Dátum:
26.06.2021

Miesto konania:
Koliba Hubková (Humenné)
Nočná časovka jednotlivcov na horských bicykloch, ktorá sa uskutoční v lesoparku Hubková v Humennom.

Časový harmonogram:
 • 14:00 hod. Detská trasa – Sprievod „Mendi“
 • 14:30 hod. Prezentácia požiarnej techniky, Ukážka prvej pomoci
 • 15:00 hod. Poznávacia jazda – Severný trail – Sprievod Michal Mikitka
 • 16:00 hod. Začiatok registrácie
  Poznávacia jazda – Východný trail – Sprievod Marián Surničin
 • 17:00 hod. Poznávacia jazda súťažnej trasy – Sprievod Ján Ďurian, Michal Danko
 • 20:30 hod. Ukončenie registrácie
 • 21:00 hod. Štart prvého pretekára
 • 23:30 hod. Vyhodnotenie

  Počas celého dňa si budete môcť vyskúšať cyklistické trenažéry SARIS od nášho partnera TAKERA SPORTS – www.saris-autonosice.sk

  Trasa:
  Dĺžka: 15 km

  (presná dĺžka trate bude určená v deň pred preteku v závislosti od počasia a ťažby)

  Prevýšenie: 400 m

  Kategórie:
 • Juniori a Juniorky do 18 rokov
 • Muži A od 19 do 39 rokov
 • Muži B od 40 do 99 rokov
 • Ženy od 19 do 99 rokov
 • ELEKTRO Zmiešaná kategória

  Registrácia:
 • Na preteky sa môžete prihlásiť cez on-line registráciu na www.laboreckamtb.sk, www.racetime.sk do 23.06.2021.
 • Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu.
  Za registrovaného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného do 26.06.2021(!)
  POČET PRETEKÁROV JE LIMITOVANÝ NA 100 !!!
 • On-line registrovaný pretekár získava v cene štartovné číslo, občerstvenie na trati a večeru a nápoj v cieli.
 • Pri registrácií v deň preteku pretekárom negarantujeme večeru a nápoj v cieli.

  Prezentácia - na mieste štartu
 • Od 16:00 do 20:30 hod.
 • Za registrovaného ste považovaní až po zaplatení štartovného.
 • Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii (!)


  Štartovné:
 • Výška štartovného pri on-line registrácií: 12.00 € (s úhradou do 23.06.2021)

 • Výška štartovného pri registrácií na mieste: 18.00 €


  Štart a cieľ:
 • Koliba Hubková (Humenné)
  48° 56´ 48.3303211˝ N
  21° 56´ 16.9234657˝ E

  Začiatok pretekov:
 • Štart prvého pretekára od 21:00 hod.
  Pretekári štartujú v 60 sekundových intervaloch.
  Poradie štartujúcich určuje poradie pri prezentácií, ktoré bude zverejnené po 19:00 hod. po ukončení registrácie.

  Mapa trate – orientačná
  (presná dĺžka trate bude určená v deň preteku v závislosti od počasia a ťažby)

  Povrch:
 • Asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky ( Singletracky )
  Podmienky účasti:
 • Certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov (kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš pretek!!!), v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný).
 • Osvetlenie postačujúce pre účastníka na bezpečný prechod vyznačenou trasou.
 • podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
 • Pretek sa ide za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné riziko.
 • Usporiadateľ nezodpovedá na škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania.
 • Zákaz vyhadzovania akéhokoľvek odpadu mimo vyznačené miesta.
 • Ak účastník opustí trať z hocijakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.
 • Odporúčame lekársku prehliadku.
  Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)
  Podmienky a povinnosti účastníkov
 • Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácií písomný súhlas zákonného zástupcu (!).
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
 • Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
  Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
 • Štartové čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať. Sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 • Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
 • Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
 • Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Použité obaly od tyčiniek a gélov vziať so sebou.
 • Klasifikovaní budú iba účastníci, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 • Účastník preteku ako aj zákonný zástupca svojim podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára / účastníka pretekov / za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
 • Pretekár si je vedomý, že svojou prezentáciou priamo pred štartom odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami.

  Dodatočné informácie:
 • Platby on-line prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

  Informácie:
 • Registrácia: www.racetime.sk Boris Kakuta 0918 980 353
 • Značenie trate: Michal Danko 0950 442 448, Daniel Karandyšovský 0908 994 391
 • info@laboreckamtb.sk
 • www.laboreckamtb.sk

  Vyhotovil:
  Michal Danko
  Laborecká MTB
  info@laboreckamtb.sk
  0950 442 448
 • keyboard_arrow_up