MTBIKER odporúča Moldavská 12-ka
Sme mediálnym partnerom akcie.
Odkaz na registráciu: https://time4fun.sk/moldavska-12-ka_registracia/
Termín:
19.6.2020

Miesto:
Športový Areál pod kopcom, Moldava nad Bodvou, 045 01, Slovensko 

GPS: 
48.620145, 20.991003

Usporiadateľ:
Time4fun o.z.

Kontakty:
Gabriel Demko
00421905593722
demko@time4fun.sk
Loránt Tóth
00421910191270
toth@time4fun.sk

web: www.time4fun.sk
Facebook: https://www.facebook.com/Time4fun.sk
Prihlasovanie: www.time4fun.sk

Organizátor:
Time4fun o.z.

Časomiera:
Časomiera bude zabezpečená prostredníctvom čipového merania od spoločnosti RACE RESULT

Výsledky:
Budú priebežne zverejňované na www.time4fun.sk a aj Facebookovej stránke.

Charakteristika podujatia:
Moldavská 12-ka, ako jedinečná udalosť v Moldave nad Bodvou predstavuje 3, 6 a 12 hodinové MTB preteky. Preteky sú určená pre ženy a mužov v kategóriách jednotlivcov a štafiet. Závodný okruh je vedený popri športovom areáli, čiastočne v lese a na priľahlých voľných priestranstvách. Stúpania sú prevažne v lesnej časti.

Charakteristika jednotlivých kôl:
Trasa je rovnaká pre všetky preteky (3,6,12 h.)
Dĺžka 1 kola: 3,5km
Prevýšenie 1 kola: 30m

Doba trvania pretekov:
Preteky trvajú maximálne 3 pri 3-hodinových, 6 pri 6-hodinových a 12 pri 12-hodinových pretekoch + dokončenie začatého kola pred 18:00, t.j. posledné kolo musí pretekár začať pred uplynutím 18:00 tej hodiny a dokončiť ho. 

Počet ptetekárov:
Počet pretekárov je limitovaný možnosťami trasy. Organizátori budú o tom informovať na svojom webe. Po dosiahnutí počtu sa registrácia zastaví. V prípade ak organizátor obdrží informáciu o neúčasti niektorých pretekárov, môže opätovne otvoriť registráciu. 

Kategórie


3 hodinové preteky

Jednotlivci

Muži
15 - 35 rokov
36 a viac rokov
Ženy
15 a viac rokov

6 hodinové preteky

Jednotlivci

Muži
15 - 29 rokov
30 - 45 rokov
46 a viac rokov
Ženy
15 a viac rokov

Kategória dvojíc  / súčet  veku v tíme 

Muži
30 - 59 rokov
60 - 89 rokov
90 a viac rokov
Ženy
30 a viac rokov
Mix
30 a viac rokov

12 hodinové preteky

Jednotlivci

Muži
15 - 22 rokov
23 - 29 rokov
30 - 45 rokov
46 a viac rokov
Ženy
15 a viac rokov

Kategória dvojíc / súčet  veku v tíme 

Muži
30 - 59 rokov
60 - 89 rokov
90 a viac rokov
Ženy
30 a viac rokov
Mix
30 a viac rokov

Kategória trojíc  / súčet veku v tíme 

Muži
45 - 105 rokov
106 a viac rokov
Ženy
45 a viac rokov
Mix
45 a viac rokov

Zopár detailov, aby bolo všetko jasné


 • Pretekov sa môžu zúčastniť pretekári starší ako 15 rokov ku dňu konania pretekov.
 • Pretekári do veku nedosiahnutých 18 rokov, môžu štartovať iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu/rodiča/trénera a to iba v prípade, že zákonný zástupca/rodič/tréner bude prítomný počas celých pretekov a dozrie na svojho zverenca.
 • Pri určení veku pre zaradenie do kategórií sa berie do úvahy rok narodenia.
 • Pre účely možnosti štartovať (15 + rokov) sa berie do úvahy celý dátum narodenia. Je potrebné ho pri registrácii zadať do poznámky. V deň pretekov sa to bude kontrolovať.
 • Pre účel povinnosti zákonného zástupcu (do 18 rokov) sa berie do úvahy celý dátum narodenia .

  PRIHLÁŠKY, REGISTRÁCIE
 • Pretekári sa môžu registrovať online cez formulár dostupný na  www.time4fun.sk alebo kliknutím TU:
 • V prípade voľných miest, miestne registrácie, prevzatie štartových balíčkov bude možná v piatok dňa 18.6.2021, t.j. deň pred pretekmi od  12:00 do 17:00 v priestoroch Športového areálu pod kopcom. 
 • V prihláške v poznámke je potrebné uviesť vaše prípadné ubytovacie a parkovacie požiadavky.

  ŠTARTOVNÉ 
 • Cena štartovného sa líši podľa dátumu registrácie a jej prijatej úhrady na náš účet.  
 • Cena štartovného je na jednu osobu bez ohľadu na to v ktorých pretekoch pretekár štartuje a aký má tím počet členov,  t.j. štartovné je uvedené na osobu. 
 • Registrácie a úhrady do  08.06.2021    25,-€ / osoba
 • Registrácie a prijaté úhrady po 08.06.2021, resp. v prípade dostupnosti  voľných štartových miest - registrácie na mieste 35 € / osoba 

  ČO VŠETKO ŠTARTOVNÉ  ZAHŔŇA
 • Zabezpečenie predlekárskej prvej pomoci
 • Štartové číslo s čipom
 • Čipové meranie času
 • Ocenenie pre víťazov 1-2-3 medailou
 • Účastnícka medaila
 • Účastnícke tričko
 • 1 teplé jedlo + nápoj (donáška podľa potrieb pretekárov-výdaj stravy)
 • Štartový balíček s ovocím, energetickým gélom a energetickým nápojom.
 • Možnosť čistenia svojho bicykla. (vapka)
 • V prípade úhrady štartovného a neúčasti na pretekoch sa štartovné nevracia. V prípade neúčasti pretekára na pretekoch, resp. prevodu uhradeného štartovného na iného “zastupujúceho” pretekára je možné do 8.6.2021 a to tak, že pretekár ktorý uhradil štartovné a nezúčastní sa pretekov, oznámi túto skutočnosť a vôľu prevodu štartovného na iného, už registrovaného pretekára emailom na info@time4fun.sk. Od 8.6.2021 do 17.6.2021 17:00 je možné preregistrovať sa na inú disciplínu , alebo v prípade neúčasti previesť úhradu na iného pretekára iba za uhradený poplatok 5,- €
 • Parkovacie a ubytovacie/stanovacie - v riešení - poplatky : 0,-€

  SPÔSOB PLATBY
 • Bezhotovostne na bankový účet do 8.6.2021
 • účet:   SK19 8330 0000 0025 0182 5982
 • alebo cez PAYPAL,ktorú si môžete zvoliť pri registrácii

 • Následne v prípade voľných miest, registrácie na mieste v piatok 18.6.2021 od 12:00 do 17:00 bude možnosť úhrady i prevzatia štartových balíkov. 
 • V zozname prihlásených pretekárov bude uvedená evidencia prijatých platieb. Ak sa pri Vašom mene nezobrazí úhrada do 3 dní odo dňa úhrady, kontaktujte nás emailom: info@time4fun.sk s kópiou prevodného príkazu. 

  PRAVIDLÁ PRETEKOV 


  Trasa pretekov
 • Trasa pretekov bude opáskovaná, označená. Pretekári musia jazdiť výhradne na vyznačenej trase. Ak v niektorých miestach dôjde k roztrhnutiu/pretrhnutiu označenia krajov trasy, pretekár je povinný pokračovať na pôvodnej trase.  
 • Pretekári budú mať možnosť oboznámiť sa s trasou  už deň pred pretekmi 
 • Pretekári ktorí počas pretekov opustia trasu, napr. z dôvodu pádu, šmyku, vykonania drobnej opravy, sú povinný vrátiť sa na trasu a pokračovať v jazde na tom istom mieste kde ju opustili.  
 • V prípade technickej poruchy musí pretekár pokračovať pešo na trase v smere jazdy, prejsť celé kolo bez skracovania a opustiť  vyznačenú trať až cez priestor depa, pričom musí dbať na to, aby umožnil bezpečný prejazd rýchlejším pretekárom.. 
 • V prípade malej technickej poruchy, ktorá sa dá opraviť na mieste do 1.minúty, môže ju pretekár opraviť tak, aby ostatným pretekárom na trati nebránil v bezproblémovej, rýchlej jazde. Za malý technický problém sa považuje porucha, ktorú je možné bežne opraviť do 1 minúty. napr., spadnutá reťaz, vytočené sedlo a.i. 
 • Ak dôjde k poruche bicykla, pretekár ho môže vymeniť, musí to však zájsť do depa a až tam môže vykonať v depe. Takýto úkon sa môže vykonať iba po opustení trasy cez depo. Výmena bicykla na trati nie je povolená.
 • Každý pretekár je povinný mať na sebe počas pretekov vlastné štartové číslo s čipom. Pri viac členných tímoch je dôležité aby každý pretekár mal na sebe vlastné štartové číslo. Treba mať na zreteli preukázanie skutočnosti, že každý konkrétny pretekár jazdil minimálne 1 hodinu. Z tohto dôvodu sa štartové čísla viažu k osobe pretekára a nie k bicyklu a ani nie k tímu – ak preteká viac členov v  jednom tíme. 
 • Pretekári nemusia jazdiť po celý čas trvania pretekov. Podmienkou je, aby pretekár odjazdil počas pretekov minimálne 1 hodinu. 
 • Z jedného tímu sa naraz na trase môže nachádzať iba jeden pretekár. Ak tomu tak nie je a organizátor zistí súbežnú jazdu viacerých členov z  jedného tímu na trase, pretekár, ktorý nastúpil na trať neskôr, môže byť penalizovaný alebo diskvalifikovaný a organizátor ho môže vylúčiť z pretekov. V prípade vylúčenia pretekára nie je možné jeho prejazdenú dĺžku započítať.
 • Pri viac členných tímoch (štafeta) platí, že jej členovia sa môžu striedať výhradne iba v priestore depa. Ak by došlo k úrazu člena tímu a ten nie je schopný prejsť trasou v smere jazdy a dôjsť do depa a striedanie, zvyšní členovia tímu uvedenú skutočnosť oznámia  organizátorom (časomiere) a až následne po súhlase organizátora, môže ďalší člen tímu opustiť depo a pokračovať v pretekoch. Zranený pretekár, ktorý nebol schopný sa vystriedať cez depo už ďalej nemôže pokračovať v pretekoch.  
 • Do depa vojsť alebo opustiť ho môžu iba pretekári so štartovým číslom a to iba cez určené miesta vstupov/výstupov 
 • Pretekári, ktorí nemajú odjazdenú minimálne 1 hodinu súčtovo za preteky, nebudú zarátaní do výsledkovej listiny a budú diskvalifikovaný. Ak pretekár je členom tímu a neodjazdil každý člen tímu samostatne minimálne 1 hodinu, celý tím je diskvalifikovaný. Ak pretekár nemá odjazdenú 1 hodinu z dôvodu úrazu, resp. nemôže už pokračovať v pretekoch z dôvodu úrazu, jeho dovtedajšia vzdialenosť/ čas sa zaráta do výsledkov. Ak je zranený účastník členom tímu a nemá najazdenú 1 hodinu a pre svoj úraz nevie pokračovať v pretekoch, členovia tohto tímu môžu pokračovať v pretekoch a najazdené kolá/časy sa im zarátajú, spolu s časmi a kolami zraneného člena tímu po dobu úrazu a to napriek tomu, že ten neodjazdil minimálne 1 hodinu.  
 • Ak zranený pretekár neopustil trasu cez depo, nesmie už pokračovať v pretekoch.    
 • Smer pohybu na trase je počas tréningu i počas pretekov iba jednosmerný. 
 • Pretekár nemôže skracovať,  bezdôvodne opustiť trasu, využívať na trase cudziu pomoc (okrem ošetrenia pri zranení  či prvej pomoci), využívať prídavný pohon, 
 • Za nedodržanie vyššie uvedených pravidiel môže byť pretekár, resp. tím penalizovaný  buď časovou penalizáciou alebo povinnou zastávkou v depe v určenej časovej dĺžke, alebo diskvalifikáciou  podľa rozhodnutia organizátora.  

  Štart pretekov


  Časy jednotlivých štartov pretekov. 
 • 12-hodinové preteky   7:00-19:00 + dokončenie začatého kola 
 • 6-hodinové preteky 13:00-19:00 + dokončenie začatého kola 
 • 3-hodinové preteky 16:00-19:00 + dokončenie začatého kola 

 • Na štart sa pri viac členných tímoch môže postaviť iba jeden člen z tímu. Zvyšní členovia tímu môžu byť popri trase ako diváci alebo v depe, ak sa chystajú striedať člena tímu.   V prípade príliš veľkého počtu prihlásených organizátor môže rozhodnúť o posunutí štartov 3 a 6 hodinových pretekov tak, aby ich koniec nebol spoločný s 12 hodinovými pretekmi.

  Striedanie pretekárov pri viac členných tímoch
 • Striedanie pretekárov pri viacčlennom tíme je možné v akomkoľvek intervale, ale môže prebiehať iba v depe. Striedanie prebieha jasne viditeľným dotykom - plácnutím tímového kolegu. 

  Časomiera 
 • Štartové čísla si pretekári upevnia na zadnú časť dresu / chrbát. Na štartových číslach sú čipy, ktorými sú merané jednotlivé kolá pretekárov. Zaobchádzajte s nimi opatrne, nerolujte ich, môžu sa poškodiť a nebude vám zameraný čas. Čip je snímaný meracím kobercom pred vjazdom do depa a po výjazde z depa. Časomieru zabezpečuje organizátor a neoficiálne - priebežné výsledky sú dostupné počas pretekov online na  www.time4fun.sk 

  Viacčlenné tímy
 • Kategória-tím mix znamená, že vo viacčlennom tíme sú pretekári oboch pohlaví. 
 • Počas pretekov iba jeden člen tímu môže byť na trase v jednom okamihu. Aj pri viacčlenných tímoch platí, že každý člen tímu musí mať najazdené minimálne jednu hodinu pretekov. V prípade ak jeden člen tímu nesplní túto podmienku výsledok celého tímu môže byť nezarátaný vo výsledkovej listine z dôvodu nesplnenia podmienok účasti, resp. organizátor môže udeliť penalizáciu. Výnimkou je vyššie uvedená situácia zranenia. 

 • Počas pretekov pri viac členných tímoch nemusí byť v každom okamihu niektorí z členov tímu na trase. 

  Zmena kategórie - registrácie 
 • Počas pretekov prenášať registráciu na iného pretekára, meniť tím, či účasť vo zvolenom štarte (napr. zo 6 na 3 hodinové), alebo meniť z viac členného tímu na sólo nie je možné. Ak sa tím prihlási ako 3 členný nemôže sa “zredukovať” na dvojčlenný. V takom prípade, v prípade absencie tretieho člena v deň pretekov môžu previesť preregistráciu (prevedenie registračného poplatku na inú osobu za poplatok, podľa bodu 7.) alebo vo výnimočných prípadoch môže organizátor rozhodnúť “rozbitie viacčlenného tímu na sólo pretekárov” pričom dĺžka pretekov zostane zachovaná podmienkou však je, že  “absentujúci člen tímu” nebude štartovať. 

  Výnimočné udalosti
 • Preteky vo výnimočných prípadoch môžu byť prerušené, pozastavené či predčasne ukončené v dôsledku počasia, mimoriadnych udalostí nepopísanom v týchto pravidlách. Rozhodne o tom  organizátor .
 • V prípade predčasného ukončenia účastníci nemajú nárok na vrátenie štartovného či jeho časti. V takýchto prípadoch sa priebežné výsledky stanú oficiálnymi. 
 • Účastníci sú povinný akceptovať rozhodnutie organizátora.
 • V prípade pozastavenia pretekov pretekári zvyčajne dokončia svoje aktuálne kolo. V prípadoch keď to nie je možné za výsledok sa považuje priebežný stav z posledného prejdeného kola aktuálnym lídrom 12 hodinových pretekov. 
 • Pri viac členných tímoch pri opakovanom štarte resp. po reštarte pretekov nemusia začať jazdiť tí istí členovia tímu, ktorí boli na trati pri prerušení. Pri opätovnom reštarte pretekov sa pretekári nemusia zoradiť na štarte podľa priebežných výsledkov.   
 • Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže organizátor počas pretekov rozhodnúť o zmene vedenia trasy, predĺžení alebo jeho skrátení a to so zreteľom na bezpečnosť pretekárov a prejazdnosť trasy.

  Povinné vybavenie – podmienky účasti


 • Pretekov sa môžu zúčastniť pretekári na MTB, CX, trekových či krosových bicykloch v dobrom technickom stave s plne funkčnými dvoma nezávislými brzdami. 
 • Počas tréningov, oboznamovacích jázd a pretekov, musia mať pretekári na hlave riadne upevnenú prilbu a na oblečení so štartovými číslami. 
 • Pretekári musia byť v dobrom zdravotnom stave a byť schopný odjazdiť preteky. 
 • Podmienkou účasti je riadne vyplnená a podpísaná prihláška účastníka so súhlasom s pravidlami pretekov, bez podmienok či výhrad. 
 • Účastník vyplnením, odoslaním odovzdaním online alebo miestnou prihláškou, vyjadruje súhlas a vyhlasuje, že berie na vedomie, že preteky sa konajú na nie úplne uzavretej trase, zúčastňujú sa pretekov na vlastnú zodpovednosť, vlastné nebezpečie, že im nie je známa žiadna prekážka spočívajúca ich zdravotného stavu, ktorá by bránila účasti absolvovaní pretekov. 
 • Účastník berie na vedomie, že organizátor nezodpovedá za prípadné škody, ktoré účastník spôsobí svojím chovaním, konaním, pred počas a po pretekoch v priestore štartu cieľa, trasy či okolí podujatia a, že za svoje konanie je účastník sám zodpovedný. 
 • O.i. účastník berie na vedomie, že niektoré úseky trasy vedú cez verejne komunikácie za bežnej prevádzky. Tejto skutočnosti prispôsobí svoje chovanie na trati i mimo nej tak, aby sa predišlo úrazom, škodám na majetku. S možnými rizikami na trase bol oboznámení a voči organizátorom nebude vyvodzovať žiadne nároky či požiadavky za poškodenie vlastného či cudzieho majetku či už na trati alebo v blízkom okolí pretekov. 
 • Organizátor odporúča účastníkom uzavrieť pred pretekmi poistnú zmluvu a podrobiť sa lekárskej prehliadke o vhodnosti účasti na pretekoch. 

  Počas pretekov je dovolené 
 • Jazdiť na bicykli s pohonom poháňaným iba ľudskou silou. 
 • Podávanie občerstvenia v depe,  
 • Opravovať bicykel po opustení trasy cez depo. 
 • Oddychovať po ukončení kola po regulárnom opustení trasy cez depo 
 • Vymeniť svoj bicykel po regulárnom opustení trasy cez depo.
 • Jazdiť na trase s riadne pripevneným štartovým číslom. Treba mať na zreteli, že štartové číslo s čipom sa viaže k osobe pretekára o.i. k odsledovaniu času a vzdialenosti na trati. 
 • Pretekárom s poškodeným čipom nebudú zameraný a čas, resp. kolá sa im nezarátajú. V prípade poruchy či poškodenia čipu organizátor vydá náhradné štartové číslo s čipom.

  Počas pretekov je zakázané
 • Používať bicykel s prídavným pohonom  
 • Neuposlúchnuť príkazy organizátorov 
 • Akékoľvek skracovanie trasy 
 • Opustiť trasu mimo úseku na to určenom (cez depo) 
 • Jazdiť, tlačiť bicykel v protismere 
 • Pretekár s poruchou bicykla ak bicykel tlačí, odráža sa alebo ho nesie, musí túto činnosť vykonávať tak, aby neobmedzoval ostatných regulárne jazdiacich pretekárov na trati. 
 • Je prísne zakázané odhadzovať odpad či inak znečisťovať okolie na trase či v areáli pretekov. Takáto činnosť sa napomína a následne sa udeľuje časová penalizácia. Po viacnásobnom napomenutí a časových penalizáciách sa účastník diskvalifikuje. 
 • Blokovať či inak obmedzovať rýchlejšie jazdiacich pretekárov. 
 • Pretekári, ktorí v danom čase nejazdia merané kolá - oddychujú, majú prísny zákaz vstupu na trať. 
 • Jazdiť bez riadne pripevnenej prilby na hlave

  Odstúpenie - vylúčenie z pretekov
 • Pretekár môže kedykoľvek odstúpiť z pretekov. Ak sa tak rozhodne urobiť , musí to on alebo iný člen z jeho tímu neodkladne oznámiť organizátorom - časomiere.
 • V prípade odstúpenia pretekára z viac členného tímu, ak odstupujúci pretekár má najazdené viac ako 1 hodinu, tak jeho odstúpenie nemá dopad na zvyšných členov tímu – nepovažuje sa to za odstúpenie. Ak odstupujúci pretekár nemá najazdenú minimálne 1 hodinu tak sa jeho jazdené kolá nezarátajú do súhrnu výsledku tímu.  
 • Ak odstupujúci pretekár nemá najazdené minimálne 1 hodinu a odstupuje z dôvodu úrazu po prezretí poskytovateľmi prvej predlekárskej pomoci pri trati, jeho jazdené časy sa zarátajú do celkovo jazdenej vzdialenosti celého tímu.
 • POZOR ak pretekár oznámil odstúpenie z pretekov v dôsledku úrazu, nemôže opätovne neskôr pokračovať v pretekoch. 
 • V prípade vylúčenia pretekára z pretekov sa jeho doterajšia najazdená vzdialenosť započíta iba v prípade ak do okamihu vylúčenia najazdil viac ako 1 hodinu.  
 • V prípade ak niektorý z pretekárov poruší pravidlá viacnásobne, môže byť vylúčený z pretekov. 
 • Tím alebo pretekár v prípade vylúčenia nesmie pokračovať ďalej v pretekoch. 

  Riešenie technických problémov na trase
 • Okrem jednoduchých opráv, úkonov pri poruche do cca 1minúty (napr. spadnutá reťaz, oprava sedla) sú opravy bicyklov na trase zakázané. Pri zistení pretekára, že jeho bicykel potrebuje servisný zásah / opravu je povinný pokračovať v smere jazdy po trase a opustiť trasu cez depo, následne môže začať s opravou bicykla. Oprava bicykla nemusí prebiehať v depe. Pretekár opúšťa trasu cez depo a depo opúšťa na to určeným východom. Práve z dôvodov vyššie uvedených nie je zakázané, ale neodporúčame mať so sebou na bicykli pumpu, servisnú tašku, či náhradnú dušu.   
 • Podmienky klasifikácie pre preteky 
 • Klasifikovaní vo výsledkovej listine budú pretekári, korí jazdili v súhrne aspoň 1 hodinu na trase. Táto podmienka pri viac člennom tíme sa vzťahuje na každého člena tímu zvlášť. Výnimka platí iba pre prípad úrazu člena tímu a jeho nemožnosti pokračovať v jazde a to ani do depa pretekov.
 • Poradie účastníkov bude vyhodnotené podľa počtu najazdených kôl. V prípade najazdeného rovnakého počtu kôl rozhodne skorší  prejazd pretekára cez cieľovú čiaru. 

  Ohodnotenie - ocenenie
 • Ohodnotia sa prvé tri miesta v kategóriách medailami. 
 • Výsledková listina - reklamácie
 • Priebežne budú výsledky dostupné na www.time4fun.sk okrem toho na mieste v pravidelných intervaloch budú výsledky uverejnené na mieste, resp. moderátor podujatia ich v pravidelných intervaloch bude oznamovať. 
 • Po ukončení podujatia a vyvesení priebežných výsledkov budú mať pretekári 15 minút na prípadné reklamácie po zložení kaucie 20€, ktorá v prípade neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora. O reklamáciách rozhodne organizátor. Po zistení nových skutočností môže organizátor zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie, ne/uznanie reklamácie. Proti rozhodnutiu organizátora nie je možné odvolanie.

  Časová penalizácia
 • V prípade porušenia pravidiel môže organizátor časovo penalizovať pretekára. Ak sa organizátor rozhodne časovo penalizovať niektorého pretekára, neodkladne mu to oznámi a nasmeruje ho do depa. Po vstupe do depa pretekár zastaví a počká určený čas. Následne pokračuje on alebo pri viacčlennom tíme jeho tímový kolega v pretekoch. Pri neuposlúchnutí na časovú penalizáciu môže organizátor takéhoto pretekára vylúčiť z pretekov.  
 • Časová penalizácia sa odvíja od 1 až do 30 minút, podľa závažnosti porušenia pravidiel a jeho minimálnym časovým ziskom. O závažnosti rozhodne organizátor pretekov.
 • Proti takémuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie.

  Vymedzenie pojmov


  Depo - uzavreté miesto ktoré slúži na: 
 • Regulárne opustenie trasy. 
 • Miesto, kde sa viacčlenné tímy regulárne menia. 
 • Miesto, kde  prípade vymerania časovej penalizácie zamieria pretekári. Počkajú kým ubehne časová penalizácia a môžu oni alebo ich tímový kolega pokračovať v pretekoch 
 • Depo má jeden vstup z trasy, jeden východ na trať a jeden zmiešaný vstup/východ na opustenie depa mimo trať.  
 • Vstup do depa je pre pretekárov s číslom, prilbou a slúži predovšetkým na prípravu na vyrazenie na trať. Osobné veci nechané v depe nie sú strážené. 

 • Depo nie je prednostne určené na opravy bicyklov, avšak nie je to zakázané.

  Mimoriadne udalosti

 • V prípade ak dôjde k zrušeniu pretekov, alebo jeho nemožnosti ho usporiadať organizátor sa pokúsi nájsť vhodné riešenie pre už registrovaných pretekárov, tak ako tomu bolo doteraz stále, pri všetkých ním organizovaných pretekoch.
 • V prípade limitov počtu pretekárov napr. z dôvodu COVID-19 sa počty pretekárov upravia podľa aktuálne platných limitov počtov a uprednostnené budú skoršie registrácie, t.j. prihlášky s prijatými úhradami podľa poradia ich prijatia.
 • keyboard_arrow_up