Kalendár podujatí

Púchovský MTB maratón

Usporiadateľ

BIKERI z Púchova, o.z.

Moravská 682/3, Púchov 020 01

IČO: 42150540 DIČ: 2023166343

www.bikerizpuchova.sk

bikerizpuchova@gmail.com

 • Riaditeľ preteku: Mgr. Slavomír Kučera (+421 918 505 054)
 • Staviteľ trate: Mgr. Slavomír Kučera

Termín

Sobota 13.9.2014, Púchov

Štart

Dlhá trať 48 Km - 11:00 hod.

Krátka trať 22,5 Km - 12:00 hod.

ulica 1. Mája Púchov, areál futbalového štadióna.

Prezentácia

V deň a v mieste štartu maratónu, t.j. sobota 13.9.2014

od 7:00 hod. do 10:00 hod. trať 48 Km

od 7:00 hod do 10:45 hod. trať 22,5 Km

Trať

 • Dlhá trať 48 Km, prevýšenie 1220m
 • Krátka trať 22,5 Km, prevýšenie 500m

Dĺžky trás sú vypočítané podľa gps: 48 Km 22,5 Km

Upozorňujeme tých, ktorí si chcú najazdiť trate podľa gps, z dôvodu, že trať vedie cez súkromné pozemky, dole zverejnené gps záznamy nie sú úplne totožne s traťou Púchovského maratónu dňa 13.9.2014. Zmeny však budú minimálne.

Časový limit pre dojazd do cieľa je pre všetky trate do 17.00. Pretekári, ktorým sa nepodarí splniť časový limit, budú usmernení organizátormi smerom k cieľu.

Občerstvenie na trati

 •  ovocie, pečivo, musli tyčinky, gély, iontové nápoje, salám

Kategórie

Dlhá trať 48 Km - (kategórie VPS):

    Muži 19 - 29 rokov
    Muži 30 - 39 rokov
    Muži 40 - 49 rokov
    Muži 50 - 59 rokov
    Muži 60 a viac rokov
    Juniori 15 - 18 rokov
    Juniorky 15 - 18 rokov
    Ženy 19 - 39 rokov
    Ženy 40 a viac rokov


 Krátka trať 22,5 Km:

    Muži 19 - 29 rokov
    Muži 30 - 39 rokov
    Muži 40 a viac rokov
    Juniori 15 - 18 rokov
    Juniorky 15 - 18 rokov
    Ženy 19 a viac rokov
    Tandem - 18 a viac rokov
 Deti:

    3-4 roky: trať 200 metrov, štartovné 3,- eurá
    5-7 rokov: trať 400 metrov, štartovné 3,- eurá
    8-11 rokov: trať 600 metrov, štartovné 3,- eurá
    Deti 12 - 14 rokov idú Krátku trať 22,5 km, štartovné 10,- eur
    Nie je dôležitý deň a mesiac narodenia ale rok narodenia!

Do výsledkov Valašskopovažskej (VPS) MTB série sa započítavajú výsledky iba z dlhej trate!

Štartovné

 • do 15.8.2014 13€ (+ balíček) 
 • do 05.9.2014 15€ (+ balíček) 
 • v deň štartu 13.9.2014 15€ bez balíčka
 • Účastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení štartovného!

Podmienky účasti

 • štart na vlastné nebezpečenstvo,
 • cyklistická prilba na hlave počas celého závodu,
 • dobrý technický stav bicykla,
 • preteky sa idú za plnej premávky,
 • usporiadateľ nezodpovedá účastníkom za škody vzniknuté nedodržaním pravidiel a predpisov, alebo zlým technickým stavom bicykla, alebo podcenením svojich fyzických schopností​

Prihlášky

Uzávierka prihlasovania v on-line systéme je 05.09.2014 do 23:59. Odhlásiť sa môžete pomocou písomnej odhlášky, ktorú doručíte osobne alebo poštou usporiadateľovi do 05.09.2014. Odhláška e-mailom nie je možná. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 5 EUR.

REGISTRÁCIA - Púchovský MTB maratón 2014

Úhrada štartovného

 • prevodom z účtu na účet organizátora
 • vložením hotovosti na účet organizátora na pobočke ČSOB
 • poštovou poukážkou na účet organizátora
 • v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu
 • Názov účtu: Združenie Bikeri z Púchova
 • Číslo účtu: 4012810666/7500, ČSOB banka, a.s.
 • KS: 0308
 • VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
 • Poznámka: Meno a Priezvisko 

Úhrada štartovného zo zahraničia

 • Názov banky: Československá obchodná banka a.s.
 • Michalská 16
 • 815 63 Bratislava
 • Názov účtu: Združenie Bikeri z Púchova
 • Číslo účtu: 4012810666 / 7500 EUR
 • IBAN: SK45 7500 0000 0040 1281 0666
 • SWIFT Code: CEKOSKBX
 • KS: 0308
 • VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
 • Poznámka: Meno a Priezvisko
 • Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu
 • Informácia pre účastníkov z ČR: štartovné je možné zaplatiť priamo v pobočnke ČSOB banky v ČR, banka si neúčtuje žiadne poplatky pri vklade v hotovosti.

V cene štartovného je zahrnuté

 • občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, tyčinky, iontové nápoje)
 • jedlo a nápoj v cieli (zeleninové rizoto, nealko 0,5 l)
 • kompletné zabezpečenie účastníka na trati
 • umývanie bicyklov, wap
 • sprchy a WC, skrinky na úschovu cenností
 • tombola

Zdrav. zabezpečenie

Rýchlu záchrannú službu zabezpečuje spoločnosť NSP Pov. Bystrica (sanitka, záchranári a zdravotné sestry) Horská služba

Upozornenie:
Za poistenie účastníka usporiadateľ pretekov nezodpovedá!
Je na každom účastníkovi, aby bol poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu

Podmienky a povinnosti účastníkov

 1. Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
 2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu. Z bezpečnostných dôvodov v kategórii 12-14 roční musí zákonný zástupca sprevádzať pretekára na trati, inak nebude pretekár pripustený na štart. 
 3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
 4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
 5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
 6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
 8. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
 9. Trasa preteku vedie chráneným územím, účastník je preto povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
 10. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou.
 11. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na prednej vidlici bicykla.
 12. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 17.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 13. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.
 14. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
 15. Účastník je zodpovedný za merací čip, v prípade jeho straty alebo zničenia je povinný usporiadateľovi uhradiť poplatok 30 EUR. Pretekár si je vedomý že svojím podpisom, pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-15.

Dlhá trať 48 Km - mapa

Dlhá trať 48 Km - mapa

Dlhá trať 48 Km - prevýšenie

Dlhá trať 48 Km - prevýšenie

Krátka trať 22,5 Km - mapa

Krátka trať 22,5 Km - mapa

Krátka trať 22,5 Km - prevýšenie

Krátka trať 22,5 Km - prevýšenie

keyboard_arrow_up