4. ročník CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ

4. ročník CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ

CYKLOMARATÓN SLOVENSKÝ RAJ nadväzuje na podujatia pre širokú cyklistickú verejnosť a aktívnych športovcov. Je určený pre náročnejších vyznávačov horskej cyklistiky, vhodný pre zdatnú mládež od 15 rokov, mužov a ženy, seniorov a veteránov nevynímajúc.
Tradíciou podujatia je sprístupnenie najkrajších miest Slovenského raja počas pretekov, nakoľko sú to miesta s najvyšším stupňom ochrany a sú celoročne prísne chránené.

Dodržiavanie podmienok stanovených pravidlami pretekov a správcom prírody umožní realizáciu ďalších ročníkov s možnosťou zmeny trás a tým spropagovanie a sprístupnenie zaujímavých kútov Slovenského raja. Pravidelne športujúcim účastníkom podujatie umožní zmeranie sily, vytrvalosti a obratnosti, ktorá je potrebná na trati horského cyklomaratónu.
Snahou organizátorov je navrhovať trate tak, aby boli atraktívne nielen pre pretekárov, ale aj pre divákov.
Trať 4. ročníka CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ je situovaná do oblasti severnej časti SLOVENSKÉHO RAJA. Štart je v rekreačnom stredisku HRABUŠICE - PODLESOK odkiaľ sa pretekári náročným stúpaním po značenej cyklotrase dostanú na turisticky atraktívne KLÁŠTORISKO a odtiaľ prejdú najkrajšími chodníkmi náhornej plošiny GLAC, s nádhernými výhľadmi na samotný SLOVENSKÝ RAJ, SPIŠ a VYSOKÉ TATRY, až nad roklinu SUCHÁ BELÁ, ktorá je turisticky najnavštevovanejšou roklinou v SLOVENSKOM RAJI. Z jej vrcholu vedie trať náročným zjazdom, kde kvôli dosahovaným rýchlostiam je nutné dávať veľký pozor na povrch vozovky a na možný stret s divákmi. Pre zvýšenie atraktivity je trasa opäť privedená do rekreačného strediska PODLESOK, kde diváci môžu sledovať zápolenie pretekárov, ktorých čaká náročný úsek na rebríkoch a stúpačkách nad riečkou VEĽKÁ BIELA VODA. Po jeho zdolaní prechádzajú pretekári krátkym úsekom štátnej cesty do BETLANOVSKEJ DOLINY, kde trať svojou dĺžkou a náročnosťou preverí kvality pretekárov. Veľkým oblúkom sa pretekári vrátia k novučičkej KOLIBE a následne ich čaká cieľ v rekreačnom stredisku HRABUŠICE - PODLESOK.

Na 3. ročníku CYKLOMARATÓNU v roku 2006, ktorý organizoval pán Pitko z www.eubike.sk, sme zaznamenali aj účasť zahraničných pretekárov z Čiech, Maďarska a Poľska. Veríme, že ako noví organizátori nadviažeme na tradíciu a dobré skúsenosti štartujúcich ako aj divákov.

Pozitívne ohlasy účastníkov boli spájané nielen so samotným CYKLOMARATÓNOM, náročnosťou trasy, poctivou prácou organizátora a sponzorov, ale hlavne s prekrásnou prírodou SLOVENSKÉHO RAJA, ktorú je treba nielen chrániť, ale aj sprístupniť zodpovedným turistom a cyklistom.
4. ročník CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ nie je zaradený do žiadneho seriálu horských cyklomaratónov, ale už v súčasnosti je snaha dať mu pevný termín a dôležité miesto v kalendári Slovenského zväzu cyklistiky. Cieľom je aby sa CYKLOMARATÓN SLOVENSKÝ RAJ stal súčasťou Slovenského pohára MTB. Cieľom organizátorov je zároveň vytvorenie podmienok pre čo najširšiu účasť verejnosti. Podmienky sú vytvorené aj pre väčší počet účastníkov zo zahraničia.
Zaujímavou novinkou organizačného výboru, ktorý je zložený z predstaviteľov samosprávy, orgánov ochrany prírody a odborníkov zabezpečujúcich podujatie po technickej stránke, je organizovať na začiatku a na konci turistickej sezóny tzv. TÝŽDEŇ CYKLISTIKY, počas ktorého by bola sprístupnená trať cyklomaratónu nielen pretekárom, ale aj rekreačným cyklistom. Tí by tak mohli navštíviť miesta, ktoré sú celoročne prísne chránené a zároveň by sa rozložila najvyššia záťaž počas hlavnej turistickej sezóny. Z uvedeného zároveň vyplýva, že je snaha organizovať maratóny dva – SLOVENSKÝ RAJ – SEVER a SLOVENSKÝ RAJ – JUH.

PROPOZÍCIE

Termín: 22. september 2007 - sobota

Usporiadateľ: Obec Hrabušice, Obecný úrad Hrabušice, Hlavná ulica 171/46,
053 15 Hrabušice
www.hrabusice.sk, tel.: 053/449 0206, fax: 053/4490206

Hlavní partneri: Košický samosprávny kraj
PODLESOK – rekreačné stredisko
Horská záchranná služba
Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj
Tour rádio 93,2 FM
Radio Tatras International 94,2/94,8 MHz
Podnik služieb Obce Hrabušice
LABUDA – ASI s.r.o.
BBF elektro
HUSKY špecialista na outdoor
AUTONOVA s.r.o.
SOLITERA
LUXART
UNIJUNIOR ŠPORT Poprad
a ďalší.


Miesto: SLOVENSKÝ RAJ SEVER - Hrabušice - PODLESOK

Trate: „PROFI“ (2x 30 km okruh - 2200 nastúpaných m.)
„REKRE“ ( 30 km okruh - 1100 nastúpaných m.)

Charakteristika: horský cyklomaratón určený pre aktívnych športovcov,
trasa vedie atraktívnou oblasťou SLOVENSKÝ RAJ - SEVER
povrch trate štrk, kamene, spevnené cesty, lesné chodníky, vodorovné
rebríky a stupačky, asfalt, poľné cesty a tráva,
Profil trate s náročnými stúpaniami a zjazdmi.
Trasa nie je vhodná pre cestné bicykle.

Kategórie: JUNIORI (J) PROFI - muži do 18 rokov
MUŽI (M) PROFI - muži od 19 do 39 rokov
SENIORI (S) REKRE - muži od 40 do 49 rokov
VETERÁNI (V) REKRE - muži nad 50 rokov
ŽENY (Z) REKRE - ženy do 39 rokov
ŽENY SENIORKY (ZS) REKRE - ženy nad 40 rokov


Prezentácia: v piatok, 21. 9. 2007 - od 16,00 do 20,00 hod.
TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM - HRABUŠICE
v sobotu, 22. 9. 2007 - od 8,00 hod.
INFORMAČNÉ CENTRUM - PODLESOK

Ukončenie prezentácie je 10 min. pred štartom !!!

Sprievodný program: Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií
Tombola pre všetkých účastníkov 16:00 hod.
Kultúrny program
Klobása - Guláš - Pivo - Zábava


Miesto štartu: Hrabušice - PODLESOK

Čas štartu: 10:00

Prihlasovanie: osobne pri prezentácii, elektronicky na www.hrabusice.sk
Prihlášky: dostupné na www.hrabusice.sk
vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané,
prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu,
Štartovné: po dohode s organizátorom poskytujeme štartovné 0,- Sk
na základe získania sponzorov, skúseností z prihlasovania, z účasti a spokojnosti pretekárov prehodnotíme výšku štartovného do budúcnosti,
.
štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, nápoj v cieli, umytie bicyklov, sprchy, tombolu, teplé jedlo v cieli

Občerstvenie: PROFI - 2 x
REKRE - 1 x

Cieľ: Hrabušice - PODLESOK

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke www.hrabusice.sk. Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 1 hodiny po ich ukončení.
Meranie času: Preteky budú merané ručne, dvoma nezávislými meraniami a následne elektronicky spracované.

Technická pomoc: základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa

Ceny a odmeny: PROFI - prví traja získavajú diplomy, finančné odmeny a vecné ceny, prví piati získavajú pohár. Prví traja v kategóriách REKRE získajú diplomy a vecné ceny. Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov a pri tombole.

Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania za zvýhodnenú cenu v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ - SEVER

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice - Podlesok.

Šatne a sprchy: V priestore štartu a cieľa, autokemping PODLESOK. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí.

Umývanie bicyklov: Vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii.

Fotografovanie: Všetci účastníci podujatia súhlasia s použitím a uverejnením fotografií, ktoré budú o nich vyhotovené počas pretekov, bez nároku na odmenu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo použiť v rámci súťaže urobené fotografie, video nahrávky a rozhovory, ako aj výsledky s osobnými údajmi, v tlači, rozhlase a televízii, ako aj v inej forme reklamy bez nároku na odmenu účastníkom pretekov. Tieto materiály budú použité pre propagáciu dobrého mena horskej cyklistiky a budúcich ročníkov CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ.

Podmienky: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.
Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Doporučujeme lekársku prehliadku a individuálne poistenie.
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down comments 17 komentárov report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón - Majstrovstvá SR XCM

Pozvánka: Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón - Majstrovstvá SR XCM

Zakončenie sezóny s príchuťou majstráku, aj o tom bude maratón so štartom v našom hlavnom meste. Po ročnej prestávke sa vracia Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón.
Pozvánka: Istrofinal Snežnický MTB maratón - makačka v teréne

Pozvánka: Istrofinal Snežnický MTB maratón - makačka v teréne

Blíži sa už 8. ročník tohto maratónu, vedúceho krásnou prírodou Kysuckej vrchoviny, ktorý si nemôže nechať ujsť žiadny biker, ktorý si rád vychutná náročné a technické podmienky.
Pozvánka: ŠKODA MTB maratón Rajecké Teplice - pre pretekárov i rodiny s deťmi

Pozvánka: ŠKODA MTB maratón Rajecké Teplice - pre pretekárov i rodiny s deťmi

Dokonalá kombinácia pretekov so súťažným duchom a podujatia vhodného pre amatérov i rodinky s deťmi v krásnom prostredí Rajeckej doliny vás očarí svojou atmosférou už 18. septembra.
keyboard_arrow_up