Plagát k pretekom

Propozície MTB MARATÓN LEVOČSKÉ VRCHY 2014 – LEVOČA
Usporiadateľ:
CYKLO SPIŠ, o. z.

Kontakt:
CYKLO SPIŠ, o. z., Kežmarská 11, 054 01 Levoča
0905 318 187Dátum konania:
Sobota 31.05.2014

Miesto konania:
Autocamp Levoča, Kovačová vila (Levoča – smer Levočská Dolina)

Štart:
09:00 – 75km
10:00 – 45km
10:30 – 20km
10:40 – štart detských kategórií

Cieľ:
Autocamp Levoča, Kovačová vila (Levoča).
V priestore cieľa organizátor zabezpečil možnosť umytia bicyklov a spŕch pre pretekárov spolu s občerstvením.

Trasa:
Trať Dĺžka Prevýšenie Bufet GPS záznam
Dlhá 75km 2161m 6x na trati GPX|KML|CSV
Stredná 45km 1409m 4x na trati GPX|KML|CSV
Krátka 20km 461m 1x na trati GPX|KML|CSV
Horská prémia:
Na dlhej trase maratónu je vypísana horská prémia o Pohár Františka Kotrádyho pre najrýchlejšieho muža a ženu bez rozdielu kategórie.

Kategórie:
Dlhá trať
MM Muži 19 – 39 rokov 1975 – 1995
MMM Masters 40 – 49 rokov 1965 – 1974
MBM Masters B 50 – 59 rokov 1955 – 1964
MCM Masters C 60 rokov a viac 1954 a skôr
ZM Ženy 19 a viac rokov 1995 a skôr

Stredná trať
JP Juniori 17 – 18 rokov 1996 – 1997
MP Muži 19 – 39 rokov 1975 – 1995
MMP Masters 40 – 49 rokov 1965 – 1974
MBP Masters B 50 – 59 rokov 1955 – 1964
MCP Masters C 60 rokov a viac 1954 a skôr
ZJP Juniorky 17 – 18 rokov 1996 – 1997
ZP Ženy 19 – 39 rokov 1975 – 1995
ZMBP Ženy Masters B 40 – 49 rokov 1965 – 1974
ZMCP Ženy Masters C 50 rokov a viac 1964 a skôr

Krátka trať
KŠ Kadeti 15 – 16 rokov 1998 – 1999
JŠ Juniori 17 – 18 rokov 1997 – 1996
MŠ Muži od 19 rokov 1995 a skôr
ZKŠ Kadetky 15 – 16 rokov 1998 – 1999
ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov 1997 – 1996
ZŠ Ženy od 19 rokov 1995 a skôr

Detské kategórie
Súčasťou MTB maratónu je aj súťaž pre deti vo veku od 1 do 14 rokov podľa kategórie.
Pre detské kategórie je štartovné 0 €. Každý malý pretekár obdrží v cieli medailu a suvenír.

Na preteku budú vyhodnotené len kategórie Hobby, kde patria všetci pretekári (bez rozdielu vlastnenia licencie).
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Prihlásenie:
Internetom: na pretek sa môžete prihlásiť on-line do 28.5.2014 do 12:00 hod.

Číslo účtu: na úhradu štartovného je 1218046006/1111. Názov úctu: CYKLO SPIŠ
Konštatný symbol: 0308
IBAN: SK8011110000001218046006
BIC: UNCRSKBX
Ako Variabilný Symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY. Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezsko.
Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie.

Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prezentácia:
V mieste štartu maratónu – Autocamp Levoča, Kovačová vila (kancelária pretekov)

piatok: 30.05.2014 od 18:00 hod. do 21:00 hod.
sobota: 31.05.2013 od 07:00 hod. do 10:30 hod.

Štartovné:
12 € – pri úhrade do 19.5.2014 – s nárokom na suvenír
15 € – pri úhrade do 28.5.2014 – bez nároku na suvenír
17 € – pri úhrade počas prezentácie – bez nároku na suvenír
V cene štartovného je: štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, tombola.

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Vyhlásenie výsledkov:
V priestoroch cieľa cca. o 16:00 – 16:30 hod.

Ceny:
Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.
Hlavná cena v tombole je horský bicykel.

Časomiera:
Časomieru zabezpečuje firma KK Sport Timing Kežmarok.

Ubytovanie:
Pre všetkých účastníkov MTB maratónu zo vzdialenejších kútov Slovenska a zahraničia, ktorí hľadajú a zároveň radi privítajú v blízkom okolí možnosť prenocovania v období pred a počas konania nášho MTB maratónu, dávame touto cestou do pozornosti ubytovanie v Autocamp Levoča na Kovačovej vile. Viac informácií a rezervácia na http://www.autocamplevoca.sk alebo telefónnom čísle: +421 903 255 440.
GPS: 49.15297 20.598507

Podmienky účasti:
prilba na hlave počas celého preteku
štart na vlastné nebezpečenstvo
usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil
Podmienky a povinnosti účastníkov:

Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
Trasa preteku vedie chráneným územím, účastník je preto povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
10. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gelóv a tyčiniek zobrať so sebou. Povolené vyhadzovanie je v občerstvovacej zóne.

11. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na prednej vidlici bicykla.

12. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však 31. 05. 2014 do 16.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

13. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.

14. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

15. Účastník je zodpovedný za merací čip, v prípade jeho straty alebo zničenia je povinný usporiadateľovi uhradiť poplatok 20 EUR.

16. Víťazi preteku / výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní tomboly, strácajú nárok na cenu / výhru v tombole.

17. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovene fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dni po ukončení podujatia

Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-17.

Info:
http://www.cyklospis.sk , cyklospis@cyklospis.sk

Na Vašu účasť sa teší organizačný tím CYKLO SPIŠ.
keyboard_arrow_up