Kalendár podujatí

Logo: 1.kolo - Detská tour Petra Sagana 1.kolo - Detská tour Petra Sagana

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.


ONLINE PRIHLASOVANIE BOLO UKONČENÉ!!!

PRIHLÁSIŤ SA JE MOŽNÉ NA FUTBALOVOM ŠTADIÓNE SVATÝ JUR 18. apríla 16.00h. - 18.00h. a 19. apríla 7.30h. - 9.30h.

Organizátor a usporiadateľ
Cyklistická Detská tour a CK Svätý Jur

Dátum konania súťaže
19. apríla 2015 /nedeľa/

Presné miesto štartu a cieľa
Futbalový štadión Svätý Jur

Trate

Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour.
Súťaž bude prebiehať v priestoroch futbalového štadióna na trávnatom povrchu s miernym prevýšením, kategórie mladších a starších žiakov bude mať situovanú trať aj mimo futbalového
areálu.

Čas štartu

Kategória baby štart 10.00 hod. ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

Miesto a čas prezentácie
Futbalový štadión Svätý Jur
18. apríla 16.00h. - 18.00h.
19. apríla 7.30h. - 9.30h.


Prihlásenie:

Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete v ľavom menu.

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácií. Všetci vopred online
prihlásení súťažiaci budú na záverečnom kole Detskej tour zaradení do zlosovania o ceny od
partnera súťaže.Kategórie:

Baby rok narodenia 2011 a viac

Mikro rok narodenia 2009 – 2010

Mili rok narodenia 2007 – 2008

Mini rok narodenia 2005 – 2006

Mladší Žiaci rok narodenia 2003 – 2004

Starší Žiaci rok narodenia 2001 – 2002

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu
štartujúcich. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

PROGRAM:

Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny a športový program.

Štartovné

0 € kategória baby
1 € kategória mikro až starší žiaci

Ceny

Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) s podpisom Petra Sagana
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci
Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií poháre a medaile Petra Sagana.

Bodovanie Detskej tour
V každom kole série boduje minimálne prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy
získava 15 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 30 a viac súťažiacich tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Do konečného bodovania sa započítava 8 najlepších výsledkov (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítava kolo, kde účastník získal najmenej bodov). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára

Podmienky účasti:

Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu,
ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie "baby" je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné
kategórie sa doporučuje horský bicykel. Cyklistická prilba je povinná.

Iné

a) Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na www.detskatour.sk
b) Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
c) Deťom odporúčame lekársku prehliadku
d) Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou
e) Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky
f) Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour viď http://detskatour.sk/sutazny-poriadok/
g) Každý vopred prihlásený účastník Detskej tour je automaticky zaradený do zlosovania o ceny spoločnosti
keyboard_arrow_up