MTBIKER odporúča Ondavský cyklomaratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
Usporiadateľ:
Mesto Stropkov, NO – TAK bike team Stropkov

Dátum konania:
Sobota 10. 7. 2021

Odrieknutie a zrušenie pretekov:
Preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 2 týždne pred konaním pretekov. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci (napr.: epidémia, živelná pohroma a pod.).
O odrieknutie pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonicky, alebo e-mailom.

Prihlášky pretekov:
 • Pretekár, ktorý chce v pretekoch štartovať, je povinný sa v uvedenom termíne riadne prihlásiť.
 • Prihlasovanie na preteky sa realizuje pomocou prihlasovacieho formulára na www.ondavskycyklomaraton.sk. Po prihlasení obdrží pretekár emailom vyplnenú prihlášku, ktorú si vytlačí, podpíše a odovzdá pri registrácií v deň pretekov. Každý pretekár je zodpovedný za správne a úplne vyplnenú registráciu na www.ondavskycyklomaraton.sk. Bez úplne vyplnených všetkých údajov nebude prihláška akceptovaná. V prípade nesprávne alebo neúplne vyplnených údajov sa pretekár vystavuje riziku, že jeho výsledok nebude započítaný do celkového výsledku pretekov.
 • Každý pretekár je povinný prihlásiť sa do príslušnej kategórie podľa svojho veku a pohlavia. V prípade nesprávneho zaradenia do kategórie je možné pretekára diskvalifikovať. Prehlasovanie na inú trasu v deň pretekov je možné iba so súhlasom usporiadateľa pretekov. Prehlásiť sa je možné iba raz.
 • Pre účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
 • Zrušenie prihlášky pretekára sa rieši individuálne s usporiadateľom pretekov.
 • Cyklista, ktorý nebol prihlásený na preteky a nemá štartovné číslo, nie je účastníkom Ondavského cyklomaratónu.

  Trasy:


  Trasa GREEN
  - 35 km zelená
  Terén tejto trasy je lesný a lúčny, vhodný pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.

  Trasa BLUE
  - 18 km modrá
  Táto trasa je prevažne cestná s krátkym lesným terénom. Je vhodná pre pretekárov s malou skúsennosťou a fyzickou prípravou. Taktiež je vhodná pre pretekárov od 15 rokov. Na túto trasu je možné použíť horský, ale aj trekingový bicykel.

  Prezentácia:
  Začiatok prezentácie v sobotu 10. 7. 2021 o 8:00 h na Námestí SNP v Stropkove.
  Koniec prezentácie pre trate GREEN o 10:00 a BLUE o 10:15 h.
  GPS: N 49°12'09.3" E 21°39'11.1"
  K prezentácii je potrebné priniesť so sebou podpísanú prihlášku

  Štart:
  10:30 h pre okruh GREEN (35 km)
  10:45 h pre okruh BLUE (18 km)

  Cieľ:
  Stropkov, Námestie SNP

  Vyhlásenie výsledkov:
  V priestoroch cieľa cca o 14:00 – 14:30 h

  Kategórie:
  pre okruh GREEN (35 km)
 • Muži 18 - 39 rokov
 • Muži 40 - 49 rokov
 • Muži 50 - 59 rokov
 • Muži 60 a viac rokov
 • Ženy 18 - 39 rokov
 • Ženy 40 a viac rokov

  pre okruh BLUE (18 km)
 • Muži 15 - 18 rokov
 • Muži 19 - 39 rokov
 • Muži 40 - 49 rokov
 • Muži 50 - 59 rokov
 • Muži 60 a viac rokov
 • Ženy 15 - 18 rokov
 • Ženy 19 - 39 rokov
 • Ženy 40 a viac rokov

  Horská prémia:
  Pri turistickej chate KST Slávia Stropkov.
  Získajú ju prví pretekári vo všetkých okruhoch.

  Štartovné:
  0 € – tohtoročný cyklomaratón je realizovaný v rámci projektu Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna - Stropkov .
  Maximálny počet je 150 pretekárov, spolu v obidvoch kategóriách GREEN a BLUE.

  V cene štartovného 0 € je:
  štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, sprchy (ZŠ Konštantínova), zabezpečená základná zdravotná pomoc, suvenír.

  Detské preteky:
  V sobotu, 10. 7. 2021 od 11:00 h sú pripravené cyklosúťaže pre deti:
  Deti do 4 rokov súťaž na bicykloch a odrážadlách v jazde priamo,
  pre deti od 5 – 6 rokov súťaž na bicykloch v jazde slalom na čas.
  Deti musia mať počas pretekov na hlave ochrannú prilbu.
  Počas celého podujatia budú pre deti pripravené cyklistické drevené prekážky – mostíky a duny, na ktorých si môžu do sýtosti zajazdiť.

  Ceny:
  Vecné ceny dostanú prví traja v každej kategórii.

  Podmienky účasti:
  Prilba na hlave počas celých pretekov je povinná.

  Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Preteká sa na vlastné nebezpečie.
  Pretekár je povinný brať ohľad na životné prostredie, nesmie odhadzovať žiaden odpad mimo miest na to určených (vyznačené okolie občerstvovacích a servisných zón). V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.

  Pretekár:
 • Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov.
 • Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate.
 • Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov preteku.
 • Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný.
 • Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí
 • Je zakázané užívať zakázané dopingové látky (podľa predpisov UCI a SZC).
 • Je zakázané prijímať pomoc druhej osoby v podobe tlačenia, ťahania, alebo výmeny celého bicykla.
 • Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
 • Pretekár nesmie tabuľku so štartovným číslom rezať, strihať, ani iným spôsobom upravovať.
 • Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
 • Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátora a štátnych orgánov.
 • Pretekár nesmie štartovať z iného miesta, než z miesta na to určeného (napr. pred štartovou páskou, vedľa vyhradeného priestoru a pod.) Porušenie tohto článku bude predmetom diskvalifikácie pretekára.
 • Pretekár bude klasifikovaný za podmienky, že prešiel celú trať, že bol zaznamenaný na kontrolných bodoch a prešiel cieľom (a všetkými stanovenými prejazdovými kontrolami) v časovom limite stanovenom organizátorom (najneskôr však v trojnásobnom čase ako víťaz).
 • Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

  Odstúpenie počas preteku:
  Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov.

  Diskvalifikácia:
  Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas pretekov, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas pretekov - je to dôvod na diskvalifikáciu.

  Zdravotné zabezpečenie:
  Počas pretekov bude zabezpečená lekárska zdravotná pomoc.

  Všeobecne:
  Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky. Každý účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky

  Mesto Stropkov, NO-TAK bike team Stropkov

  Viac na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up