MTBIKER odporúča ŠKODA Slovenský raj
Sme mediálnym partnerom akcie.
logo
Termín: 5. september 2020 – sobota

Usporiadateľ:
Obec Hrabušice
Riaditeľ preteku: Ján Špak

mobil:0905 946 426
Technický manažér: Ľudovít Dulovič
email: ludovit.dulovic@gmail.com
mobil:0904 639 882
Značenie tratí: Ing Vladimír Mucha
Hlavný rozhodca:
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Online servis, prihlasovanie, prezentácia: František Teplický, SaO
kontakt: www.sao-tatry.sk
Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

ŠTARTOVNÉ
Krátka trať:

20 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 15.8.2020 bez trička, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček –halušky alebo guláš
26 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 15.8.2020 s tričkom, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček –haluškyalebo guláš
25 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 26.8. 2020 bez trička, bez mena na štartovnom čísle + taška –len guláš
30 € – Prihlásení pri prezentácií v piatok 4.9.2020 a v deň štartu bez trička a bez tašky – len guláš

Dlhá a stredná trať:
25 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 15.8.2020 bez trička, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček –halušky alebo guláš
31 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 15.8.2020 s tričkom, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček –haluškyalebo guláš
30 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 26.8. 2020 bez trička, bez mena na štartovnom čísle + taška –len guláš
39 € – Prihlásení pri prezentácií v piatok 4.9.2020 a v deň štartu bez trička a bez tašky – len guláš

V prípade zrušenia pretekov z dôvodu COVID – 19 účtujeme manipulačný poplatok 5€. Za porozumenie ĎAKUJEME!

Pri registrácii v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.


DLHÁ TRAŤ - modrá
kategorie
STREDNÁ TRAŤ - ružová 52km
kategorie
KRÁTKA TRAŤ - oranžová 19km
kategorie

!!! GRAVEL NOVINKA !!!
V tomto roku sme pripravili pre majiteľov bikov GRAVEL súťaž na strednej trati.

GRAVEL – STREDNÁ TRAŤ – ružová 52 km, “PROFI”
Podmienky účasti

– v kategoŕii muži ženy bez rozdielu veku – chceme zistiť, aký bude záujem. Ďakujeme za pochopenie

– prvý traja budú odmenený vecnými cenamiSamozrejme aj v tomto roku sa môžu zúčastniť nášho maratónu aj matitelia E – bikov
E-bike – STREDNÁ TRAŤ – ružová 52 km, “PROFI”
Podmienky účasti

– bez kategórií a len na tejto trati

– bez výmeny batérie

– prvý traja budú odmenený vecnými cenamiREGISTRÁCIA:
ON-LINE prihlásenie

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 04. 09. 2020 ; od 18:00 do 20:00 hod.
v sobotu, 07. 09. 2019; od 7:30 do 10.30 hod.

do 9:00hod. kategória DLHÁ TRAŤ
do 10:00hod. kategória KRÁTKA TRAŤ
do 10:30hod. kategória STREDNÁ TRAŤ

Ukončenie registrácie je 30 min. pred štartom !!!

Slovenská sporiteľňa, a.s POZOR ZMENA čísla účtu!!!!!

IBAN: SK53 0900 0000 0051 7121 1542

Variabilný symbol: vaše ID v systéme CykloSao

Špecifický symbol: vaše ID v systeme CykloSao

Poznámka: Meno a Priezvisko

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo extrémne nepriaznivého počasia sa štartovné nevracia.

Miesto štartu: Ako minulý rok : Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.
Čas štartu: POZOR!!!!! Zmena! Krátka trať štartuje druhá o 10:30 hod. Na rebríkoch nebude tlačenica.

9:30 Dlhá trať 70km

10:30 Krátka trať 19km

11:00 Stredná trať 53km

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

Občerstvenie na trati:
ELITE – 3 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2. Bufet Restaurant Pelé na Dedinkách na 38km,
3. bufet na Malej Poľane na 56km.

PROFI – 2 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2.bufet na Malej Poľane na 43km

Štart – Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Vyhlasovanie výsledkov:

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA Slovenský raj 2020
2. Vyhlasovanie Slovenského pohára

Občerstvenie v cieli:

halušky – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj
Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.00hod.
Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

CENY A ODMENY:
Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú trofeje a vecné ceny od sponzorov

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

“Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhier.”

Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie: V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, kde sa prezentujete, ak bude plné, je k dispozícii

Sprchy: Každý účastník dostane žetón pri prezentácii. Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.

Umývanie bicyklov: Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom v Hrabušiciach vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.

Fotografovanie: V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke www.faxcopypro.sk v rozsahu fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje aj súhlas tejto spoločnosti so zaslaním informačného e-mailu na moju email adresu (platí po dobu 1 rok po podujatí) , odkazujúcim na zhotovené fotografie.

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Doporučujemé lekársku prehliadku a individuálne poistenie.Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

Viac informácii nájdete na tomto odkaze.

keyboard_arrow_up