MTBIKER odporúča ŠKODA Slovenský raj
Sme mediálnym partnerom akcie.


Termín:
3. júl 2021 – sobota

Usporiadateľ:
Obec Hrabušice

Riaditeľ preteku:
Ján Špak
mobil: 0905 946 426

Technický manažér:
Ľudovít Dulovič
email: ludovit.dulovic@gmail.com
mobil: 0904 639 882

Značenie tratí:
Ing Vladimír Mucha

Časomiera:
Ing. Dušan Richter, VOS TPK

Online servis, prihlasovanie, prezentácia:
František Teplický, SaO
kontakt: www.sao-tatry.sk

Miesto:
Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

Príjazdová cesta:
– zo smeru Liptovský Mikuláš po diaľnici
– zo smeru Poprad po starej ceste
– zo smeru Levoča
– zo smeru Spišská Nova Ves

ŠTARTOVNÉ


Krátka trať:
20 € – Pri zaplatení štartovného na účte do 18.6.2021 s tričkom s možnosťou výberu veľkosti S, M, L. XL,XXL, s menom na štartovnom čísle + halušky alebo guláš
30 € – Pri zaplatení štartovného po 18.6.2021 s tričkom len veľkosti M, len guláš

Dlhá a stredná trať:
29 € – Pri zaplatení štartovného na účet do 18.6.2021 s tričkom s možnosťou výberu veľkosti S, M, L. XL,XXL, s menom na štartovnom čísle + halušky alebo guláš
39 € – Pri zaplatení štartovného po 18.6.2021 s tričkom len veľkosti M, len guláš

V prípade zrušenia pretekov z dôvodu COVID – 19 účtujeme manipulačný poplatok 5€. Za porozumenie ĎAKUJEME

Pri registrácii v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.

DLHÁ TRAŤ - modrá 68km

Bufet, kategória, vek
3x, Muži, 19 - 39 rokov
3x, Masters B, 40 - 49 rokov
3x, Masters C, 50 - 59 rokov
3x, Masters D, 60 rokov a viac
3x, Ženy, 19 a viac rokov

STREDNÁ TRAŤ - ružová 48km

Bufet, kategória, vek
2x, Junori, 17 - 18 rokov
2x, Muži, 19 - 39 rokov
2x, Masters B, 40 - 49 rokov
2x, Masters C, 50 - 59 rokov
2x, Masters D, 60 rokov a viac
2x, Juniorky, 17 - 18 rokov
2x, Ženy, 19 - 39 rokov
2x, Masters B, 40 - 49 rokov
2x, Masters C, 50 rokov a viac

KRÁTKA TRAŤ - oranžová 14km

Bufet, kategória, vek, rok narodenia
-, Kadeti, 15 - 16 rokov, 2004 - 2005
-, Junori, 17 - 18 rokov, 2002 - 2003
-, Muži, 19 rokov a viac, 2001 a skôr
-, Kadetky, 15 - 16 rokov, 2004 - 2005
-, Juniorky, 17 - 18 rokov, 2002 - 2003
-, Ženy, 19 rokov a viac, 2001 a skôr

GRAVEL NOVINKA


Aj tomto roku sme pripravili pre majiteľov bikov GRAVEL súťaž na strednej trati.

GRAVEL – STREDNÁ TRAŤ – ružová 48 km, “PROFI”
Podmienky účasti

– v kategoŕii muži ženy bez rozdielu veku
– prví traja budú odmenení vecnými cenami

Samozrejme aj v tomto roku sa môžu zúčastniť nášho maratónu aj matitelia E – bikov


E-bike – STREDNÁ TRAŤ – ružová 48 km, “PROFI”
Podmienky účasti

– bez kategórií,
– bez vyhodnotenia
– bez výmeny batérie

Pre účastnikov E – bike kategórie bude pripravená samostatná tombola – 3 ceny

REGISTRÁCIA:


ON-LINE prihlásenie

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 02. 07. 2021 ; od 17:00 do 20:00 hod.
v sobotu, 03. 07. 2021; od 8:00 do 11.30 hod.

do 9:30hod. kategória DLHÁ TRAŤ
do 10:30hod. kategória STRTEDNÁ TRAŤ
do 11:30hod. kategória KRÁTKA TRAŤ

Ukončenie registrácie je 30 min. pred štartom.

Slovenská sporiteľňa, a.s

IBAN: SK53 0900 0000 0051 7121 1542

Variabilný symbol: vaše ID v systéme CykloSao

Špecifický symbol: vaše ID v systeme CykloSao

Poznámka: Meno a Priezvisko

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo extrémne nepriaznivého počasia sa štartovné nevracia.

Miesto štartu:
Ako minulý rok : Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:
10:00 Dlhá trať 68km zrušené rebríky – GPS budeme aktualizovať
11:00 Stredná trať 48km zrušené rebríky – GPS budeme aktualizovať
12:00 Krátka trať 14km zrušené rebríky – GPS budeme aktualizovať

Prihlášky:
Po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

Občerstvenie na trati:


ELITE – 3 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2. bufet Restaurant Pelé na Dedinkách na 38km,
3. bufet na Malej Poľane na 56km.

PROFI – 2 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2. bufet na Malej Poľane na 43km

Štart – Cieľ:
Hrabušice – PODLESOK

Vyhlasovanie výsledkov:

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA Slovenský raj 2021
2. Vyhlasovanie Slovenského pohára

Občerstvenie v cieli:

halušky – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj
Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov:
16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.00hod.

Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.

Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

CENY A ODMENY:
Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú trofeje a vecné ceny od sponzorov

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

Cenu do tomboly vo forme kupónov nanákup v Mtbiker shope venoval MTBiker

Poistenie:
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie:
Možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice

Doprava:
Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie:
V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, kde sa prezentujete, ak bude plné, je k dispozícii

Sprchy:
Každý účastník dostane žetón pri prezentácii. Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.

Umývanie bicyklov:
Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom v Hrabušiciach vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.

Fotografovanie:
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke www.faxcopypro.sk v rozsahu fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje aj súhlas tejto spoločnosti so zaslaním informačného e-mailu na moju email adresu (platí po dobu 1 rok po podujatí) , odkazujúcim na zhotovené fotografie.

„Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia“.

Podmienky účasti:
Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Doporučujemé lekársku prehliadku a individuálne poistenie.Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

Na mtb maratóne ŠKODA Slovenský raj sa môžete zúčastniť pri splnení týchto COVID-19 podmienok podľa vyhlášky 219/2021 V.v. SR:

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa ostražitosti ( oranžový okres) podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

 • Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

  a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  f) ide o osobu do 10 rokov veku.

 • 30.6.2021 budú MOM-ky zrušené, preto umožníme všetkým účastníkom, ktorý budú potrebovať antigénový test, dať sa otestovať pred registráciou priamo v mieste konania podujatia na označenom mieste v čase:

  piatok 2.7.2021 od 16.00 hod. do podľa potreby
  sobota 3.7.2021 od 7.00 hod. 11:00 hod. Upozorňujeme, že registrácia končí pol hodiny pred štartom na príslušnej trati:
  do 9:30hod. DLHÁ TRAŤ
  do 10:30hod. STRTEDNÁ TRAŤ
  do 11:30hod. KRÁTKA TRAŤ
  Po 30.6.2021 už testy nie sú bezplatné, testovanie prebieha na komerčnej báze, cena za test je 17€ ( odporúčaná cena je min.19€)

  Viac na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up