Kalendár podujatí

Logo: Blinduro Zima Blinduro Zima

Propozice


Obecná ustanovení
1. Oficiální název závodu: Blinduro Zima. Alternativně a plnohodnotně lze používat název ve spojení s označením generálního partnera a/nebo rokem konání. Dále jen jako „závod“.
2. Závod je vypsán jako samostatný podnik v disciplíně mtb enduro.
3. Výsledky závodu se nezapočítávají do pořadí žádného seriálu závodů.
4. Závod se neřídí pravidly žádné sportovní autority, pokud pořadatel nerozhodne jinak.

Termín a místo konání
1. Jednodenní závod dne 2.3. 2024.
2. Místem konání jsou Slapy a okolí, se zázemím v areálu Letovisko Slapy.

Registrace
1. Přihlášení k závodu je možné výhradně online prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.sportsoft.cz
2. Přihlašování začíná dne 15.12. 2023 ve 12:00 a končí naplněním limitu pro počet účastníků nebo nejpozději 30 dní před termínem závodu, pokud pořadatel nerozhodne jinak. Limit pro maximální počet účastníků je stanoven na 250 osob, pokud pořadatel nerozhodne jinak. Po naplnění limitu pro počet účastníků umožní pořadatel zápis na čekací listinu.
3. Dodatečné přihlášení a přihlášení v místě závodu není možné, pokud pořadatel nerozhodne jinak.
4. Závodu se smí účastnit jen řádně přihlášení závodníci se startovním číslem závodu viditelně upevněným na kole.

Poplatky a platby
1. Startovné pro jednu osobu činí 1.200 Kč nebo 55 EUR.
2. Poplatek za zápis na čekací listinu činí 500 Kč nebo 25 EUR. Je-li čekatel zařazen pořadatelem mezi registrované účastníky, doplatí tento startovné snížené o částku zaplacenou za zápis na čekací listinu, dle instrukcí pořadatele. Pokud pořadatel nenabídne čekateli zařazení mezi registrované účastníky nejpozději 7 dní před termínem závodu, vrátí pořadatel čekateli poplatek v plné výši do 30 dní po termínu závodu. Poplatek nebude vrácen, pokud čekatel odmítne zařazení mezi registrované účastníky nabídnuté pořadatelem v termínu nejpozději 7 dní před termínem závodu a/nebo nedoplatí startovné v termínu splatnosti.
3. Řádně registrovaný účastník má nárok na vrácení startovného, sníženého o transakční poplatek, na základě odhlášení se doručeného pořadateli emailem nejpozději 30 dní před termínem závodu. Transakční poplatek činí 10 % z ceny startovného.
4. Řádně registrovaný účastník má nárok na vrácení startovného, sníženého o storno poplatek, na základě odhlášení se doručeného pořadateli emailem nejpozději 14 dní před termínem závodu. Storno poplatek činí 50 % z ceny startovného.
5. Řádně registrovaný účastník nemá nárok na vrácení startovného při odhlášení se ve lhůtě kratší 14 dní před termínem závodu.
6. Poplatky se hradí prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem.

Kategorie
1. Závod se vypisuje pro kategorie:
 • Muži 15-20 (muži ve věku od 15 do 20 let včetně; ročníky 2004-2009)
 • Muži 21-29 (muži ve věku od 21 do 29 let včetně; ročníky 1995-2003)
 • Muži 30-39 (muži ve věku od 30 do 39 let včetně; ročníky 1985-1994)
 • Muži 40-49 (muži ve věku od 40 do 49 let včetně; ročníky 1975-1984)
 • Muži 50+ (muži ve věku od 50 let včetně; ročníky 1974 a starší)
 • Ženy 15-29 (ženy ve věku od 15 do 29 let včetně; ročníky 1995-2009)
 • Ženy 30-39 (ženy ve věku od 30 do 39 let včetně; ročníky 1985-1994)
 • Ženy 40+ (ženy ve věku od 40 let včetně; ročníky 1984 a starší)
 • Hardtail 15+ (hardtail; muži a ženy ve věku od 15 let včetně; ročníky 2009 a starší)
 • Elektro Muži 15+ (elektrokola; muži ve věku od 15 let včetně; ročníky 2009 a starší)
 • Elektro Ženy 15+ (elektrokola; ženy ve věku od 15 let včetně; ročníky 2009 a starší)
 • Absolutní pořadí (všichni účastníci s výjimkou kategorií Elektro)
  2. Rozhodující je věk dosažený v roce konání závodu.
  3. Podmínkou vypsání dané kategorie je přihlášení alespoň tří závodníků. Při menším počtu přihlášených závodníků budou tito zařazeni do nejbližší vyšší věkové kategorie.
  4. Závodníci mladší 18 let jsou povinni předložit při prezentaci v den závodu písemný souhlas rodičů nebo zmocněného zástupce obsahující jeho jméno, adresu bydliště, číslo osobního dokladu a podpis.

  Program
  1. Časový plán:
  Sobota 2.3. 2024:
  09:00 – 09:15 Online instruktážní schůzka na facebook.com/blinduro
  09:30 Prezentace závodníků první skupiny
  10:00 Start první skupiny
  17:00 cca Předávací ceremoniál
  2. Závodníci se v kanceláři závodu prezentují v pořadatelem stanoveném čase, nejdříve 30 minut před svým startovním časem, a nejpozději 15 minut před svým startovním časem.
  3. Informace o časech stanovených pro prezentaci zašle pořadatel, společně se startovní listinou, registrovaným závodníkům prostřednictvím e-mailu nejpozději 3 dny před termínem závodu.
  4. Pořadatel je oprávněn změnit program závodu, pokud to okolnosti vyžadují. O provedených změnách informuje pořadatel závodníky při schůzce před startem závodu a/nebo prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů.

  Odměny a předávací ceremoniál
  1. První tři závodníci v pořadí každé z vypsaných kategorií obdrží věcné ceny.
  2. Předání cen proběhne po skončení závodu dle časového harmonogramu.
  3. Pokud se závodník nezúčastní předávacího ceremoniálu, ztrácí na finanční odměnu a/nebo věcné ceny nárok, s výjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů.

  Průběh závodu a trať
  1. Závodníci startují v závodě bez předchozí znalosti trati (tzv. „na oči“).
  2. Trénink na trati závodu před startem závodu je zakázán.
  3. Pokud pořadatel neurčí jinak, trať se skládá z celkem pěti rychlostních zkoušek (dále jen RZ), a neměřených transferů. Počet RZ potvrdí pořadatel nejpozději při instruktážní schůzce.
  4. RZ jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání, který není delší než 15 % celkové délky RZ. Trať není extrémně náročná.
  5. Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZ. Závodníci se mohou přesouvat ve skupinách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci.
  6. Pořadatel může stanovit časový limit pro absolvování trati a před startem závodu s ním seznámí závodníky. Odpočet začíná běžet startem daného závodníka do první RZ a končí jeho průjezdem cílem poslední RZ. Pokud závodník překročí stanovený limit, čas nad tento limit bude přičten k součtu časů z jednotlivých RZ. Ředitel závodu má právo limit prodloužit v případě, že více než 20 % závodníků překročilo původně stanovený limit.
  7. Závod začíná pokynem pořadatele závodníkovi ke startu do prvního transferu.
  8. Do první prvního transferu startují závodníci z pořadatelem určeného místa dle startovní listiny ve skupinách. Každých 10 minut startuje skupina 15 závodníků seřazených podle startovních čísel.
  9. Do RZ závodníci startují na pokyn startéra v intervalech 20-30 sekund, v pořadí dle vlastního uvážení.
  10. Závodníci všech kategorií absolvují stejnou trať.
  11. Startovní listinu vytvoří pořadatel na základě rozdělení závodníků do startovních skupin.
  12. Pořadí v závodě je určeno součtem časů dosažených jednotlivými závodníky ve všech RZ.
  13. V případě zásahu vyšší moci má pořadatel právo závod předčasně ukončit. Pro určení pořadí budou započítány pouze časy dosažené v RZ, které absolvovali všichni závodníci, s výjimkou těch závodníků, kteří odstoupili ze závodu z jiných důvodů.
  14. Trať je vyznačena vytyčovací páskou, brankami a směrovými značkami. Taková místa trati, kde regulérnost závodu vyžaduje označení překážek nebo vytyčení směru, musí být označeny brankami po obou stranách trati, v zatáčkách alespoň na vnitřní straně.
  15. Závodník musí předním i zadním kolem objet z vnější strany všechny branky určující vnitřní stranu zatáčky. Zatáčky, překážky a další místa trati vyznačené brankami po obou stranách trati, musí závodník projet oběma koly mezi brankami. Pokud závodník vybočí z trati, musí se na trať vrátit v místě, kde trať opustil, přičemž nesmí ohrozit ani omezit soupeře.
  16. Závodník je povinen držet se přirozené linie trailu. Závodník je odpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám odpovídá za chyby, jichž se na trati dopustil.
  17. Měření časů a zpracování výsledků zajišťuje SportSoft s využitím bezkontaktní čipové technologie.

  Povinná výbava
  1. Povinná výbava:
 • Přilba certifikovaná pro cyklistiku nebo motorismus.
 • Certifikovaný chránič páteře nebo batoh s integrovaným chráničem páteře.
  2. Závodník musí mít přilbu nasazenu a správně upevněnu na hlavě při jízdě na kole po celou dobu závodu.
  3. Doporučená výbava:
 • Přilba s chráničem obličeje certifikovaná pro cyklistiku nebo motorismus
 • Brýle pro cyklistiku nebo motorismus
 • Rukavice s dlouhými prsty
 • Chránič krční páteře
 • Chrániče loktů a předloktí
 • Chrániče kolen a holení

  Kolo
  1. Závodník smí během závodu použít pouze jedno jízdní kolo. Kolo musí být v perfektním technickém stavu. Pořadatel je oprávněn kontrolovat technickou způsobilost kola kdykoliv během závodu.
  2. Opravy poškozených součástí kola a vybavení si závodník zajišťuje svépomocí. Vše potřebné si závodník po celou dobu závodu veze sám. Závodník nesmí během závodu přijmout cizí technickou pomoc mimo oficiální neutrální servisní zónu.
  3. Kolo musí být vybaveno na sobě nezávislými a funkčními brzdami na předním a zadním kole. Je zakázáno používat kovové hroty vyčnívající nad povrch pneumatik.

  Kolo pro kategorie 1.1. až 1.9.
  1. Kolo musí být poháněno výhradně lidskou silou. Použití jízdních kol s asistovaným pohonem je zakázáno.

  Elektrokolo pro kategorie 1.10. až 1.11.
  1. Jízdní kolo s pomocným elektrickým pohonem (dále jen „elektrokolo“) musí splňovat požadavky normy ČSN EN 15194:2017. Aktivní dopomoc pohonu je možná do 25 km/h. Maximální výkon elektromotoru je omezen na 0,25 kW.
  2. Závodník smí během závodu použít na svém elektrokole pouze jednu baterii a pohon standardně dodávaný výrobcem k danému modelu kola, a to bez mechanického či softwarového zásahu do elektropohonu.
  3. Závodník je povinen na vyžádání dát své elektrokolo k dispozici pořadateli pro případnou kontrolu kdykoli v době počínající 60 minut před startem a končící 60 minut po dokončení závodu.

  Kompletné propozície nájdete na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up