REGISTRÁCIA


Najprv sa potrebuješ registrovať na stránke pretekov.

TRAŤ


Ak si už registrovaný /á, vyber si trať a prihlás sa na štart. Vyplnením prihlášky na štart a po výbere trate, sa dostaneš na zoznam ľudí pripravených na štart. Neznamená to však, že musíš okamžite odštartovať. Na stránke pretekov sa tvoje meno objaví v kolónke: „čoskoro štartujú:“ Potom je už len na tebe, či odštartuješ v ten deň, či o týždeň, alebo najneskôr o 30 dní. Ostrý štart si aj tak musíš urobiť sám / sama. Po 30-tich dňoch však bude prihláška na štart zmazaná.

ŠTARTOVNÉ


Pri registrácii na štart je potrebné zaplatiť štartovné. Jeho výška je 10,- € s medailou / 8,- € bez medaile a môžeš ho zaplatiť priamo na stránke. V čase prevádzky predajne PIKO-BIKE, kde je štart aj cieľ, je možná platba aj v hotovosti.

ŠTART


Ak máš prvé tri body splnené, stiahni si zo stránky mapu trate a vlož si ju do navigácie, ktorú bežne používaš. Teraz si stačí len vybrať vhodný čas štartu a prísť na štart. Treba pristúpiť ku QR kódu s nápisom ŠTART, načítať ho do mobilu a odoslať. Tým sa sám /sama odštartuješ, spustia sa stopky, a začne sa merať tvoj čas jazdy. Potom už stačí točiť pedálmi a orientovať sa podľa tvojej vlastnej navigácie. ŠTART aj CIEĽ sú v Komárne, pri predajni bicyklov PIKO-BIKE.

KONTROLNÉ BODY


Na tratiach sme umiestnili niekoľko kontrolných stanovíšť. Vyznačené sú na mape, v navigácii a na ich mieste sú umiestnené taktiež QR kódy. Tu sa musíš na chvíľu zastaviť a QR kódy načítať. Tak sa zaznamená nie len to, že si týmto bodom prešiel /a, ale aj tvoj medzičas. Ten sa spolu s výsledným časom zobrazí vo výsledkovej listine.

CIEĽ


Po prejdení celej trate a načítaní všetkých kontrolných QR kódov, treba na mieste cieľa načítať cieľový QR kód. Jeho načítaním sa zastavia stopky a zaznamená sa tvoj celkový čas jazdy.

ÚSPEŠNÉ DOKONČENIE


Ak si dorazil do cieľa v čase kratšom, ako je časový limit trate, splnil si všetky podmienky a tvoje údaje sa zaznamenajú v stálej, verejnej výsledkovej listine a dostaneš jedinečnú, hodnotnú medailu. Na mailovú adresu, ktorú si pri registrácii zadal / a, dostaneš gratulačný mail, ako aj diplom, ktorý si môžeš vytlačiť.

Počet štartov nie je obmedzený, každý registrovaný sa môže na štart prihlásiť v neobmedzenom množstve. Môžeš sa tak vo výsledkovej listine porovnávať nie len s časom ostatných, ale vieš sledovať aj rozdieli v jednotlivých svojich jazdách. Pred každou jazdou sa však treba znova prihlásiť na štart, (bod 2.) a uhradiť štartovné.

„Komárňanská stovka“ je výzva! Pre tých, ktorý ešte neprešli naraz 100 či 200 kilometrov je to výzva dokázať to! Pre tých, ktorým 100 či 200 kilometrov nerobí žiadny problém, a takéto vzdialenosti bežne bicyklujú, je výzvou zdolať ju v čo najkratšom čase a nakoniec získať za svoj výkon jedinečnú medailu. Túto jedinečnú medailu získa každý, kto prejde trať v časovom limite a zakaždým, keď tak urobí.


Všeobecné odporúčaniaPred štartom si okrem iného prekontroluj, či máš plne nabitý mobil. Ak sa ti totiž mobil vybije, nebudeš vedieť odoslať QR kód z kontrolných stanovíšť a program vyhodnotí, že si nimi neprešiel / neprešla a diskvalifikuje ťa! V takom prípade sa tvoje meno neobjaví vo výsledkovej listine, len pribudne číslo v kolónke „diskvalifikovaní“

V prípade dokončenia nad časovým limitom ťa program tiež diskvalifikuje, tvoje meno sa tiež neobjaví vo výsledkovej listine, len pribudne číslo v kolónke „mimo časového limitu“.

Jazdi opatrne, dodržiavaj zákon o cestnej premávke.

Jazdi s riadne upevnenou prilbou! Len blázni a budúci invalidi jazdia bez nej!

Pri nočnej jazde buď riadne osvetlený / á !

Želáme ti jazdu bez defektov a zranení, s peknými zážitkami a vetrom do chrbta!

Propozície 100kom.com1. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, s navigáciou, ani za škody vzniknuté účastníkovi, alebo spôsobené účastníkom, organizátor nezodpovedá.

2. Občerstvenie si každý zabezpečí sám. V prípade nepredvídaných udalostí je každý odkázaný sám na seba.

3. Registrovať sa je možné len s pravými údajmi. Prezývky, neúplné mená, adresu, tel.číslo neakceptujeme. V takomto prípade bude registrácia zrušená.

4. Trať si treba vybrať pri prihlásení sa na štart. Zmena trate na inú nie je po tomto úkone, ani počas jazdy, možná.

5. Po prihláške na štart je možné odštartovať kedykoľvek, v ľubovoľnom čase, najneskôr však do 30dní od dátumu prihlášky. Po tomto termíne sa prihláška vymaže.

6,Smer jazdy na tratiach je daný v smere proti pohybu hodinových ručičiek. Poradie kontrolných stanovíšť nie je možné zameniť! Je zakázané trať skracovať!

7. Organizátor má právo kontroly jazdca počas celej trate, vrátane kontroly jeho GPS zariadenia.

8. V prípade akéhokoľvek podvodu bude účastník vylúčený a už nebude môcť žiadnu z tratí absolvovať.

9. Trate je možné absolvovať ako jednotlivec, pár, alebo skupina. Každý účastník však musí byť registrovaný a prihlásený na štart. Skupinová registrácia nie je možná!

10. QR-kódy na trati treba odčítať a poslať ich na stránku v správnom poradí.

11. Za úspešné dokončenie sa považuje, keď účastník dorazí do cieľa v čase kratšom, ako je časový limit trate a počas jazdy odčítal a odoslal všetky kontrolné QR-kódy v správnom poradí.

12. V prípade, že účastník z akéhokoľvek dôvodu trať nedokončí, dokončí ju po časovom limite, alebo vynechá ktorýkoľvek kontrolný bod, nemá nárok na ceny, ani na vrátenie štartovného.

13. Pri úspešnom dokončení sa v stálej výsledkovej listine objaví pri mene účastníka jeho čas jazdy, aj medzičasy. Účastník obdrží medailu, osobne, alebo poštou a v e-maily obdrží diplom, ktorý si môže vytlačiť.

14. Dodatočná úprava času jazdy, prípadne iných údajov spojených s jazdou, je vylúčená.

15. Ak účastník počas jazdy, z akéhokoľvek dôvodu nechce, alebo nemôže pokračovať v jazde, zraní sa, alebo jazdu vzdá, je povinný neodkladne informovať o tom organizátora (tel.číslo, SMS).

16. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny týchto propozícií.


Vyhlásenie účastníka:- Vyhlasujem, že vyplnením online registrácie a prihlášky na štart, dobrovoľne zdieľam svoje osobné údaje, súhlasím s ich spracovaním a zaradením do databázy usporiadateľa.
- Všetky filmové záznamy a fotodokumentáciu, v súvislosti s účasťou na cyklotúre „Komárňanská Stovka“ , na ktorých som viditeľný/á, môže usporiadateľ použiť podľa vlastného uváženia, v tlačenej, alebo elektronickej forme, na marketingové účely, bez môjho nároku na honorár.
- Štartujem dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť.
- Štartujem v dobrom zdravotnom a fyzickom stave, s bicyklom v nezávadnom technickom stave.
- Som si vedomý / á, že organizátor nezodpovedá za škody, ktoré mi počas jazdy vznikli a za akékoľvek prípadné škody, ktoré počas jazdy spôsobím, preberám úplnú zodpovednosť a v plnej miere ich uhradím.
- Som si vedomý /á, že v prípade nedokončenia túry, jej dokončenia po časovom limite, alebo vynechaním ktoréhokoľvek kontrolného bodu, nemám nárok na žiadne odmeny, ani vrátenie štartovného.

keyboard_arrow_up