Súťaž o štartovné a dresy FC Team Maratónu

V spolupráci s Finančné Centrum Teamom vyhlasujeme súťaž o štartovné na FC Team Maratón, ktorý sa koná 2.7 v Udiči-Prosnom pri Považskej Bystrici a takisto dres FC Team Maratónu, ktorý bude odovzdaný na FC Team MTB šprinte, ktorý sa bude konať v piatok, deň pred maratónom. V článku nájdete aj propozície na obe akcie. Súťaž je ukončená, máme víťazov.


Štartovné vyhráva: kroko21
Dres vyhráva: israfel

Výhercom srdečne blahoželáme. Všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže, ďakujeme a želáme im veľa šťastných kilometrov na bicykli.

Dresy
Propozície Finančné centrum maratónu

Usporiadateľ: Finančné centrum Team, o. z.

Kontakt: Finančné centrum Team, o. z., Centrum 27/32,
017 01 Považská Bystrica

Info: http://www.fcteam.sk , fcteam@fcteam.sk
Riaditeľ preteku : Žilovec Štefan mob: 0903 539 669
Infolinka : od 01.06.2011 v čase 10:00-18:00

Termín: sobota 2.7.2011

Miesto konania: Udiča, Prosné (okr. Považská Bystrica)

Trate:
Pre náročných (maratón) - 57 km – 1 420 m prevýšenie
Pre tých čo si to užívajú (polmaratón) - 36 km – 1 010 m prevýšenie

Pozn.: trať je nutné si zvoliť vopred v prihláške
Upozornenie!!!
Náš maratón sa jazdí z veľkej časti po prekrásnych siglačoch , Boli sme nútený v rámci prejazdnosti a bezpečnosti obmedziť počet účastníkov na 400 štartujúcich na maratón a 400 štartujúcich na polmaratón. Veríme že táto zmena prispeje k väčšiemu zážitku z nášho maratónu.

Prihlášky:
Prihlasovanie je umožnené v prihláškovom on-line systéme na http://www.fcteam.sk, kde je potrebné uviesť kategóriu, trať a osobné údaje.

Uzávierka prihlasovania v on-line systéme je 26.6.2011 do 24:00.
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať aj poštou na adresu:
Finančné centrum Team, o.z., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica

Odhlásiť sa môžete pomocou písomnej odhlášky, ktorú doručíte osobne alebo poštou usporiadateľovi do 28.06.20. 2011dhláška e-mailom nie je možná. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 5 EUR.

Štartovné:

Pre polmaratón 13 EUR do 26.06.2011, po tomto termíne a v mieste štartu 19 EUR
Pre maratón 13 EUR do 26.06.2011, po tomto termíne a v mieste štartu 19 EUR
Účastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení štartovného!!!

Úhrada štartovného:
prevodom z účtu na účet organizátora
vložením hotovosti na účet organizátora na pobočke UniCredit Bank
poštovou poukážkou na účet organizátora
v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu

Názov účtu: Finančné centrum Team, o.z.
Číslo účtu:1059882014/1111, UniCredit Bank, a.s.
KS: 0308
VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
Poznámka: Meno a Priezvisko
Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu!

Úhrada štartovného zo zahraničia:
IBAN: SK5111110000001059882014
Názov účtu: Finančné centrum Team
SWIFT Code: UNCRSKBX
KS: 0308
VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
Poznámka: Meno a Priezvisko
Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu!

Prezentácia:
V mieste štartu maratónu – Udiča - Prosné (kancelária pretekov)
piatok: 1.7.2011 od 18:00 hod. do 21:00 hod.
sobota: 2.7.2010 od 7:00 hod. do 9:00 hod. Maratón trať 57km
Od 7:00 hod do 9:45 hod Polmaratón trať 36km

Slávnostný štart:
Maratón – Prosné 10:00
Polmaratón – Prosné 10:45
Ostrý štart: Udiča letmo odmáva doprovodné vozidlo

Cieľ:
Udiča – Prosné

Ceny na maratónskej 57 km trati:

Finančné ceny pre prvých pätnástich v absolútnom poradí
na 57 km maratónskej trati:

1 miesto : 400Eur
2 miesto : 200 Eur
3 miesto : 100 Eur
4 miesto : 70 Eur
5 miesto : 70 Eur
6 miesto : 50 Eur
7 miesto : 50 Eur
8 miesto : 50 Eur
9 miesto : 50 Eur
10 miesto : 50 Eur
11 miesto : 20 Eur
12 miesto : 20 Eur
13 miesto : 20 Eur
14 miesto : 20 Eur
15 miesto : 20 Eur

Ďalej ceny :
Poháre pre prvých troch víťazov v každej kategórií v absolútnom poradí + hodnotné vecné ceny spoločnosti Aminostar, šampanské, kvety, bohatá tombola, ktorá bude losovaná ihneď po vyhlásení výsledkov.

Ceny na 36 km polmaratónskej trati :

Poháre pre prvých troch víťazov v každej kategórií v absolútnom poradí + hodnotné vecné ceny spoločnosti Aminostar, šampanské, kvety, bohatá tombola, ktorá bude losovaná ihneď po vyhlásení výsledkov.

Vyhlásenie výsledkov:
v priestoroch cieľa cca. o 16:00 – 16:30 hod.
TRAŤ ZARADENÁ DO VALAŠSKO POVAŽSKEJ SÉRIE V DĹŽKE 57 Km
Kategórie: Maratón 57 km
MD Muži od 15 do 29 rokov,. ročník 1996–1982 57 km maratón
ZM Muži od 30 do 39 rokov ročník 1981– 1972 57 km maratón
SD Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, ročník 1962 – 1971 57 km maratón
VD Muži (veteráni) 50rokov viac, ročník 1961 a menej 57 km maratón
ZM Ženy bez obmedzenia veku 57 km maratón

Kategórie: Polmaratón 36km

JK Juniori od 15 do 18 rokov, ročník 1993 – 1999 36 kmpolmaratón
MK Muži od 19 do 29 rokov, ročník 1993 – 1982 36 km polmaratón
ZM Muži od 30 do 39 rokov ročník 1981 – 1972 36 km polmaratón
SK Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, ročník 1962 – 1971 36 km polmaratón
SSK Muži (starší seniori) 50 do 59 r., ročník 1952 – 1961 36 km polmaratón

ZK Ženy od 15 do 39 rokov, ročník 1971 – 1995 36 km polmaratón
DK Ženy (dámy) 40 a viac rokov, ročník 1970 a menej 36 km polmaratón

V cene štartovného je zahrnuté:
- spolu so štartovným číslom potrebné veci,fľaša a pumpa ktoré každý biker využije, a to (všetko značky Kellys), energy gel Aminostár,
DVD s minulého ročníka . brožúra.
- občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, tyčinky, iontové nápoje Aminostar)
- jedlo a nápoj v cieli (guláš , alebo zeleninové rizoto, nealko 0,5 l alebo pivo)
- kompletné zabezpečenie účastníka na trati
- umývanie bicyklov, wap ,hasiči
- bikerské sprchy a WC
- tak ako v minulom roku super bohatá tombola len pre štartujúcich!!!

Upozornenie:
Za poistenie účastníka poriadateľ pretekov nezodpovedá!
Je na každom účastníkovi, aby bol poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu.

Občerstvenie:
Maratón : - 3 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda)
2x iontové nápoje Aminostár , voda

Polmaratón : - 2 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje,voda)
1x iontové nápoje Aminostár , voda

Pitný režim je zabezpečený iontovými nápojmi Aminostár, v cieli teplé jedlo + nápoj 0,5 l

Zdrav. zabezpečenie:
Rýchlu záchrannú službu zabezpečuje spoločnosť Falck (sanitka, záchranári a zdravotné sestry)

Povrch tratí:
Najmä krásne lesné cestičky s minimom asfaltového povrchu s nádhernými výhľadmi (štrk, spevnené cesty, lúky, hlinité cesty, single tracky).

Iné:
predajné stánky s možnosťou zvýhodneného nákupu bicyklov značky Kellys a cyklistických potrieb Kellys.
Možnosť zakúpenia cyklistického oblečenia značky Sýkora

Parkovanie je bezplatné v blízkosti priestorov štartu a cieľa od 150 - 400 metrov.

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1, Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2, Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3, Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4, Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5, Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
6,Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7,Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
8, Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
9,Trasa preteku vedie chráneným územím, účastník je preto povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
10. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gelóv a tyčiniek zobrať so sebou.
11. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na prednej vidlici bicykla.
12. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však 2. 7. 2011 do 16.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
13. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.
14. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
15. Účastník je zodpovedný za merací čip, v prípade jeho straty alebo zničenia je povinný usporiadateľovi uhradiť poplatok 30 EUR.
16. Víťazi preteku / výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní tomboly, strácajú nárok na cenu / výhru v tombole.

Pretekár si je vedomý že svojím podpisom, pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-16.

Povinná výbava:
cyklistická prilba, preukaz poistenca

Doporučená výbava:
základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička, mobilný telefón.

Iné: zoberte i Vaše deti

Na Vašu účasť sa teší organizačný tím Finančné centrum maratónu.
Maríkovský šprint.

Usporiadateľ : Finančné centrum team , o.z.

Termín: Piatok 01.07.2011

Miesto: Udiča –Prosné

Trať: dĺžka cca 1000 m, Zemitý okruh ktorý je ako záverečná pasáž na maratónskej trati + technická vsuvka . Trať je prehľadná a veľmi atraktívna pre divákov.

Prezentácia: V piatok 01.07.2011 Udiča Prosné – kancelária preteku 15:30-17:00 hodiny

Kategórie: MTB šprint bez rozdielu veku a pohlavia

Štartovné: 5Eur

Ceny pre víťazov - Finančné prémie pre prvých šesť pretekárov
1. MIESTO
100 EUR
2. MIESTO
50 EUR
3. MIESTO
30 EUR
4. MIESTO
20 EUR
5. MIESTO
20 EUR
6. MIESTO
20 EUR

Rozpis:
Pretekári sú do jázd nasadzovaný losovaním priamo do pavúka ,ktoré sa uskutoční po ukončení prezentácie.
Finálové jazdy- predpokladaný štart o malé finále 20.00,veľké finále o 20.30hod

Vyraďovacie jazdy sa pôjdu vyraďovacím pavúkom systémom rozjazdov 4 pretekárov, z nich prví dvaja postupujú. Vyradení pretekári zo semifinále pôjdu malé finále o konečné 5. - 8. miesto, veľké finále určí poradie na 1. - 4. Mieste

Na Vašu účasť sa teší organizačný tím Finančné centrum maratónu.
report_problem Našiel si v texte chybu?
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: BAYNACH MTB Marathon - preteky medzi strapcami hrozna

Pozvánka: BAYNACH MTB Marathon - preteky medzi strapcami hrozna

Maratón pomenovaný po vinárstve BAYNACH ponúka nezvyčajné prostredie viníc na zmeranie si síl, ktoré nám zostali po letnej časti sezóny.
Pozvánka: Mesiac október - koniec sezóny je ešte ďaleko

Pozvánka: Mesiac október - koniec sezóny je ešte ďaleko

Vrchol pretekov už máme viac-menej za sebou, ale sezóna rozhodne nekončí.
Pozvánka: Mesiac september – začiatok jesene a nabitý program

Pozvánka: Mesiac september – začiatok jesene a nabitý program

Leto už budeme mať o pár týždňov oficiálne za sebou, ale pretekový kalendár rozhodne nekončí.
keyboard_arrow_up