logo
KE.CY a Enjoy The Ride Team pre Vás chystajú jedinečnú súťaž, ktorá posiela koronu “fajčiť handry”! Obmedzuje nás kam sa len pohneme, ale súťaživého ducha nám nezoberie. Preto sleduj udalosť KE.CY Virtual enDUO Race! Kvôli bezpečnosti to bude pretek dvojíc v enduro formáte a preto “enDUO”.

Nájdi si parťáka na jazdenie a zúčastnite sa pretekov počas víkendového pojazdu.

Štartovným podporíte údržbu a výstavbu KE.CY trailov ?

Termín – od 23.05. 2020, 8:00 do 24.05.2020, 20:00
Miesto – KE.CY Traily
Organizátori: KE.CY – košické cyklotraily, o.z., Enjoy the Ride Team o.z.

Virtuálne Enduro preteky dvojíc na KE.CY trails cez segmenty v aplikácii STRAVA

Časy budú merané aplikáciou STRAVA a vyhodnotené ako súčet časov oboch jazdcov tímu z každej RS - reklamácie dosiahnutých časov nemajú opodstatnenie, lebo organizátor nezabezpečuje časomieru. Na absolvovanie pretekov máte jeden pokus v sobotu a jeden pokus v nedeľu. Podmienkou je absolvovanie RS v uvedenom poradí a v jednom kuse. Po dojazdení označte svoju aktivitu vo formáte KE.CY Virtual EnDUO Race. Na absolvovanie kola nie je určený časový limit.

Podmienkou účasti je:
– vytvorenie dvojčlenného tímu
– úhrada štartovného formou daru
– konto v aplikácii STRAVA (obaja jazdci)
- nahlásiť trať - EnDUO, alebo Easy EnDUO

Do správy pre prijímateľa uvediete dve mená členov teamu
(nickname) v aplikácii STRAVA.

Prihlášku s potvrdením o úhrade a prihlasovacím menom v aplikácii STRAVA zasielajte na info@spdh.sk

Následne bude team pridaný do klubu STRAVA, ktorý bude tvoriť štartovnú listinu - KE.CY Virtual EnDUO Race 23. - 24.05.2020

Štartovné - 10€ za Team ( inkasované štartovné bude použité na úpravu KE.CY trailov )

Číslo účtu: SK21 8330 0000 0024 0088 7746 – účet KE.CY – košické cyklotraily, o.z.
Uzávierka platieb bude 20.05.2020

Formát súťaže:
- časový harmonogram na absolvovanie súťaže je od soboty 8:00 do nedele 20.00
- dvojice sa vydávajú na trať v ľubovoľnom čase (spolu), podľa vlastného uváženia, odporúčame sa riadiť nariadeniami krízového štábu SR
- tím musí absolvovať všetky vybrané RS v stanovenom termíne a v rovnakom čase, teda spoločne! Ak nebude dodržaná táto podmienka, nebude teamu pridelené umiestnenie.
- počet pokusov na absolvovanie každej RS je jeden v sobotu a jeden v nedeľu
- jazdy môžu byť realizované v priebehu dvoch dní (23. - 24.05.2020), ale v celkovom zázname výjazdu, nie len jednotlivé segmenty!!!
- v prípade nejasnosti, musia tímy doložiť záznam jazdy na vyžiadanie organizátorov
- segmenty budú zverejnené 22.05.2020 o 20.00
- štart a cieľ RS bude označený tabuľkou
- víťaz bude určený súčtom dosiahnutých časov všetkých RS oboch jazdcov tímu
- radi by sme požiadali všetkých účastníkov o dodržiavanie fair play a neskracovanie si trate – NO CHICKEN LINES!
- výsledky budú vyhlásené 25.05.2020 o 20:00

Kategórie
Kategória bude hodnotená pri prihlásení minimálne 3 teamov.

- Muži DUO
- Ženy DUO
- Mix DUO ( Žena / Muž )
- eBike DUO

- Muži Easy DUO
- Ženy Easy DUO
- Mix Easy DUO ( Žena / Muž )
- eBike Easy DUO

Trate:
EnDUO – RS1 – Lesmír, RS2 – Zlatoklopka, RS3 – Surawy, RS4 – Davidoff, RS5 – Bedľa
Easy EnDUO – RS1 – Lesmír, RS2 – Zlatoklopka, RS3 - Bedľa

Mapy tratí nájdeš tu

Ceny – Prestíž na sociálnych sieťach :) a malé vecné ceny pre prvých v každej kategórii

Záverečné ustanovenia
- formát súťaže dvojíc je zvolený z dôvodu bezpečnosti súťažiacich, keďže súťaž prebieha bez lekárskeho a iného technického zabezpečenia
- každý pretekár súťaží na vlastnú zodpovednosť a musí prispôsobiť rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a podmienkam na trati
- podujatie organizované prevádzkovateľom je verejné. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov, týkajúce sa vašej osoby alebo prejavov osobnej povahy v súvislosti s vašou účasťou/prítomnosťou na podujatí prevádzkovateľa, prevádzkovateľ spracúva za účelom ich získania (vyhotovenia) a použitia, a to formou ich postúpenia partnerom podujatia z dôvodu zdokladovania konania podujatia a formou ich zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa, v tlačových správach a u spoluorgani-zátorov a na účel propagácie organizátorov, kultúrnych a historických hodnôt. Fotografie a videozáznamy sú spracúvané tiež pre prípad vedenia kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že podujatie sa usku-točnilo, ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa, účtovných dokladov, prípadne iných právnych nárokov podľa osobitných právnych predpisov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v preukazovaní plnenia zákonných povinností.

Odkaz na FB event

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára