štartovými číslami a maximálne dvaja členovia sprievodu pre jedného pretekára. Z predštartového priestoru musí byť vyznačený oddelený prístup do priestoru štartu.

1.3.4.2. Prijímací a kontrolný priestor rozhodcov pretekov býva spravidla v blízkosti štartu a cieľa.

1.3.4.3. Sekretariát je uzavretý a krytý priestor, ktorý je vyhradený pre organizátorov preteku.

1.3.4.4. Organizátor je povinný naplánovať taký záchranný systém, ktorý zaručí pomoc vo všetkých bodoch trate v najkratšom čase.

1.3.4.5. Pokiaľ organizátor naplánuje na trati preteku občerstvovacie stanovisko, musí ho riadne označiť a musí o ňom včas informovať pretekárov.

1.3.4.6. Na trať pretekov majú prístup len vozidlá nevyhnutne potrebné z pohľadu organizácie preteku, bezpečnosti a telekomunikačných potrieb.

1.4. Popis funkčných úloh

1.4.1.

Riaditeľ pretekov - koordinuje organizáciu preteku, kontroluje dostatočný počet personálu na jednotlivých stanoviskách potrebný pre hladký priebeh pretekov. Je povinný sa presvedčiť, že tréningy a súťaž prebehnú v súlade s bezpečnostnými predpismi (t.j. bez prekážok či iných závad). Poskytuje potrebné materiály a vybavenie potrebné pre hladký priebeh pretekov.

1.4.2.

Hlavný rozhodca (HR) - zodpovedá za všetko, čo sa týka vlastných pretekov na danej trati. Sleduje rozhodcu na štartovej čiare, pomocných rozhodcov rozmiestnených na trati, cieľových rozhodcov, sekretára pretekov a pracovníkov, ktorí spracovávajú výsledky pretekov. Hlavnou úlohou predsedu rozhodcovského zboru je dohliadať na striktné dodržiavanie platných pravidiel v ktoromkoľvek okamihu pretekov. Zvlášť v priebehu neobvyklých situácií, pri ktorých by mohlo dôjsť k porušeniu platných pravidiel a predpisov. Spolupracuje s riaditeľom pretekov z pohľadu realizácie jemu zvereného mandátu. Pri udelení trestov diskutuje s rozhodcami rozmiestnenými po trati a v prípade potreby aj s cieľovými rozhodcami. Prijíma námietky a reklamácie pretekárov.

1.4.3.

Sekretár pretekov - zaznamenáva meno, UCI kód, kategóriu, číslo licencie, klubovú príslušnosť a štartové číslo pretekárov, ktorí sa prihlasujú na schválené preteky. Po skončení lehoty k predloženiu prihlášok pretekárov vyvesí sekretár štartovné listiny pretekárov v priestore vyhradenom pre pretekárov a kópiu odovzdá štartérovi, rozhodcom, ktorí hodnotia výsledky a tiež hlásateľovi (speaker). To všetko pred začatím súťaže. Určuje poradie pretekárov na štartovej čiare pri pretekoch jednotlivcov. Pri realizácii úloh, ktorými bol poverený, spolupracuje sekretár pretekov s riaditeľom pretekov. Sekretár pretekov musí mať kvalifikáciu min. rozhodca III. triedy SZC.

1.4.4.

Cieľový rozhodca - cieľový rozhodca potvrdzuje poradie dojazdu pretekárov do cieľa. Ďalší minimálne 1 pomocný rozhodca (pre každú kategóriu) registruje poradie pri dojazde pretekárov do cieľa.

1.4.5.

Rozhodca na štarte - štartér zvoláva pretekárov a preveruje ich prítomnosť, kontroluje, či pretekári používajú bicykel a výstroj v súlade s platnými predpismi.

1.4.6.

Pomocný rozhodca - funkčné poslanie týchto rozhodcov spočíva v spolupráci s titulárnymi rozhodcami komisie MTB SZC. Nezúčastňujú sa pri rozhodovaní oficiálnych rozhodcov pretekov, a preto majú len poradnú funkciu.

1.4.6.1. Pomocní rozhodcovia rozmiestnení po trati – ich stanovisko je na strategických miestach trate s tým, že dozerajú na dodržiavanie platných pravidiel zo strany pretekárov a bezpečnosti ako pretekárov, tak aj divákov. Konzultujú s hlavným rozhodcom otázky týkajúce sa prípadných porušení pravidiel. Pri plnení zverenej funkcie nepripúšťajú žiadne diskusie a dohadovanie s pretekármi, trénermi alebo divákmi. Pomocní rozhodcovia musia byť o výkone svojej funkcie riadne poučení a zreteľne označení. Musia byť vybavení píšťalkou.

1.4.7.

Časomerač - časomerač kontroluje čas výkonu každého pretekára. Spolupracuje s oficiálnymi rozhodcami pri štarte a dojazde pretekárov do cieľa.

1.5. Identifikácia pretekárov

1.5.1.

Pri prezentácii budú pretekárom odovzdané štartové čísla, prípadne aj tabuľka so štartovým číslom. Číslo a tabuľku si pretekári musia pripevniť podľa pokynov hlavného rozhodcu pretekov.

1.5.2.

Tabuľka so štartovým číslom musí mať minimálnu výšku 10 cm. Číslice na tabuľke musia mať minimálnu výšku 8 cm a minimálnu hrúbku písma 1,5 cm.

1.5.3.

Len organizátor má právo umiestniť reklamný text na štartovnom čísle a na tabuľke.

1.5.4.

Plocha na tabuľke so štartovým číslom, ktorá je vyhradená pre reklamné účely, môže byť maximálne 6 cm vysoká.

1.5.5.

Štartové číslo a tabuľka musia byť dobre čitateľné. Najlepšie biely podklad a čierne číslice.

1.5.6.

Štartové čísla, musia mať pretekári umiestnené na chrbte a pripevnené po obidvoch stranách.

1.5.7.

Identifikačné číslo môže byť ako doplnok, ktorý si pretekári pripevnia na ramená a prilbu.

1.5.8.

Organizátor pretekov zodpovedá za číselnú identifikáciu pretekárov počas priebehu tohto preteku.

1.5.9.

Tabuľka so štartovým číslom, ktorá sa upevní na rám bicykla, má maximálne rozmery 20x20 cm. Organizátor je povinný ju odovzdať pretekárom a upozorniť ich na to, že tabuľka nesmie byť menená či akokoľvek upravovaná (napr. pridaním inej reklamy).

1.6. Súťaže

1.6.1..

Klasifikácia pretekov v SR

Kategórie:

A: Majstrovstvá SR

B: Slovenský pohár, preteky zapísané v medzinárodnom kalendári UCI/MTB usporadúvané na území SR

C: Vybrané preteky

D: Maratóny

E: Ostatné súťaže.

Organizačné poplatky za zápis do kalendára MTB sú každoročne stanovené Komisiou MTBa a UCI. Organizátor medzinárodnej súťaže zaručuje zodpovednosť civilných účastníkov voči tretím osobám.

1.7. Typy pretekov

1.7.1.

cross-country, zjazd, ostatné preteky

1.7.1.1. Cross-Country olympic cross (OX) - jednorázové terénne preteky so skupinovým štartom, ktorý zahŕňa hlavné rysy súťaže na horskom bicykli. Preteky prebiehajú niekoľkokrát na okruhu dlhom minimálne 5 km. Dĺžka trvania preteku je rôzna podľa kategórií.

1.7.1.2. Cross-Country - point-to-point (PP) - jednorázové terénne preteky s minimálnou dĺžkou 25 km so skupinovým alebo jednotlivým štartom spravidla z jedného miesta do druhého.

1.7.1.3. Kritériumshort course (SC) - preteky s hromadným štartom, ktorého trať má formu slučky. Dĺžka okruhu je maximálne 6 km a zahŕňa hlavné rysy trate pre horské bicykle t.j. stúpania, zjazdy, poľné cesty a prekážky, ktoré môžu byť umelé. Okruh sa ide niekoľkokrát. V prihliadnutím na bezpečnosť je max. povolený počet pretekárov 80.

1.7.1.4. Stúpaniehill climb (HC) - preteky s časomierou, ktoré sa idú z miesta štartu do miesta cieľa položeného vo vyššej nadmorskej výške a min. 80% dĺžky trate je stúpanie. Tieto preteky môžu byť s hromadným štartom v prípade, že sa dodržia pravidlá skupinových pretekov.

1.7.1.5. Zjazd - downhill (DH) - preteky jednotlivcov na čas. Preteky vedú z miesta štartu do miesta cieľa položeného v nižšej nadmorskej výške. Trať zjazdu smie obsahovať max. 3% trate dláždené alebo s asfaltovým povrchom a mala by celá viesť smerom nadol.

1.7.1.6. Four cross (4X) - preteky štyroch pretekárov na horských bicykloch na jednej spoločnej krátkej zjazdovej trati. Víťazom je najlepší pretekár určený sériou vyraďovacích jázd.

1.7.1.7. Etapové pretekystage race (SR) - kombinované preteky združujúce viac disciplín, ktoré nasledujú po sebe ten istý deň alebo v priebehu niekoľkých dní. Každá etapa má víťaza a súčet najlepších výsledkov určuje víťaza kombinovaných pretekov.

1.7.1.8. Ostatné typy pretekov

Ďalej je možné organizovať tieto preteky:

-časovka

-rallye

-vylučovací šprint (super-cross )

-free style

-trial

1.8. Priebeh súťaží

1.8.1.

Predbežné činnosti

1.8.1.1. Prezentácia pretekárov prebieha v kancelárii pretekov, kde pretekár predkladá vlastnoručne podpísané prehlásenie o zodpovednosti pretekára (ďalej len prehlásenie), platnú licenciu SZC, prípadne kartu vydávanú usporiadateľom súťaže. Ak má rozhodca pochybnosti o totožnosti pretekára, má právo vyžiadať si k nahliadnutiu doklad k jej overeniu (OP, VP, CP). Pokus o štart na cudziu licenciu bude mať za následok vylúčenie z pretekov a prípad bude odovzdaný disciplinárnej komisii SZC. V prípade, keď jedna osoba prezentuje viac pretekárov a rozhodca zistí, že podpisy pretekárov na prehláseniach sú totožné (teda zjavne nie sú podpísané jednotlivými pretekármi), nebude skúmať platnosť podpisov, ale zadrží prehlásenia a nikto z uvedených pretekárov nebude prezentovaný pre nesplnenie predpísaných podmienok. Vzhľadom k tomu, že v prehlásení pretekár svojim podpisom potvrdzuje účasť na pretekoch na vlastné nebezpečenstvo, ide o právny doklad zásadného charakteru. Každý taký zistený pokus bude odovzdaný na riešenie disciplinárnej komisii SZC. Ak sa nemôže pretekár preukázať platnou licenciou SZC z dôvodu jej odcudzenia, straty alebo iného dôvodu jej nedostupnosti (zabudnutie), bude mu uznaný náhradný doklad o jej vlastníctve:

- v prípade odcudzenia - potvrdenie od orgánov Polície SR o ohlásení krádeže licencie (nie však staršie ako 3 dni) alebo potvrdenie materského oddielu o vlastníctve licencie pre daný rok a kópiu žiadosti o duplikát s čitateľným podpisom funkcionára a razítkom klubu alebo oddielu

- v prípade straty - potvrdenie materského oddielu o vlastníctve licencie pre daný rok vrátane čísla licencie a kópiu žiadosti o duplikát s čitateľným podpisom funkcionára oddielu a razítkom oddielu v prípade nedostupnosti - faxová kópia (obojstranná) s dátumom prezentácie na preteky.

1.8.1.2. Ak je v rozpise pretekov uvedené, že pred pretekmi bude vykonaná technická kontrola bicyklov (označenie bicykla), sú pretekári povinní dostaviť sa na technickú kontrolu v uvedenom časovom limite. Pretekár je povinný predložiť bicykel k technickej kontrole včas a v čistom stave. Označenie bicykla vykoná technický komisár na spodnej rámovej trubke. Za stratu označenia nesie plnú zodpovednosť pretekár. Strata označenia znamená diskvalifikáciu z pretekov. Technická kontrola bicyklov je povinná pre pretekárov týchto kategórií: juniori, juniorky, muži - elite a ženy. Pre ostatné kategórie nemusí byť vypísaná. Ak dôjde pred začiatkom pretekov k poškodeniu označenia na bicykli má pretekár právo požiadať o jeho preznačenie. Ak zistí pretekár v dobe do pokynu štartéra “Minúta do štartu“ stratu označenia alebo defekt brániaci mu v odštartovaní do pretekov (a to ako na bicykli tak aj na výstroji) má právo zdvihnutím ruky a zvolaním “DEFEKT“ privolať HR a vyžiadať si časový limit na odstránenie poruchy: - pri oprave označenia – čas podľa potreby rozhodcov - v ostatných prípadoch 2 minúty. K oprave defektu môže pretekár využiť pomoc sprievodu. Oprava končí uplynutím časového limitu 120 sekúnd, kedy sprievod musí okamžite opustiť štartový priestor. Časový limit meria HR jeho priebeh ohlasuje po 10 sekundách odpočítavaním 120,110....0. Toto právo môže pretekár využiť len raz v pretekoch.

1.8.1.3. Kontrola licencií sa vykonáva v miestnosti v bezprostrednej blízkosti samotného pretekov.

1.8.1.4. Pretekári môžu dostať povolenie k prístupu na trať pretekov len na základe povolenia udeleného riaditeľom pretekov, a to s podmienkou, že sú prihlásení a vybavení štartovnými alebo identifikačnými číslami. Pretekári nemôžu trénovať na trati pretekov, ak v danom okamihu prebiehajú iné preteky alebo sa preteky pripravujú. Na trati môžu pretekári trénovať len v prípade, že je trať absolútne voľná.

1.8.1.5. Štartovná listina je zverejnená pred štartom pretekov a obsahuje kategóriu, typ pretekov, vzdialenosť, hodinu štartu a v prípade potreby štartovné poradie. Štartovná listina musí byť autorizovaná sekretárom pretekov.

1.8.1.6. Plán trate musí byť vyvesený pred štartom pretekov, prípadne môže každý pretekár tento plán obdržať pri prihlásení na preteky.

Zároveň sa musí každý pretekár zoznámiť s rozpisom daných pretekov.

1.8.1.7. Pred vlastnými pretekmi je organizátor povinný sprístupniť pretekárom trať za účelom tréningu.

1.8.1.8. Do predštartovného priestoru sú pretekári povinní sa dostaviť aspoň 30 minút pred štartom. Pri štarte budú pretekári vyzvaní k radeniu sa na štart minimálne 15 minút pred štartom. Ak sa pretekár osobne neprezentuje pri vyvolaní svojho štartového čísla a mena, nemá nárok na určené miesto na štartovej čiare a na čiaru bude povolaný až ako posledný. Pretekári sú zvolaní a vyzvaní na štart rozhodcom zodpovedným za štart pretekov t.j. štartérom. Pred vlastným štartom sú všetci pretekári pripravení na štartovej čiare. Pretekári sa na štartovnú čiaru radia z ľavej strany doprava v smere jazdy.

1.8.1.9. Pred štartom je štartérom oznámený čas 5,3,2,1 minúta a 30 a 15 sekúnd do štartu. Po poslednom oznámení môže štartér pretekov kedykoľvek odštartovať. Po vyhlásení 3 minút do štartu môže v priestore štartu byť prítomný len štartér a jeho pomocníci. Porušenie tohto pravidla môže byť podnetom k napomenutiu. Preteky sa štartujú buď štartovacím zariadením alebo štartovacou pištoľou, prípadne zvolaním “štart!“. Pri medzinárodných pretekoch štartér dáva povel k štartu v oficiálnom jazyku UCI, t.j. vo francúzštine alebo angličtine. Štartér môže označiť štart za neplatný v prípade, že by niektorí pretekári boli zvýhodnení oproti ostatným. O opakovaní štartu však môže rozhodnúť len hlavný rozhodca.

1.8.2.

Súťaž

1.8.2.1. Pretekár musí prejsť trať a vzdialenosť, ktorá bola stanovená pred štartom pretekov. Preteky bývajú spravidla ukončené po prejdení vedúceho pretekára cieľom. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil.

1.8.2.2. Pretekár musí dodržiavať oficiálne vyznačenú trať pretekov. Nesmie použiť akúkoľvek skratku, vypustiť jeden okruh trate alebo použiť iný nečestný prostriedok k získaniu výhody oproti inému pretekárovi. Ak pretekár opustí vyznačenú trať z ľubovoľného dôvodu, je povinný sa vrátiť na trať v rovnakom mieste.

1.8.2.3. Chôdza, beh alebo jazda mimo vyznačenú trať, bez zjavného úmyslu návratu na trať podľa bodu 1.8.2.2. alebo činnosť mimo vyznačenú trať, ktorá nie je v súlade so Súťažným poriadkom, je dôvodom k diskvalifikácii.

1.8.2.4. Pretekár môže prijať technickú pomoc len v zónach označených ako depo alebo medzi jednotlivými etapami etapového preteku.

1.8.2.5. Pretekár sa nesmie vyjadrovať hrubými slovami, prejavovať sa hrubým a nešportovým chovaním, vystupovať bez rešpektu voči tretím osobám a zvlášť voči oficiálnym predstaviteľom. Pretekár musí dodržiavať platné cyklistické predpisy.

1.8.2.6. Pretekár musí preukázať občiansku etiku v každej situácii. Musí uvoľniť miesto rýchlejšiemu pretekárovi, keď ho o to tento pretekár požiada.

1.8.2.7. Pretekár musí brať ohľad na prostredie, v ktorom sa preteky uskutočňujú. Musí sa preto pohybovať len po vyznačenej trati. Predovšetkým sa musí vyhnúť akémukoľvek znečisťovaniu trate a okolia odhadzovaním odpadkov. Z týchto dôvodov sa zakazuje používanie sklených fľiaš.

1.8.2.8. Ak pretekár z akéhokoľvek dôvodu odstúpi z pretekov je povinný nahlásiť túto skutočnosť rozhodcom v cieli. V prípade zranenia pretekára prechádza táto povinnosť na zástupcu oddielu.

1.8.3.

Zakázané látky

Pretekár nesmie byť pod účinkom drog uvedených na listine UCI a MOV ako zakázané dopingové látky.

1.9. Tresty

Podpora súpera, nečestná dohoda medzi pretekármi rôznych družstiev, poskytnutie pomoci pretekárovi iného družstva je dôvodom pre vylúčenie z poradia alebo (v prípade opakovania toho istého priestupku) vylúčenie z pretekov.

1.9.1.

Akákoľvek penalizácia môže podľa povahy spáchanej chyby vyvolať jeden alebo viac trestov nižšie uvedených:

-slovné napomenutie

-posun o jedno alebo viac miest v poradí

-peňažné tresty (min. 200,- Sk)

-časové tresty

-diskvalifikácia z pretekov

1.9.2.

V prípade, že ide o priestupok pretekára, musí hlavný rozhodca informovať pretekára o uložení trestu. V prípade, že HR nemôže z akejkoľvek príčiny pretekára, ktorý sa previnil informovať, musí o uložení trestu informovať oficiálneho predstaviteľa klubu alebo oddielu dotyčného pretekára.

1.9.3.

V prípade, že ide o priestupok funkcionára, rozhoduje o treste HR.

1.9.4.

Prekážanie v záverečnom špurte, protipredpisové chovanie voči iným pretekárom s úmyslom prekážať, skracovať trať alebo sa dať nahradiť iným pretekárom a pustenie riadítok obidvomi rukami pri záverečnom stiesnenom špurte v cieľovej rovinke je dôvodom na vylúčenie pretekára z pretekov.

1.9.5.

Neprístojné chovanie a hrubý spôsob vyjadrovania, nerešpektovanie oficiálnych činiteľov a divákov, sú predmetom napomenutia. V prípade opakovania uvedených previnení je pretekár vylúčený z pretekov. Priestupky vážneho charakteru môžu byť dôvodom k zastaveniu činnosti.

1.9.6.

Výmena úderov medzi pretekármi navzájom, s oficiálnymi predstaviteľmi, organizátorom alebo divákmi má za následok vylúčenie z pretekov a z poradia. Previnenia závažnejšieho charakteru môžu byť dôvodom k zastaveniu činnosti pretekára.

1.9.7.

Pretekár je povinný nosiť oficiálnu identifikáciu (štartovné číslo a tabuľku), ktorú obdržal od usporiadateľa pri prezentácii, a to bez akejkoľvek zmeny, pridaním reklamného textu či obrázku. Nedodržanie tohto pravidla môže byť dôvodom vylúčenia z pretekov.

1.9.8.

Cudzia technická pomoc, výmena celého bicykla, zásobovanie proti predpisu a akákoľvek pomoc od divákov, svojvoľná úprava trate pretekov je dôvodom pre vylúčenie pretekára z pretekov.

1.9.9.

Pretekár, diskvalifikovaný v priebehu pretekov HR, bude o tejto skutočnosti informovaný ukázaním čiernej tabuľky so svojim štartovým číslom pri prejazde cieľom najbližšieho kola. Potom musí okamžite z pretekov odstúpiť. Ďalšie pokračovanie v pretekoch a nerešpektovanie príkazu HR bude postúpené na riešenie disciplinárnej komisii SZC. Do tejto doby bude pretekárovi pozastavená ďalšia aktívna činnosť.

1.9.10.

Zavesenie na oblečenie súpera, ťahanie alebo postrkovanie súpera, byť ťahaný alebo postrkovaný iným pretekárom, opierať sa alebo vyvolávať podporu súpera, nečestná dohoda medzi pretekármi rôznych družstiev, poskytnutie pomoci pretekárovi iného družstva je dôvodom pre vylúčenie z poradia alebo (v prípade opakovania toho istého priestupku) vylúčenie z preteku.

1.9.11.

Jeden priestupok môže mať za následok udelenie viacerých trestov. O druhu a výške udeleného trestu rozhodne HR. O udelenom treste je HR povinný informovať pretekára alebo zástupcu oddielu osobne. V prípade udelenia peňažitého trestu je pretekár povinný uhradiť určenú čiastku najneskôr do 30 minút po oznámení HR v kancelárii preteku. Ak tak neučiní, nebude v preteku klasifikovaný a jeho konanie bude považované za ďalší priestupok proti pravidlám so všetkými dôsledkami.

1.9.12.

Ako trest môže byť pretekárovi, za jednotlivé priestupky udelená peňažná pokuta až do výšky 1.000,- Sk. O výške pokuty rozhoduje HR.

1.10. Protesty

1.10.1.

Proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu nie je možné podať protest.

1.10.2.

Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie.

1.10.3.

Rozhodujúci výklad pravidiel a Súťažného poriadku MTB pri pretekoch prislúcha HR.

C. Preteky

· zásady pre Cross-country

2.11. Parametre tratí

2.11.1. Trať pretekov musí byť 100% zjazdná, nehľadiac na počasie a terénne podmienky.

2.11.2. Pre preteky sú predpísané také vzdialenosti, aby čas preteku vyhovoval nasledujúcej tabuľke (časy sú v hodinách a minútach ):

Minimum Maximum

kadetky 0:20 0:50

kadeti 0:30 1:00

juniorky 1:15 1:30

juniori 1:30 1:45

ženy 1:45 2:00

muži 2:00 2:15

U 23 1:45 2:00

Masters - muži 1:45 2:00

Masters – ženy 1:30 1:45

hobby 1:45 2:00

muži – maratón 3:00 – 60 km

Časy sú platné pre čas víťaza.

2.12. Technická pomoc a občerstvovacie zóny

2.12.1.

Pretekári majú právo prijať technickú pomoc v určenom rozsahu.

Technickú pomoc môže prijať pretekár len v zóne označenej ako depo. Na okruhu môžu byť max. tri miesta technickej pomoci – depá. Pretekár alebo jeho tímový mechanik môže meniť alebo opravovať ľubovoľnú súčiastku bicykla, okrem výmeny rámovej časti. Nie je možné meniť kompletný bicykel. Usporiadateľ nie je povinný zabezpečovať náradie pre neutrálnu technickú pomoc.

Občerstvenie je možné podať pretekárom po celej dĺžke trate preteku alebo v rámci miest technickej pomoci. Počas podávania občerstvenia nesmie dôjsť k fyzickému kontaktu pretekára s pomocníkom. Toto bude hodnotené ako nedovolená technická pomoc. Občerstvenie môže byť pretekárovi podané vždy len “z ruky do ruky“ (je výslovne zakázané “kŕmiť pretekára podaním priamo do úst”, vkladať občerstvenie do košíka alebo dresu). Je zakázané: -podávať pretekárovi časti oblečenia s výnimkou okuliarov - podávať pretekárovi akýkoľvek materiál - polievať pretekára (ak to nebolo povolené pred pretekom HR) - čistiť akékoľvek časti bicykla (ostrekovaním z fľaše a pod.).

2.12.2.

Tieto zóny musia byť umiestnené na rovných alebo mierne stúpajúcich úsekoch trate a musia byť rozdelené do dvoch častí:

tímová časť - pre tímy - vstup do tejto časti je povolený len osobám v tímových dresoch, prípadne s označením vydaným usporiadateľom v počte max. 5 z jedného tímu.

neutrálna časť - zabezpečená usporiadateľom pretekov.

Depá a občerstvovacie zóny musia byť dostatočne široké a dlhé tak, aby nedochádzalo ku kolíziám medzi pretekármi. Zóny musia byť označené a oddelené od divákov. Každá zóna musí byť kontrolovaná min. jedným pomocným rozhodcom. Počas občerstvenia nesmie dôjsť k žiadnemu fyzickému kontaktu medzi sprievodom a pretekárom. Toto bude považované za nedovolenú technickú pomoc. Fľaša s vodou nesmie byť umiestnená do nosiča na bicykli, musí byť podaná len do rúk pretekára. Je výslovne zakázané polievať vodou akúkoľvek časť bicykla. Zóna musí byť riadne ohradená igelitovou páskou a označený začiatok a koniec. V každej zóne budú minimálne 3-4 usporiadatelia a minimálne 1 rozhodca. Je zakázané bežať vedľa pretekára v zóne. Prijatie občerstvenia mimo určenú zónu alebo od neoznačeného sprievodu (v zóne) je dôvodom k vylúčeniu pretekára z pretekov. Ak usporiadateľ občerstvovaciu zónu neurčil, je občerstvenie povolené po celej dĺžke trate. S ohľadom na stiesnené podmienky v občerstvovacej zóne je stanovená nasledujúca zásada pre podávanie občerstvenia - do zóny má prístup len oprávnená osoba, ktorá musí byť riadne a viditeľne označená.

V depe al. občerstvovacej zóne je zakázané:

1. behať,

2. čokoľvek hádzať pretekárovi, alebo navzájom medzi členmi sprievodu,

3. ukladať v podávacej časti zóny predmety na zem,

4. fajčiť,

5. ohrozovať svojim chovaním bezpečnosť pretekárov.

Za dodržiavanie pravidiel v depách a občerstvovacej zóne zodpovedá určený rozhodca. Jeho pokyny sú pre všetkých, ktorí sa v občerstvovacej zóne nachádzajú, záväzné. Za porušenie pravidiel má rozhodca právo udeliť trest, v prípade závažného alebo opakovaného priestupku dotyčného vykázať a to bez možnosti náhrady ďalším členom sprievodu. Členovia občerstvovacích sprievodov sa môžu v zóne striedať. Sú však povinní to nahlásiť rozhodcovi. Oprávnenie pre vstup do občerstvovacej zóny dostanú sprievody v kancelárii pretekov podľa stanoveného kľúča: - na 3 pretekárov jeden člen sprievodu - maximálne však 5 osôb.

2.13. Tréning

Usporiadateľ musí umožniť pretekárom tréning na trati min. 24 hodín pred štartom pretekov.

· Zásady pre zjazd

3.1. Spôsob pretekov

Pre preteky v zjazde sú povolené len jazdy jednotlivých pretekárov na čas. Víťaz pretekov je určený najlepším časom buď z finálovej jazdy alebo z kombinácie viacerých jázd. Určenie víťaza na základe súčtu časov z dvoch či viacerých jázd sa nedoporučuje.

3.2. Trať

Trať musí byť vyznačená podľa nasledujúcich podmienok:

- bambusovými alebo slalomovými tyčami o výške 1,5 až 2 m

- značkami

- celá trať musí byť vyznačená PE páskou tak, aby nedochádzalo k nejasnostiam vo vedení trate. V úsekoch trate, kde je to nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti, je potrebné použiť ochranné balíky slamy, matrace apod. Tieto opatrenia nesmú obmedziť zjazdnosť trate. Ako záchytné prostriedky nesmú byť použité záchranné siete. Drevené mosty a rampy musia byť pokryté protišmykovým povrchom (napr. koberec).

3.3. Bezpečnosť

Komunikačný systém - usporiadateľ musí zaistiť komunikačný systém, ktorý pokrýva celú dĺžku trate.

Pomocní rozhodcovia - všetci pomocní rozhodcovia na trati musia byť rozmiestnení tak, aby boli v priamej viditeľnosti medzi sebou. Každý z nich musí byť vybavený žltou zástavkou a píšťalkou. Žltá zástavka slúži k upozorneniu pretekárov počas tréningu na nebezpečie na trati. Určení pomocní rozhodcovia na vybraných miestach trate sú vybavení červenými zástavkami, ktoré slúžia k prerušeniu pretekov pri vážnych haváriách na trati. Pomocní rozhodcovia s červenými zástavkami by mali byť súčasťou komunikačného systému. Pokiaľ spozorujú vážnu haváriu, musia ihneď informovať hlavného rozhodcu. Ten môže rozhodnúť o použití červenej zástavky. Pretekári, ktorí uvidia tento signál, sú povinní ihneď zastaviť, a potom volne dôjsť do cieľa. O ďalšom postupe budú informovaní cieľovým rozhodcom.

K zaisteniu bezpečnosti všetkých zúčastnených je usporiadateľ povinný zaistiť:

- minimálne jednu sanitku v priestore cieľa,

- prítomnosť minimálne jedného odborného lekára po celú dobu trvania pretekov,

- bezpečnostný systém tak, aby v ktoromkoľvek mieste trate bol možný zásah zdravotníckej pomoci do max. 5 minút

- pretekári nesmú svojvoľne akýmkoľvek spôsobom upravovať trať pretekov.

3.4. Tréning

Trať musí byť k dispozícii pre inšpekciu a prehliadku trate minimálne dva dni pred pretekmi. Jeden deň pred pretekmi musí byť trať k dispozícii pre tréning pretekárov.

3.5. Doprava na štart

Usporiadateľ musí zaistiť dopravný systém tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu bezpečnosti pretekárov. Je zakázané používať pre prístup na štart vyznačenú trať pretekov. Za porušenie tohto pravidla nebude pretekárovi povolený štart.

· ZÁSADY PRE 4X CROSS

4.1. Základné ustanovenia

1. Fourcross (tiež 4-Cross a 4X) je pretekom štyroch pretekárov na horských bicykloch na jednej spoločnej krátkej zjazdovej trati.

2. Tieto zásady vychádzajú z pravidiel pre disciplínu Fourcross, vydaných Svetovou cyklistickou úniou UCI, ktoré ďalej dopĺňa a upravuje podľa potrieb a špecifík pretekov usporadúvaných na území Slovenskej republiky. Pravidlá UCI sa použijú v pôvodnom znení pre riešenie takých situácií, ktoré tieto zásady neupravujú.

3. Tréning je povolený len v stanovenom čase. Mimo oficiálne stanovený tréning môžu pretekári trať prechádzať len bez bicykla. Nedodržanie tohto ustanovenia je dôvodom k diskvalifikácii pretekára z pretekov.

4. Tréning môže pretekár absolvovať len so štartovným číslom.

5. Štartuje sa z pevnej pozície. Štartér je povinný skontrolovať pripravenosť každého pretekára jednotlivo otázkou „Pripravený?“. Za potvrdenie pripravenosti je považovaná len zreteľná odpoveď „Áno“.

6. Pri štartovaní s použitím automatického zariadenia a akustickej signalizácie sa použijú povely štandardu NBL: 1) „Set them up“, 2) „Riders ready“, 3) „Watch the gate“, 4) tri krátke a bezprostredne nasledujúci dlhý tón. Štartovým signálom je začiatok dlhého tónu. Pokiaľ sú akustické signály kombinované so svetelnými, použije sa systém štandardu NBL. Zámok štartovej brány je odistený spoločne so štartovým signálom.

7. Pri štartovaní pomocou manuálne odisťovaného zámku brány a verbálnych povelov štartéra sa použijú povely: 1) „Attention“, 2) „Riders ready“, 3) „Watch the gate“. Zámok štartovej brány odistí štartér kedykoľvek počas 5 sekúnd po poslednom povele. Štartovým povelom je moment odistenia zámku brány.

8. Pokiaľ nie je pretekár pripravený k štartu, môže najneskôr pred započatím štartovných povelov požiadať štartéra o prerušenie štartovej procedúry z dôvodu úpravy či opravy vybavenia. Dĺžku prerušenia určuje štartér.

9. Pretekár, ktorý v štartovom úseku skríži trať súperovi alebo zájde pneumatikou na deliacu čiaru, bude penalizovaný žltou alebo červenou kartou podľa posúdenia rozhodcu.

10. Pretekár musí predným aj zadným kolesom obísť z vonkajšej strany všetky bránky určujúce vnútorné strany zatáčok. Zatáčky, prekážky a ďalšie miesta trate vyznačené bránkami po oboch stranách trate, musí pretekár prejsť obidvomi kolesami medzi bránkami. Pokiaľ pretekár minie bránku alebo vybočí z trate, smie sa na trať vrátiť len v mieste, kde ju opustil a nesmie ohroziť svojich súperov. Minutie alebo chybný prejazd bránky sa trestá červenou kartou.

11. Pretekár musí prejsť cieľom na bicykli. Bicykel môže byť pretekárom vedené len pri poškodení neumožňujúcom jazdu.

12. Pokiaľ viac než jeden pretekár nepretne cieľovú čiaru, potom o poradí v jazde rozhoduje vzdialenosť, ktorú pretekári prešli po trati od štartu do odstúpenia z jazdy. V prípade zhodnej vzdialenosti rozhoduje poradie pred odstúpením z jazdy.

13. O poradí v cieli rozhoduje cieľový rozhodca v spolupráci s dvomi asistentmi. Doporučuje sa zaznamenávať prejazdy cieľom pomocou videokamery. Záznamy z videokamery sú k dispozícii výhradne pre potreby rozhodcov a časomeračov.

4.2. Penalizácia

1. Fourcross sú preteky 4 pretekárov na jednej spoločnej trati. V podstate sa môže vyskytovať neúmyselný kontakt medzi pretekármi. Toto bude tolerované do tej doby, kedy bude rozhodcom kontakt posúdený v súlade s duchom pretekania, fair play a športovým chovaním vzhľadom k ostatným pretekárom. Pretekár, ktorý úmyselne pretne trať iného pretekára tak, že ho ohrozí, bude penalizovaný žltou alebo červenou kartou podľa posúdenia rozhodcu.

2. Povahu fyzických kontaktov posudzujú traťoví rozhodcovia. Ich rozhodnutie je nespochybniteľné.

3. O penalizácii pretekárov rozhoduje hlavný rozhodca, jeho rozhodnutie je konečné.

4. Nedostavenie sa na štart do 1 minúty po vyvolaní pretekára asistentom štartéra sa trestá diskvalifikáciou z jazdy.

5. Pokiaľ časť predného kolesa prekročí štartovú čiaru pred štartovým signálom, bude pretekár diskvalifikovaný z jazdy.

6. Žltá karta znamená napomenutie pretekára z dôvodu bezohľadnej jazdy alebo úmyselného ohrozenia súpera.

7. Červená karta znamená diskvalifikáciu pretekára z aktuálnej jazdy a ďalšieho priebehu pretekov, pre opakované konanie, pre ktoré bol už napomínaný žltou kartou alebo pre hrubé porušenie pravidiel a športového chovania podľa ustanovení pravidiel UCI, zvlášť pokiaľ jeden pretekár druhého atakuje rukou, lakťom alebo kolenom a tiež pokiaľ pretekár úmyselne naráža do súpera. Pretekárovi sú uznané výsledky a ich bodové ohodnotenie dosiahnuté v jazde predchádzajúcej jazde, v ktorej bol diskvalifikovaný.

8. „Diskvalifikácia z jazdy“ znamená, že pretekár nesmie pokračovať v pretekoch. Sú mu započítané len tie výsledky, ktoré dosiahol v predchádzajúcich jazdách.

9. Vo výnimočných prípadoch môže hlavný rozhodca vylúčiť pretekára z pretekov a to najmä z dôvodu hrubého porušenia športového chovania, ohrozenia zdravia súpera či tretích osôb alebo preukázaného dopingu. V takom prípade nie sú pretekárovi uznané žiadne výsledky dosiahnuté v daných pretekoch a tento je zaradený na koniec výsledkovej listiny s poznámkou DSQ (diskvalifikovaný). Poradie pretekárov, ktorí by sa inak umiestnili za diskvalifikovaným pretekárom, je posunuté o jedno miesto dopredu.

10. V prípade diskvalifikácie viacerých pretekárov z tej istej jazdy, prislúcha lepšie poradie tomu pretekárovi, ktorý sa svojho priestupku dopustil neskôr.

11. Mávanie alebo vyvesenie žltej zástavky znamená povinnosť okamžite spomaliť z dôvodu nebezpečia na trati. Žltú zástavku sú oprávnení používať traťoví rozhodcovia a traťoví komisári. Jednotliví susediaci rozhodcovia a komisári musia byť vo vizuálnom kontakte. Doporučuje sa používať jednotné výrazné označenie rozhodcov a komisárov.

12. Mávanie alebo vyvesenie červenej zástavky znamená zastavenie jazdy. Pretekári sú povinní okamžite zastaviť, ihneď sa vrátiť na štart a počkať na inštrukcie rozhodcov. Jazda bude opakovaná, pokiaľ podľa posúdenia rozhodcu došlo k neregulárnemu štartu alebo ovplyvneniu jazdy zo strany divákov, zvierat a ďalších vonkajších vplyvov. Červenú zástavku sú oprávnení používať len traťoví rozhodcovia. Všetci traťoví rozhodcovia musia mať rádiové spojenie medzi sebou a so štartovým a cieľovým rozhodcom.

13. Pretekári si pred štartom preteku medzi sebou určia minimálne po jednom zástupcovi z každej vypísanej kategórie, ktorí sú oprávnení jednať menom pretekárov. Pokiaľ tak neučinia, určí zástupcov hlavný rozhodca.

4.3. Povinná výbava

1. Bicykel musí byť poháňaný len ľudskou silou.

2. Priemer povrchu pneumatík je 24“ až 26“, šírka minimálne 1,5“.

3. Bicykel musí byť vybavený dvomi na sebe nezávislými a funkčnými brzdami, na prednom a zadnom kolese.

4. Je zakázané používať kovové hroty vyčnievajúce nad povrch pneumatík.

5. Bicykel musí byť v bezchybnom technickom stave.

6. Technickú spôsobilosť bicykla posudzuje rozhodca kedykoľvek počas pretekov.

7. Pretekár je povinný v predpísanej výbave absolvovať tréning, kvalifikáciu a preteky. Rozhodcovia sú toto povinní kontrolovať kedykoľvek počas pretekov a prípadné priestupky riešiť napomenutím a pri opakovaní priestupku až diskvalifikáciou z pretekov.

8. Vybavenie pretekára kategórie Elite: Prilba s tuhou škrupinou a oficiálnou homologizáciou pre cyklistiku alebo motocykle.

9. Vybavenie pretekára kategórie Hobby a Ženy:

a) Prilba s tuhou škrupinou a oficiálnou homologizáciou pre cyklistiku alebo motocykle

b) Rukavice s dlhými prstami

c) Chrániče lakťov s tuhou škrupinou

d) Chrániče kolien s tuhou škrupinou

10. Doporučuje sa používanie prilby s integrovaným chráničom tváre, chráničov chrbtice, ramien, hrudníka, predlaktia a predkolenia.

4.4. Priebeh pretekov

1. Kvalifikácii a finálovým jazdám musí v ten istý deň predchádzať tréning. Kvalifikácia sa môže uskutočniť v iný deň, ako finálové jazdy.

2. Každý pretekár musí prejsť kvalifikáciou, pokiaľ kvalifikačnú jazdu nedokončí, nesmie postúpiť do pretekov. Kvalifikácia sa skladá z jednej jazdy. V kvalifikácii štartujú pretekári jednotlivo v poradí podľa štartovných čísiel z vopred určenej pozície na štartovnom zariadení a vo vopred určenom intervale, obvykle 30 s. O poradí rozhoduje dosiahnutý čas. Do prvého kola finálových jázd postupujú pretekári s najlepším časom.

3. O nasadení do postupového kľúča rozhoduje poradie v kvalifikácii. Pretekári si vyberajú štartovnú pozíciu, začínajúc pretekárom s najlepším časom v kvalifikácii.

4. Jedna jazda samostatne v intervaloch cca 30 sek., rozhoduje dosiahnutý čas.

5. Pri počte pretekárov v jednej kategórii vyššom ako 47 sú preteky vypísané na 16 jázd prvého kola. Pri počte pretekárov 24 - 47 sú preteky vypísané na 8 jázd prvého kola. Pri počte 12 - 23 pretekárov sú preteky vypísané na 4 jazdy prvého kola. Pri počte 6 –11 pretekárov sú preteky vypísané na 2 jazdy prvého kola. Pokiaľ sa v jednej kategórii registruje menej, ako 6 pretekárov, postupujú prví 4 z kvalifikácie priamo do finále.

6. Kvalifikácia a jednotlivé kolá preteku prebiehajú v tomto poradí kategórií: 1) Hobby, 2) Ženy, 3) Elite.

7. Preteky sa idú po skupinách štyroch pretekárov na spoločnej trati vyraďovacím spôsobom. Usporiadateľ sa môže rozhodnúť pre jeden z dvoch variantov postupového kľúča, druh postupového kľúča musí uviesť v propozíciách pretekov.

8. Preteky s opravnými jazdami:

a) Víťaz jazdy postupuje priamo do ďalšieho kola

b) Pretekári na 2. a 3. mieste postupujú do opravnej jazdy

c) Pretekári na 1. a 2. mieste opravnej jazdy postupujú do ďalšieho kola

9. Preteky bez opravných jázd:

a) Pretekári na 1. a 2. mieste postupujú priamo do ďalšieho kola

b) Opravné jazdy sa nekonajú.

10. Základný kľúč pre nasadenie skupín do prvého kola pretekov, variant pre 32 pretekárov (1/8 finále).

11. 1-16-17-32 / 8-9-24-25 / 4-13-20-29 / 5-12-21-28 / 2-15-18-31 / 7-10-23-26 / 3-14-19-30 / 6-11-22-27

12. Kľúče pre nasadenie skupín prvého kola pre 16 pretekárov (1/4 finále) a 64 pretekárov (1/16 finále) sú odvodené od základného kľúča.

13. O poradí pretekárov, ktorí nepostúpia z kvalifikácie, rozhoduje poradie v kvalifikácii.

14. Určenie poradia pri pretekoch vypísaných na 16 finálových jázd:

a) O poradí na 49.-64. mieste rozhoduje poradie v kvalifikácii.

b) O poradí na 33.-48. mieste rozhoduje: 1) poradie v opravnej jazde 1/16 finále, 2)poradie v kvalifikácii.

15. Určenie poradia pri pretekoch vypísaných na 8 finálových jázd:

a) O poradí na 25.-32. mieste rozhoduje poradie v kvalifikácii.

b) O poradí na 17.-24. mieste rozhoduje: 1) umiestnenie v opravnej jazde 1/8 finále, 2) poradie v kvalifikácii.

16. Určenie poradia pri pretekoch vypísaných na 4, 8 a 16 finálových jázd:

a. O poradí na 13.-16. mieste rozhoduje poradie v kvalifikácii.

b. O poradí na 9.-12. mieste rozhoduje: 1) umiestnenie v opravnej jazde 1/4 finále, 2) poradie v kvalifikácii.

c. O poradí na 5.-8. mieste rozhoduje jedna jazda nazvaná „malé finále“.

d. O poradí na 1.-4. mieste rozhoduje jedna jazda nazvaná „veľké finále“.

17. Usporiadateľ je povinný usporiadať schôdzku s pretekármi, kde hlavný rozhodca a riaditeľ pretekov zoznámi pretekárov s priebehom pretekov, najneskôr 15 minút pred začiatkom kvalifikácie v blízkosti trate. Čas schôdzky musí byť uvedený v propozíciách a znovu v priestore registrácie pretekárov. Účasť pretekára alebo jeho zástupcu je povinná.

4.5. Trať a zabezpečenie

1. Trať je vytýčená na svahu s miernym sklonom tak, aby po celej svojej dĺžke klesala od štartu k cieľu. Trať je tvorená rôznymi typmi zákrut, prevažne klopených, rôznymi typmi skokov, umelými a prírodnými prekážkami. Doporučený časový interval pre absolvovanie trate je v rozmedzí 30 až 40 sekúnd.

2. Štartový úsek je časť trate nasledujúca bezprostredne po štarte s dĺžkou minimálne10 m, ktorá je rozdelená bielymi čiarami alebo výraznou páskou vedenou po povrchu trate, na 4 rovnaké časti, široké minimálne 1 m.

3. Posledná bránka alebo prekážka musí byť umiestnená aspoň 10 m pred cieľom.

4. Minimálna šírka trate je 4 m. Doporučuje sa čo najširšia trať.

5. Zákruty a tie miesta trate, kde regulárnosť preteku vyžaduje označenie prekážok alebo vytýčenie smeru, musia byť označené bránkami po obidvoch stranách trate, v zákrutách aspoň na vnútornej strane.

6. Bránku tvorí plastová tyč z netrieštivého materiálu o výške minimálne 150 cm nad povrchom trate. Doporučuje sa použitie kĺbových tyčí. Doporučuje sa doplniť bránku farebne výraznou trojuholníkovou zástavkou s odvesnami o dĺžke minimálne 50 cm, pripevnenou k tyči. Trať je určená tyčou, zástavka smeruje von z trate. Doporučuje sa umiestniť bránky po obidvoch stranách všetkých zákrut, prekážok a sporných miest trate. Kolík upevňujúci vrchol zástavky, nesmie vyčnievať nad povrch viac, ako 20 cm. Koniec kolíka musí byť zabezpečený funkčnou ochranou proti zraneniu pretekárov. Vonkajší kolík môže byť nahradený plastovou tyčou zviazanou s hlavnou tyčou. Jej koniec nesmie vyčnievať do trate.

7. Rovné úseky a vonkajšie strany prekážok sú vyznačené bielou čiarou alebo páskou vo výške 30-50 cm nad povrchom trate. Páska je pripevnená k pružným plastovým tyčiam výšky maximálne 50 cm nad zemou, ktorých konce musia byť zabezpečené funkčnou ochranou proti zraneniu pretekárov. Čiary a páska musia byť udržiavané v perfektnom stave počas celých pretekov. Pre bezpečné zakončenie tyčí sa doporučuje napríklad navlečenie gumovej hadice alebo tenisovej loptičky. Pevná časť tyče nesmie vyčnievať zo zeme viac, ako 10 cm.

8. Štart a cieľ preteku sú určené úplne rovnou bielou čiarou vytvorenou farbou alebo páskou vedenou po povrchu trate a kolmou k osi trate. Čiary musia byť udržiavané v perfektnom stave počas celých pretekov. V prípade poškodenia musí byť chyba odstránená pred štartom ďalšej jazdy.

9. Štartová brána sa sklápa vždy v smere jazdy. Doporučuje sa použitie pomocných zariadení pre čo najrýchlejšie sklopenie brány. Doporučuje sa použitie automatických akustických štartových povelov a štartových svetiel podľa štandardu NBL.

10. Štartové zariadenie má minimálnu šírku 4 m, pričom je jednoznačne rozdelené na 4 rovnaké časti o šírke minimálne 1 m. Minimálna výška štartovej brány je 40 cm, doporučuje sa výška 55 cm. Plocha štartového zariadenia je sklonená v smere jazdy, sklon štartového zariadenia plynulo nadväzuje na sklon trate po štarte. Podložka je upravená tak, aby bránila prešmyknutiu kolies a umožňovala prepadávanie nečistôt a to aspoň v šírke 30 cm v osi každej štartovej pozície.

11. Štartové zariadenie pre kvalifikáciu nemusí byť totožné so zariadením pre štarty v preteku, musia sa však vždy sklápať v smere jazdy. Časomiera môže byť aktivovaná sklopením štartového zariadenia alebo pretnutím svetelného lúča nezávisle na funkcii štartového zariadenia. Doporučuje sa použitie jednotného zariadenia pre štart kvalifikácie a pretekov.

12. Pre meranie časov v kvalifikácii sa doporučuje použitie elektronickej časomiery aktivovanej v cieli fotobunkou s presnosťou na 1/100 sekundy.

13. Trať musí byť od diváckeho sektoru viditeľne oddelená po celej svojej dĺžke páskou alebo plotom. Priestor pre divákov je vo vzdialenosti minimálne 2 m od trate. Z tesnej blízkosti trate je potrebné odstrániť všetky ostré alebo inak nebezpečné predmety. Všetky neodstrániteľné prekážky musia byť bezpečne obalené a označené.

14. Regulárnosť trate schvaľuje komisia zložená z hlavného rozhodcu, riaditeľa pretekov a jedného zástupcu pretekárov z každej vypísanej kategórie a to najneskôr 30 minút pred začatím tréningu a opakovane na základe jeho priebehu. Zmeny na trati je možné vykonávať so súhlasom hlavného rozhodcu počas prerušenia tréningu, najneskôr 30 minút pred jeho ukončením.

15. Doporučuje sa zaistiť dopravu pretekárov od cieľa do štartu, ktorá umožní plynulý priebeh pretekov bez prieťahov.

16. Usporiadateľ zaistí v bezprostrednej blízkosti štartu dostatočne veľký a uzavretý priestor pre pretekárov pripravujúcich sa na štart. Doporučuje sa umiestniť v blízkosti štartu stan pre pretekárov. Pretekárom sa doporučuje robiť servis bicyklov, výstroja a vybavenia v priestore štartu.

17. Zdravotnú službu zaisťuje minimálne jeden lekár, jedna zdravotná sestra a jedna sanitka. Všetci členovia zdravotnej služby musia byť viditeľne a jednotne označení. Zdravotná služba musí byť prítomná po celú dobu tréningu a pretekov, po dobu neprítomnosti lekára a po dobu neprítomnosti sanitky musia byť preteky prerušené. Umiestnenie lekára musí byť viditeľne označené a umiestnené na takom mieste trate, kde má prehľad o dianí na celej trati a odkiaľ môže rovnomerne zakročiť v ktoromkoľvek mieste trate. Usporiadateľ oznámi umiestnenie zdravotnej služby pri schôdzke s pretekármi. Doporučuje sa, aby mal lekár rádiové spojenie s riaditeľom pretekov a hlavným rozhodcom.

18. Na dodržiavanie pravidiel stanovených týmito zásadami dohliada rozhodcovský zbor a riaditeľ pretekov. O zrušení a výsledkoch pretekov môže rozhodnúť len hlavný rozhodca delegovaný Komisiou MTB SZC.

19. Preteky, ktoré nebudú spĺňať podmienky stanovené týmto zásadám alebo sa s nimi dostanú do rozporu, nebudú považované za regulárne.

Mgr. Tibor Nešťák - komisia MTB SZC

report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Reportáž: Bahenný kúpeľ pre Kráľa Šumavy

Reportáž: Bahenný kúpeľ pre Kráľa Šumavy

Príbeh o kúpaní na konci leta, pleťovej maske, sirupe zo žabieho slizu, výbere lepšej stopy a iných zaujímavostiach :D.
Reportáž: Neslušským chotárom alebo ako sa cykloturista pretekov zúčastnil

Reportáž: Neslušským chotárom alebo ako sa cykloturista pretekov zúčastnil

Písal sa 14. august 2021 a na slovenskej MTB scéne mal premiéru 0. ročník cyklomaratónu Neslušským chotárom.
Reportáž: Časovka na Kojšovku – prečo som vymenil jeden kopec za domáci Horal

Reportáž: Časovka na Kojšovku – prečo som vymenil jeden kopec za domáci Horal

V sobotu 14. augusta sa konal 5. ročník časovky do vrchu v obci Zlatá Idka neďaleko Košíc a pretekári si to rozdali v stúpaní na Kojšovskú hoľu, dominantu Volovských vrchov.
keyboard_arrow_up