Rozhovor s cyklokoordinátorom, Ing. Petrom Klučkom

Rozhovor s cyklokoordinátorom, Ing. Petrom Klučkom

V máji tohto roku vláda SR prijala Národnú stratégiu cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. O tom, čo sa od mája udialo, čo sa momentálne deje a čo sa ešte len chystá sme sa rozprávali s historicky prvým Národným cyklokoordinátorom, Ing. Petrom Klučkom.

Zákerná otázka na úvod- poznáte a navštevujete stránku MTBiker.sk?

Úprimná odpoveď- nepoznám, až dnes som ju navštívil po prvý krát.

Skúste sa predstaviť čitateľom MTBikera ako cyklista.

Na bicykli sedím a jazdím už viac ako polovicu môjho života, presnejšie viac ako tridsať rokov. Jeden mám modrý, cestný a z jeho sedla som videl nielen Slovensko, ale aj Maďarsko, Česko, Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko, Lichtenštajsko a Albánsko. Celkovo som na ňom prešiel viac ako 25 000 km. Druhý je čierny, pracovný a používam ho iba na cestu do práce a na presuny po Bratislave. Za ostatný rok a pol som na ňom nesedel len pár dní v roku.

Politici v posledných rokoch skôr hádžu cyklistom polená pod nohy ako systematicky podporujú tento alternatívny spôsob dopravy. Čo alebo kto teda inicioval vznik Vášho úradu a ako ste sa dostali na jeho čelo?

Nie je to úrad. Národný cyklokoordinátor je len pracovná pozícia, rovnako ako je to bežné aj v iných európskych krajinách. Ako vyplýva už so samotného názvu, úlohou cyklokoordinátora je koordinácia rozvoja cyklistickej dopravy i cykloturistiky a komunikácia so všetkými relevantnými subjektmi.
Ja som bol ako radový zamestnanec ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ustanovený do tejto pozície od 1. augusta 2013. Dôvod bol pravdepodobne práve môj blízky vzťah k cyklistike, angažovanie sa v týchto otázkach i moja dobrá spolupráca s tretím sektorom v tejto sfére. A možno aj môj čierny mestský bicykel, ktorý každý deň zaparkujem pred prácou. Dokazuje, že to myslím s cyklistikou naozaj vážne.
No nie som sám, ktorý sa na ministerstve venuje rozvoju cyklistiky. Sú tu aj ďalší kolegovia, ktorí však majú vo svojej pracovnej agende aj iné aktivity. Pri svojej práci cítim zároveň podporu celého ministerstva, ako aj ôsmich regionálnych cyklokoordinátorov v samosprávnych krajoch a cyklonadšencov z rôznych dobrovoľných občianskych združení z celého Slovenska. Je to vlastne taký veľký, pestrý a usilovný peletón.Okrem Vás ako národného cyklokoordinátora boli vytvorené aj pozície krajských cyklokoordinátorov + do tímu delegovali svojich zástupcov aj samosprávy (ZMOS, BA, UMS) a tretí sektor. Ako hodnotíte po niekoľkých mesiacoch činnosti svoj tím?

Ôsmi regionálni cyklokordinátori sa stihli veľmi rýchlo zaradiť do rozbehnutého peletónu a chopiť sa svojej úlohy v ňom. Prípadný nedostatok praktických skúseností sa snažia nahradiť vzájomnou komunikáciu so skúsenejšími cyklistami. Sám sa tomu snažím napomôcť tým, že zvolávam pravidelné stretnutia nášho pracovného peletónu v rámci oficiálne vytvorenej medzirezortnej pracovnej skupiny pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky vždy do sídiel jednotlivých samosprávnych krajov a pozývam na ne aj zástupcov mimovládnych neziskových organizácií – cyklonadšencov. Nazval by som to takým úradnícko - nadšeneckým peletónom.

Najdôležitejším dokumentom, od ktorého sa bude odvíjať ďalší rozvoj cyklistiky a jej infraštruktúry je Národná stratégia cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. Skúste v krátkosti priblížiť čo obsahuje a čím konkrétne má napomôcť.

Tento dokument, schválený vládou SR v máji 2013, má základnú víziu zrovnoprávniť cyklistickú dopravu v integrácii s ostatnými druhmi dopravy a zároveň posilniť cykloturistiku ako významnú súčasť cestovného ruchu. Cieľom je, aby sme na Slovensku dosiahli do roku 2020 zhruba 10 percentný podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce. Dnes sa pohybujeme na úrovni okolo 1,5 – 2%.
Docieliť to chceme implementáciou tridsiatich opatrení v štyroch základných prioritách – Riadenie a legislatívna podpora, Rozvoj cyklistickej infraštruktúry, Zabezpečenie financií pre rozvoj cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry a Osveta, výskum a vzdelávanie (vrátane bezpečnosti). Opatrenia zastrešujú všetky druhy cyklistiky, teda aj MTB aktivity.Jedným z TOP problémov, ktorý trápi viacerých rekreačných cyklistov je ustanovenie §31 zákona o lesoch, kde je ustanovený zákaz jazdy na koni a bicykli mimo lesných ciest a vyznačených chodníkov. V praxi sa z času na čas stáva, že pracovníci lesov SR a poľovníci doslova vyháňajú cyklistov z lesa. Plánujete zalobovať aj proti tomuto ustanoveniu? Priznám sa, že nepoznám žiadneho cyklistu, ktorý by jazdil vo voľnom lese mimo cesty/chodníka, zato som videl XY krát lesné traktory ako križujú les krížom krážom.

Nie je mi veľmi blízky výraz „zalobovať“. Preferujem skôr vzájomnú a otvorenú komunikáciu s kompetentnými tak, aby sme spoločne dospeli k riešeniu. V okolitých štátoch je bežné, že v lese sa môžu pohybovať nielen poľovníci, cyklisti, jazdci na koni, ale napríklad aj tie lesné mechanizmy. Zdôrazňujem ale, že za vopred jasne stanovených podmienok, pri ich vzájomnom rešpektovaní a dodržiavaní.
Mandát k tejto optimistickej predstave mi dáva práve spomínaný vládny dokument. Mimochodom ten je záväzný nielen pre cyklistov, ale aj pre všetky ostatné relevantné subjekty. Lesy SR nevynímajúc.

Cyklistika ako forma alternatívnej dopravy si dozaista zaslúži pozornosť. Je ale v momentálnej situácii vôbec možné dostať cyklistov do miest a ponúknuť bicykel ako napr. alternatívu cesty autom? Realita je taká, že na cestách miesta pre cyklistov niet, cyklochodníky smerujú odnikiaľ nikam a často na nich nájdeme viac chodcov ako cyklistov.

Domnievam sa, že je to možné. Práve preto vznikla Národná cyklostratégia, aby sa bicykel ako plnohodnotná, bezpečná a všetkými rešpektovaná a uznávaná alternatíva stal čoskoro bežnou súčasťou každodenného života aj u nás. V tejto súvislosti s potešením konštatujem, že po schválení spomínaného strategického dokumentu zaznamenávam čoraz väčšiu podporu našich spoločných snáh z úrovne štátnych organizácií, regionálnych a miestnych samospráv, ako aj z úrovne jednotlivých rezortov. O podpore cyklonadšencov ani nehovoriac.
Som preto presvedčený, že o nejaký čas budú aj u nás cyklocesty tvoriť ucelenú sieť spájajúcu mestá s obcami a nadväzujúcimi tak na medzinárodnú sieť Eurovelo a že tam, kde je to možné, sa na nich budú vzájomne bezpečne pohybovať cyklisti spolu s chodcami.Ruka v ruke s rozvojom cykloinfraštruktúry sa otvára otázka jej financovania. Mestá a obce financie na ich výstavbu nemajú, niektoré VUC- ky sa aj snažia, ale predsa len by to chcelo čosi extra, čosi viac. Narážam pritom na trvalý finančný mechanizmus, ktorý by financoval výstavbu cyklotrás. Ako to teda vyzerá s financiami na rozvoj infraštruktúry?

Veľmi aktuálna otázka práve v týchto dňoch, kedy sa má dostať na program rokovania vlády SR návrh „Trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“.
Je to významný dokument, ktorý v praxi po prvýkrát prinesie možnosť financovania rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z verejných zdrojov. Postupne a v závislosti od možností štátneho rozpočtu. Počkajme si preto na výsledok prerokovania tohto materiálu a potom budeme môcť hovoriť konkrétnejšie. V každom prípade vnímam veľmi pozitívne skutočnosť, že takýto dokument vôbec uzrel svetlo sveta a že je veľmi reálna nádej na jeho skoré prerokovanie.
Súbežne s vytvorením finančných možností na národnej úrovni sa v novom Programovom období na roky 2014 – 2020 vytvárajú podmienky na možnosť čerpania nenávratnej finančnej pomoci z európskych investičných a štrukturálnych fondov. Príslušné programové dokumenty sa pripravujú tak, aby sme sa už v priebehu budúceho roku mohli uchádzať o európske financie na rozvoj našej cyklistickej infraštruktúry.
Žiada sa mi v tejto súvislosti vyzvať všetkých kompetentných pracovníkov na regionálnej a komunálnej úrovni, aby pripravovali v predstihu projekty tak, aby sa ihneď po vyhlásení prvých výziev mohli uchádzať o európske finančné prostriedky.

Na Slovensku máme kopec občianskych združení, dobrovoľníkov a cykloklubov, ktoré vlastnými silami bojujú o lepšie podmienky pre cyklistov vo svojom okolí. Vo vyjednávaní sú však často osamotené a nemajú silnú pozíciu. SZC napríklad ani len nemá svoje zastúpenie vo Vašom te, SLOMBA ako občianske združenie horských cyklistov taktiež nenadobudla širšiu podporu a jej aktivity sú skôr na lokálnej úrovni. Plánujete teda zo svojej pozície zastrešiť a integrovať dielčie snahy a pomôcť takýmto osamoteným bojovníkom?

Nielen plánujem, ale to aj skutočne robím. Viď moja odpoveď v pozývaní občianskych združení, dobrovoľníkov a cykloklubov na zasadnutia medzirezortnej pracovnej skupiny pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky (odpoveď k otázke č. 4). Ak už hovoríme o nadšencoch z občianskeho združenia SLOMBA, tak práve minulý týždeň sme sa v Bratislave stretli a dohodli sme sa na vzájomnej podpore a spolupráci. Rovnako tak sa mám stretnúť tento týždeň aj zo zástupcami cyklonadšencov z Košíc. Pravidelne sa stretávam s chalanmi z bratislavskej Cyklokoalície, ako aj zo zástupcami z občianskeho združenia Pedál. S prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky som už dávnejšie nadviazal kontakt. Treba si iba vzájomne nájsť k sebe cestu a spoločne šliapať do pedálov v našej „Tour de cyklostratégia“. Z mojej strany som na to pripravený.

Z pozície cyklokoordinátora, aký je Váš osobný cieľ v tejto funkcii?

Môj osobný cieľ zhrniem veľmi jednoducho v dvoch rozvitých vetách: Chcel by som sa čo najskôr prejsť na svojom bicykli po Slovensku bezpečne a plynulo, bez zbytočného zosadnutia. Popri tom s „hrôzou“ myslieť na to, že svoj bicykel už nemám kde poriadne zaparkovať, lebo väčšina podzemných parkovísk v slovenských mestách je už plná bicyklov.
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up7thumb_down comments 12 komentárov report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Rozhovor: Michal Iždinský - bicykle sa dajú vyrábať aj z dreva

Rozhovor: Michal Iždinský - bicykle sa dajú vyrábať aj z dreva

Asi len máloktorý cyklista, ktorý sa túla lesmi a ulicami miest vie, že na Slovensku vyrastá jedinečný svetový unikát. Z dielne Michala Iždinského už niekoľko rokov vychádzajú bicykle, ktorých rámy nie sú ani z hliníka ani z karbónu - ale z dreva.
Rozhovor: Tento chalan aj veľa vie, nielen že vyzerá milo. Náš Adam Milo!

Rozhovor: Tento chalan aj veľa vie, nielen že vyzerá milo. Náš Adam Milo!

Adam je talentovaný v mnohých smeroch, takže okrem jeho krásnych fotiek a videí z práce pre MTBIKER spoznáte aj jeho ďalšie aktivity.
Rozhovor: Péter Kovács - Maďar, ktorý si zamiloval Slovensko

Rozhovor: Péter Kovács - Maďar, ktorý si zamiloval Slovensko

60 absolvovaných podujatí má na svojom konte maďarský biker Péter Kovács. O takomto čísle sa môže snívať nejednému slovenskému amatérskemu cyklistovi.
keyboard_arrow_up