MTBIKER odporúča 1. kolo - SPEN
Sme mediálnym partnerom akcie.
Podujatie sa bude konať v súlade s nariadeniami krízového štábu SR. V prípade, že krízový štáb rozhodne
o opätovnom zákaze športových podujatí, bude podujatie zrušené. Počet účastníkov bude obmedzený podľa
nariadenie krízového štábu. V prípade, že bude naplnený počet riadne prihlásených pretekárov bude registrácia
ukončená. Za riadne prihláseného pretekára sa považuje pretekár, ktorý uhradí štartový poplatok. Dovoľujeme si
Vás preto požiadať o sledovanie aktuálnej situácie.

Názov pretekov: ENDURO Mýto pod Ďumbierom
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: ENJOY THE RIDE TEAM KOŠICE a CK ROUTE 66 BREZNO
Termín konania: Nedeľa 12.07.2020
Miesto konania: SKI CENTRUM MÝTO POĎ ĎUMBIEROM

www.kopeczabavy.sk
Poloha
Kontakt: Tomáš Vrbovský, tel: +421 911 628 433, info@spdh.sk
Tieto propozície sa riadia Súťažným poriadkom SPEN 2020 - https://spdh.sk/pravidla/

Štartovné
 Štandardné – 50 € prihlásený online a uhradené štartovné prevodom do stredy pred konaním pretekov
 Na mieste 1 – 55 € prihlásený online a úhrada v hotovosti na mieste (len v sobotu)
 Na mieste 2 – 60 € neprihlásený online a úhrada na mieste v hotovosti (len v sobotu)
 Toto štartovné zahŕňa prepravu lanovkou počas doby konania pretekov
 Prihlasovanie bude prebiehať cez https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1637&lng=sk
 Štartovné sa nevracia
 V prípade podložených zdravotných ťažkostí je možné štartovné presunúť na iný termín série, prípadne na
iného pretekára
 Toto štartovné je platné pre všetky kategórie. Pretekár je povinný sledovať status jeho prihlášky
 Z dôvodu, že sa preteky organizujú v ochrannom pásme Národného parku, je počet pretekárov limitovaný na
250.
Kategórie a poradie štartu
 Muži ( 1981 - 1999 )
 Muži U21 ( 2000 -2003 )
 Masters 40+ ( do 1980 )
 Ženy od 16 rokov ( od 2004 )
 Hobby Muži Enduro od 16 rokov ( od 2004 )
 Ebike
Časový harmonogram:
 Sobota
o 9.00 – 12.00 1. Registrácia
o 10.00 – 17.00 Obhliadka trate + tréning s číslami
o 17.00 – 18.00 2. Registrácia
o štartová listina bude zverejnená online v sobotu do 24.00 na www.facebook.com/spdhi
 Nedeľa
o 7.00 – 8.00 Posledná registrácia len pre online registrovaných s uhradením štartovného online ( len
vyzdvihnutie štartovného čísla )
o 8.00 – Zverejnenie štartovej listiny a poučenie
o Pretekári sú povinní dostaviť sa do štartového priestoru 15 min pred svojim časom štartu, pretekár si
vyzdvihne čip v priestore štartu
o 9.00 – Štart pretekov
o 16.00 – Vyhlásenie výsledkov
Prezentácia: Stan v cieľovom priestor
Prihlášky: , od 03.06 do 08.07.2020 prípadne
pri prezentácii.
Transfery: Muži, U21, Masters ,Ženy, Ebike
Časový limit: 5h
Počet RS: 6
Celková dĺžka RS: 12,5 km
Celková dĺžka TS: 14,5 km
Prevýšenie celkovo: 1990m
Z toho lanovka: 900m
Transfer Lanovkou: 3x
Popis Trate: Bude zverejnený v mieste registrácie
Mapy: Budú zverejnené v mieste registrácie a online o 8.00 v sobotu 11.07.2020 na
https://www.facebook.com/spdhi a www.spdh.sk
Licencia
 Pretekár predkladá pri registrácií k pretekom platnú licenciu SZC alebo inú medzinárodnú licenciu vydanú UCI.
V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďalší doklad totožnosti. Licencia musí byť
podpísaná. Prípadne vo vysokohorských podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej
pomoci Horskou službou.
Pretekári musia mať licenciu Slovenského zväzu cyklistiky, alebo inú ekvivalentnú licenciu UCI. Postup získania
licencie nájdete tu:
http://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/registracia-klubov-a-clenov-poplatky. V prípade, že pretekár
nebude mať vystavenú licenciu, je možné vybaviť si ju na mieste.
Jednodňová licencia (aj pre pretekárov, ktorí nevlastnia licenciu vo svojej krajine) bez klubovej príslušnosti je
možné vybaviť i v mieste konania pretekov počas registrácie na podujatie. Pretekárom do 18 rokov môže byť
vystavená licencia len v sprievode zákonného zástupcu. Držiteľ takejto licencie potvrdzuje, že sa podriaďuje
pravidlám UCI a SZC. Držiteľ jednodňovej licencie Hobby Enduro je bez klubovej príslušnosti. Cena jednodňovej
licencie je stanovená na 10 €.
Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPEN 2020 -
- Tréning na trati je zakázaný mimo vyhradeného času určeného na tréning
- Je zakázané kontaktovať Urbárne spoločenstvá a všetky dotknuté organizácie za účelom získavania
povolení na vjazd vozidla do lesa a na lesné cesty z dôvodu získavania nešportovej výhody pred ostatnými
pretekármi.
- Vstup do lesa, na lesné cesty a na obslužné komunikácie motorovým vozidlom je zakázaný, výnimku majú
vozidlá organizátora a záchrannej služby
- Porušenie vyššie uvedených pravidiel bude riešené diskvalifikáciou.
- Je zakázaný akýkoľvek tréning RS4 a RS5 mimo vyhradený čas tréningu

Viac innformácii nájdete na tomto odkaze.
keyboard_arrow_up