Kliknutím prejdeš na
www.giant-bicycles.com
Reklama


Miesto:
Brezovica, okr. Sabinov

Dátum:
24.8.2019 - sobota

Usporiadateľ:
BIKE-KLUB Brezovica

Kancelária pretekov:
Amfiteáter Brezovica

Prezentácia:
8:00 - 9:45 hod.- amfiteáter Brezovica

Poučenie pretekárov:
9:45 hod.

Štart:
Amfiteáter
10:00 hod.

Cieľ:
amfiteáter Brezovica

Kategórie:
• muži - od 18 rokov do 40 rokov – krátka trať (2001-1979)
• muži - od 18 rokov do 40 rokov – dlhá trať (2001-1979)
• muži - od 40 rokov vyššie - krátka trať (1978-x)
• muži - od 40 rokov vyššie – dlhá trať (1978-x)
• ženy - od 18 rokov – krátka trať (2001-x)
• juniori - od 15 rokov do 18 rokov – krátka trať (2002-2004)

Online prihlášky:
Na tomto odkaze.

GPX mapa:
Krátka trať
Dlhá trať

Mapa:
Krátka trať:Dlhá trať:Cena štartovného:
10 €/osoba - prihlásení elektronicky od 2.8.2019, pričom platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 17.8.2019 – s nárokom na suvenír
13 €/osoba - prihlásení elektronicky od 18.8.2019 do 23.8.2019, platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 23.8.2019 – bez nároku na suvenír
15€/osoba - prihlásení v deň štartu pretekov pri prezentácii– bez nároku na suvenír

V cene štartovného je zahrnuté:
občerstvenie počas preteku, občerstvenie po preteku - 0,5 l nealko alebo 0,5 l pivo alebo 0,3 l džúsu, guľáš, štartové čísla, sprchy po preteku, umývanie bicyklov, zdravotné zabezpečenie

V prípade neúčasti na pretekoch sa štartovné nevracia

Podmienky účasti:
• prilba na hlave počas celého preteku
• štart na vlastné nebezpečenstvo
• usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
• všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
• mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
• ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
5. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
6. Pretek sa koná za plnej cestnej premávky. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
7. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly z použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou. Povolené vyhadzovanie je v občerstvovacej zóne.
8. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.
10. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
11. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.

Platba:
- vložením hotovosti alebo prevodným príkazom na účet organizátora
- v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu

Účet:
Názov účtu: BIKE KLUB - BREZOVICA
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK5909000000005112366675
VS - dátum narodenia (DDMMRRRR)
Poznámka pre príjemcu – meno, priezvisko pretekára a email

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Vyhlásenie výsledkov:
±15:30 hod. – amfiteáter obce Brezovica

Ceny:
prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia originálne trofeje, medaily a vecné ceny

Kontakt:
telefónne číslo : 0918 420 503 Jano (predseda Bike klubu Brezovica)
telefónne číslo : 0907 161 874 Martin (člen Bike klubu Brezovica)
email: jklbaroncek@gmail.com

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: 0

Naspäť do kalendára