MTBIKER odporúča West Carpathian Challenge
Sme mediálnym partnerom akcie.
...pre dobrodruhov bez časového limitu...

Propozície


1. ŠTART A CIEĽ
 • Štart je hromadný z Račkovej doliny pri obci Pribylina
 • Cieľ je v Lozorne (20km pred Bratislavou)
 • WCC nemá časový limit

  2. DĹŽKA TRASY A KATEGÓRIE

 • Presná dĺžka trasy bude oznámená po jej presnom stanovení. Bude to približne 600 km.
 • Udalosť je určená pre horské alebo gravel bicykle, bežcov/chodcov a kolobežkárov.
 • Účastník nesmie byť v čase štartu mladší ako 18 rokov.

  3. TRASA A JEJ ZNAČENIE

  Trasa povedie z Pribyliny cez Oravu, Kysuce, Malé a Biele Karpaty, až do Lozorna pri Bratislave prevažne po turistických cestách, zvážniciach, poľných, lesných a asfaltových cestách.
  Presná trasa bude zaslaná e-mailom všetkým registrovaným účastníkom najneskôr 10 dní pred štartom vo formáte GPX.
  Trasa bude pevne daná, ale nebude označená. Každý účastník musí byť vybavený vlastnou GPS navigáciou.  4. POVINNÁ VÝBAVA

  Každý účastník si berie čo uzná za vhodné, ale tieto veci si zobrať MUSÍ:
 • píšťalka
 • sprej proti zvieratám (veľmi doporučujeme proti medveďom)
 • čelovka alebo iné svetlo
 • izotermická (termoizolačná) fólia
 • cyklistická prilba pre kategórie bicykel a kolobežka
 • predné a zadné svetlo pre kategórie bicykel a kolobežka
  Do povinnej výbavy patrí aj prístroj GPS a tracker. Tracker zabezpečuje organizátor a poskytuje ho účastníkom za vratnú zálohu 50 eur (nie je súčasťou štartovného). Každý účastník je povinný udržiavať tracker funkčný.
  Povinnú výbavu musia mať účastníci počas celého podujatia pri sebe a môže byť kedykoľvek kontrolovaná.
  Prilba musí byť počas jazdy nasadená na hlave. Jazda bez prilby bude viesť k diskvalifikácii.

  5. POHYB NA TRASE, OPUSTENIE TRASY, ODSTÚPENIE

  Všetci účastníci musia dodržať nasledujúce pravidlá:
 • po celej trase sa musia pohybovať vlastnou silou a trasu neskracovať.
 • nesmú po sebe zanechať žiadne odpadky v prírode. Všetko čo prinesú si musia aj odniesť a odstrániť na miestach na to určených (smetné koše).
 • v prípade bivakovania v prírode musí účastník uviesť miesto do pôvodného stavu. Je zakázané táboriť a rozkladať oheň na území Národného parku, CHKO a v Národnej prírodnej rezervácii okrem miest na tento účel vyhradených (oficiálny kemping).
 • musia sa správať ohľaduplne k ostatným účastníkom aj iným ľuďom a zvieratám na trase.
 • musia dodržiavať pravidlá a predpisy v oblastiach, ktorými sa prechádza a na cestách rešpektovať pravidlá cestnej premávky.

  Pri nedodržaní pravidiel hrozí časová penalizácia, diskvalifikácia, prípadne finančná pokuta, pokiaľ bude táto z nejakého dôvodu vymáhaná od organizátora.
  Je dovolené opustiť trasu z akéhokoľvek dôvodu, či už zámerného alebo nechceného. Ak účastník opustí trasu, nemusí už dodržiavať pravidlo o pohybe vlastnou silou (môže sa, napríklad, nechať odviesť do servisu taxíkom alebo náhodným okoloidúcim).
  Ak chce účastník pokračovať, musí sa vrátiť na miesto, kde trasu opustil a z tohto bodu pokračovať vlastnou silou. Čas strávený mimo trasy sa počíta do celkového času účastníka.
  V prípade nedodržania tohto pravidla hrozí účastníkovi diskvalifikácia
  Ak sa účastník rozhodne predčasne ukončiť WCC, musí túto skutočnosť oznámiť organizátorovi telefonicky alebo formou SMS a uviesť miesto, čas a dôvod odstúpenia.

  6. CHECKPOINT A PODPORA V CIELI

  Na trase sa bude nachádzať jeden oficiálny checkpoint približne v polovici trasy. Účastníkom bude poskytovať možnosť odpočinku, dobitia prístrojov, základného náradia na opravu a občerstvenia. O umiestnení checkpointu a dobe jeho prevádzky budú účastníci informovaní v predstihu. Na checkpointe môže účastník prijať len univerzálnu podporu organizátora. Nie je dovolené prijať súkromnú podporu napr. manželka prinesie suché oblečenie a náhradné batérie. Psychická podpora rodiny a priateľov je povolená, ale čo prinesú patrí všetkým :-)
  Každý účastník má možnosť pred štartom odovzdať organizátorom balíček s osobnými potrebami, ktorý mu bude doručený do cieľa. Balíček (taška, batoh, krabica) musí byť riadne a viditeľne označený menom účastníka a obsahovať telefonický kontakt. Organizátor nevyzdvihnuté balíčky nezasiela poštou.

  7. PODPORA A POMOC TRETÍCH OSÔB

  Počas WCC je každý účastník odkázaný sám na seba. Akákoľvek plánovaná pomoc počas udalosti je zakázaná. V prípade problémov si musí účastník pomôcť sám alebo môže prijať akúkoľvek náhodnú pomoc. Účastníci môžu použiť mobil alebo iné komunikačné prostriedky na vyriešenie svojho problému a v rámci svojich organizačných schopností si zabezpečiť akúkoľvek cudziu pomoc. Nesmie si ale privolať pomoc svojho známeho a tým znevýhodniť účastníkov, ktorí túto možnosť nemajú. Toto nariadenie sa nevzťahuje na situácie, keď je niekto zranený a je alebo by mohol byť ohrozený jeho život alebo zdravie.

  8. SPÁNOK A STRAVOVANIE

  Organizátor nezabezpečuje účastníkom nocľah ani stravovanie. Je na každom účastníkovi aký druh nocľahu a občerstvenia zvolí. Povolené je všetko od spania v prírode až po hotely a rovnako to platí pre stravovanie. Výnimkou je možnosť využiť služby na checkpointe.

  9. KONTROLA ÚČASTNÍKOV

  GPS tracker – každý účastník dostane na štarte GPS tracker a je povinný ho udržiavať nabitý a zapnutý po celú dobu WCC. Tracker monitoruje polohu a pohyb účastníkov počas cesty. Toto je dôležité z dôvodu kontroly dodržiavania trasy a tiež z bezpečnostných dôvodov na lokalizáciu v prípade záchrannej akcie. Polohu každého účastníka počas WCC bude možné verejne sledovať.
  Námatkové či pohyblivé kontroly môžu byť kdekoľvek na trase a budú kontrolovať dodržiavanie pravidiel počas priebehu WCC.
  Vlastná GPS navigácia so záznamom trasy je odporúčaná ako záloha pre overenie absolvovania trasy v prípade poruchy trackera.

  10. DÔVODY PRE PENALIZÁCIU A DISKVALIFIKÁCIU

  Pri porušení pravidiel môže byť účastník časovo penalizovaný alebo diskvalifikovaný. O závažnosti porušenia a forme sankcie rozhoduje organizátor. Pokiaľ bude z dôvodu nedodržania niektorých pravidiel účastníkom vymáhaná pokuta zo strany štátnych alebo iných orgánov, bude organizátor túto pokutu vymáhať od daného účastníka.

  Medzi dôvody na penalizáciu/diskvalifikáciu patrí napríklad jazda bez helmy, znečisťovanie trasy odpadkami, chýbajúca povinná výbava, využitie nedovolenej pomoci, nešportové správanie voči iným účastníkom, bezohľadné správanie sa v prírode.

  11. VÝSLEDKY A CENY

  WCC je udalosť prebiehajúca nonstop. Trasa je jednotná pre všetky kategórie. Počíta sa čas potrebný na celkové prejdenie trasy bez ohľadu na čas strávený spánkom, opravou bicykla, či inou činnosťou. Poradie účastníkov sa určuje na základe tohto času pre každú kategóriu zvlášť.
  Víťazi jednotlivých kategórií dostanú tričko s nápisom “Winner”, ostatní účastníci, ktorí dosiahli cieľ dostanú tričko “Finisher”.

  Registrácia a štartovné


  Registrovať sa je možné na tomto odkaze.
  Cena štartovného je 120 eur (obsahuje štartovné číslo a teda všetky povolenia, zapožičanie trackeru, občerstvenie na štarte, checkpointe a v cieli, finisherské tričko/dres, finisherskú medailu, mediálne výstupy a veľa lásky a starostlivosti :-))

  Všetky dôležité informácie o pretekoch nájdeš na stránke organizátora.
  Zdroj fotografií: westcarpathianchallenge.sk
 • keyboard_arrow_up